Покана от Председателя на ОбС- Андон Тодоров за свикване на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 50 ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград,

ОТПРАВЯМ ПОКАНА КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 31.08.2020 година от 11,00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: Зала „22 септември“

Дневен ред на обсъждането:

  1. Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2019 година.
  2. Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.
  3. Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2019 година.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com.

                                                Андон Тодоров

                                                                Председател

                                                                на Общински съвет – Благоевград

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене