Кметът на Разлог забранява пазарите на открито за промишленa и селскостопанска продукция

З А П О В Е Д

№ РД – 15 – 1091

гр. Разлог 29.10. 2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и т. 24 от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се преустанови търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, находящи се на територията на Община Разлог до второ нареждане.

Настоящата заповед да се обяви на Информационното табло на община Разлог и на официалния сайт на Община Разлог за сведение.
Настоящата заповед отменя Заповед №РД-15-1041 от 14.10.2020 г. на Кмета на Община Разлог.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете по населени места в община Разлог и на инж. Венцислав Гърменов – Зам.-кмет по „Социални дейности“.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ /П/
Кмет на община Разлог

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене