Включват потребители от ЦНСТ и ЗЖ гр. Симитли в проект: „Подкрепа за пълноценно социално включване и личностно развитие“

С подкрепата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, през втората половина на май 2020 г., сдружение „Нов избор“ гр. Кресна, ще старира проект: „Подкрепа за пълноценно социално включване и личностно развитие“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, BG05M9OP001-2.082 – Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Проектът се вписва повече от хармонично в профила на „Нов избор“ и по същество е естествено продължение на непреставащите усилия на екипа на сдружението за приобщаване и социално включване на хората в риск в региона на Югозападна България.

В конкретния случай ще се търсят устойчиви механизми за успешна житейска реализация и социално включване на пълнолетни граждани с психични разстройства и интелектуални затруднения от ЦНСТ и ЗЖ гр. Симитли и ЦНСТгр. Бобов дол.

Мултидисциплинарен екип от специалисти ще разработи индивидуални програми за личностно развитие с акцент върху възможното подобряване на психо-социалното функциониране, преодоляване на съществуващите социални дисфункции и превенция на по-нататъшно отпадане на съществуващи умения за справяне.

Крайъгълният камък в усилията на екипа на сдружение „Нов избор“ и неговият проект „Подкрепа за пълноценно социално включване и личностно развитие“ е осигуряването на подкрепа за заетост и право на избор на бенефициентите. Постигането на тази високохуманна цел би осмислило живота на десетки хора с психични разстройства и интелектуални затруднения от ЦНСТ и ЗЖ гр. Симитли и ЦНСТ гр. Бобов дол и може да им даде реални перспективи за успешна реализация, а защо не и кариерийно развитие. Подобни инициативи на сдружението са намирали многократно обществена подкрепа на всички нива в региона и новата цел отговаря напълно на обществените очаквания и високия кредит на доверие, с който се ползва „Нов избор“.

В процеса на реализация на проекта, „Нов избор“ ще приложат множество авангардни терапевтични и арт-терапевтични методи и подходи, извън номенклатурата на досега предлаганите. Мултидисциплинарен екип ще търси и активното ще приобщава всички заинтересовани страни, включително потенциални работодатели, административни и социални институции за закрила и предоставяне на специализирани услуги и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене