Общински пазари ЕООД-гр. Гоце Делчев ще проведе публично оповестени конкурси за отдаване под наем на обособени обекти в сграда с търговско и производствено предназначение

Общински пазари ЕООД-гр. Гоце Делчев

На основание чл.51б, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.63, ал.1 и чл.64, от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение  на Решение № 783/31.07.2019г., прието от Общински съвет тр.Гоце Делчев и Заповед издадена от Управителят на Общински пазари ЕООД-гр. Гоце Делчев.

О Б Я В Я В А

  1. Публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от седем години на обособени обекти в сграда с търговско и производствено предназначение, построена в УПИ III-2498, 2615, 9334 от квартал 9701 по плана на гр.Гоце Делчев:

1/ Обект №1, с площ от 69 квадратни метра,предназначен за търговска дейност, при следнините конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:

  • Месечен наем – не по-малко от 400.00 лева на месец, без включен данък върху добавена стойност – тежест при оценяване 30 точки;
  • Авансово плащане на наеми – тежест при оценяване 50 точки
  • Инвестиционна програма – тежест при оценяване20 точки.

2/ Обект №8, с площ от 70 квадратни метра,предназначен за търговска дейност, при следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:

  • Месечен наем не по-малко от 400.00 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност – тежест при оценяване 30 точки;
  • Авансово плащане на наеми – тежест при оценяване 50 точки
  • Инвестиционна програма – тежест при оценяване 20 точки.

2. Конкурсна документация се закупува срещу такса от 40.00/четиридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от офиса на Общински пазари ЕООД-гр. Гоце Делчев,ул. Солун №30 до 17.00 часа на 15.09.2020г.

3. Депозит за участие в конкурса, в конкурса, в размер на 500.00 /петстотин/ лева, се внася в офиса на Общински пазари ЕООД- гр.Гоце Делчев, ул. Солун №30 до 17.00 часа на 15.09.2020г.

4. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурсите, по начин определен в конкурсната документация в офиса на Общински пазари ЕООД-гр.Гоце Делчев, ул. Солун №30 до 17.00 часа на 15.09.2020г.

5. Оглед на имотите може да се извършва до 15.09.2020г. с представители на Общински пазари ЕООД след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

6. Конкурсите ще се проведат на 16.09.2020г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет тр.Гоце Делчев.

7. При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе при същите условия на 24.09.2020г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния конкурс е 17.00 часа на 23.09.2020г.

За допълнителна информация: Общински пазари ЕООД-гр.Гоце Делчев, ул. Солун №30-тел.:0887 466965

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене