Хороскоп за 23 май

ОВЕН

Съ­бо­та ще е спо­кой­на и прия­тна за по­ве­че­то пред­ста­ви­те­ли на зна­ка. Не се при­тесн­явай­те да ис­ка­те по­мощ от своя лю­бим чо­век. В то­ва няма ни­що срам­но и по то­зи на­чин въоб­ще не де­монс­три­ра­те сла­бост или без­по­мощ­ност. Прос­то в да­де­на­та си­туа­ция ще ви бъ­де мно­го по-лес­но да се спра­ви­те, ако сте заед­но.

ТЕЛЕЦ

То­зи ден ще бъ­де свър­зан с неб­ла­гоп­рия­тно сте­че­ние на об­стоя­телс­тва­та и за­гу­би за вас. Съз­да­ла­та се си­туа­ция е дос­та слож­на и ве­че не мо­же­те да бъ­де­те уве­ре­ни в свои­те си­ли. Ако сте по-сла­ба лич­ност, ще се от­ка­же­те от свои­те це­ли, виж­дай­ки мно­го не­доб­ро­же­ла­те­ли пред се­бе си. Не се стра­ху­вай­те да рис­ку­ва­те.

БЛИЗНАЦИ

Днес ясно­та­та е осо­бе­но важ­на, за­то­ва трябва кол­ко­то мо­же по­ве­че да се пос­та­рае­те и да се убе­ди­те, че го­во­ри­те име­нно то­ва, кое­то сте ис­ка­ли да ка­же­те, и че хо­ра­та пра­вил­но ви раз­би­рат. Ако не нап­ра­ви­те то­ва, въз­ник­ва се­риоз­на опа­снос­т от кон­флик­ти. Някои Близ­на­ци ще получат важно пис­мо по  еле­ктрон­на­та си по­ща.

РАК

Дъл­го ще пом­ни­те с ва­шия лю­бим чо­век то­зи ден, за­що­то  днес ще се слу­чи не­що мно­го важ­но и зна­чи­мо за бъ­де­ща­та ви връз­ка, вре­ме­то ще по­ка­же  с ка­къв знак ще е – плюс или ми­нус. В раз­го­во­ри­те вни­ма­тел­но об­мисл­яйте оно­ва, кое­то ис­ка­те да ка­же­те. Ще бъ­де­те въз­наг­ра­де­ни за своя­та си съоб­ра­зи­тел­ност.

ЛЪВ

В съ­бо­та ще има­те ус­пех във всич­ки не­ща, свър­за­ни с ре­ша­ва­не­то на до­маш­ни­те проб­ле­ми, с биз­не­са и със зас­тра­хо­ва­не­то на иму­щес­тво­то. В то­зи мо­мент се по­ви­ша­ва ве­роя­тнос­тта за без­препя­тстве­но по­лу­ча­ва­не на кре­ди­ти или из­пла­ща­не на ком­пен­са­ции за пов­ре­де­но имущество. Пол­зва­те се с до­ве­рие­то на ше­фо­ве­те си и днес ще го засвидетелстват.

ДЕВА

Най-под­ход­ящо­то вре­ме да се от­пус­не­те и да се по­ве­се­ли­те е та­зи съ­бо­та, но не в уса­мо­те­ние, тъй ка­то ще се от­да­де­те на спо­ме­ни, кои­то ще ви нас­троят ме­лан­хо­лич­но. От­дъх­не­те си от нап­рег­на­та­та сед­ми­ца в ком­па­ния­та на прия­те­ли, кои­то не ви на­то­вар­ват с тех­ни проб­ле­ми. Все пак вие не сте кош­че за ду­шев­ни от­па­дъ­ци.

ВЕЗНИ

Пред­стои ви един сло­жен ден от глед­на точ­ка на мно­го­то и раз­но­род­ни за­да­чи, кои­то не търпят от­ла­га­не. Зае­ме­те се се­риоз­но с раз­ре­ша­ва­не­то им, за да по­лу­чи­те одо­бре­ние­то на на­чал­ни­ци­те си и ма­те­риал­но­то сти­му­ли­ра­не няма да за­къс­нее. Някои ще се раз­вли­чат на мо­ре или пла­ни­на, дру­ги ще опо­лзот­воря­т по­чив­ния си ден, ка­то правят по­куп­ки за до­ма.

СКОРПИОН

Лю­би­мият ви чо­век днес няма да ис­ка дъл­го да се за­ни­ма­ва с ва­ши­те проб­ле­ми. За не­го те са прос­то нез­на­чи­тел­ни. За­то­ва не апе­ли­рай­те за не­го­ва­та съв­ест или съ­жа­ле­ние. Не се на­сил­вай­те да по­ка­же­те, че от­лич­но си пре­кар­ва­те, ако няма­те нас­трой­ка за то­ва, по-доб­ре се от­пус­не­те и се нас­лаж­да­вай­те на спо­кой­на­та ве­чер.

СТРЕЛЕЦ

Някои от Стрел­ци­те днес ще пре­жи­веят разд­яла с лю­бим чо­век. Ако връз­ка­та ви вър­ви на­си­ла, по-доб­ре ще е и за два­ма­та да не про­дъл­жа­ва­те да се на­ран­ява­те с без­раз­ли­чие­то си един към друг. В ра­бо­та­та не рис­ку­вай­те из­лиш­но, зас­тра­ше­ни сте от зло­по­лу­ка. От­пус­не­те се с прия­тна кни­га или сре­ща с прия­те­ли. Не правете излишни харчове, ще ви трябва голяма сума за ваше мащабно начинание.

КОЗИРОГ

Ра­дос­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те. Съ­бо­та­та ще бъде под­ход­яща както за но­ви на­чи­на­ния, така и  за оби­чай­ни за­ни­ма­ния. Важ­но­то е то­ва, на кое­то от­дел­яте вре­ме, дей­стви­тел­но да ви ин­те­ре­су­ва. От­но­ше­ния­та ви с близ­ки­те са доб­ри и спо­кой­но мо­же да го­во­ри­те за всич­ко, без да се стра­ху­ва­те от не­раз­би­ра­не. Все пак се съобразявайте с хората, които ви изслушват и помагат, бъдетепо-деликатни.

ВОДОЛЕЙ

Око­ло Во­до­леи­те днес ще струи ене­ргия на са­моу­съ­вър­шенс­тва­не. Въз­пол­звай­те се от то­ва и по­ка­же­те лич­ния и се­мей­ния жи­вот в най-доб­ра­та свет­ли­на. Опи­тай­те се, при­би­рай­ки се вкъ­щи, да нап­ра­ви­те та­ка, че да е прия­тно на ва­ша­та по­ло­вин­ка. По­чив­ния си ден по­ве­че­то от Во­до­леи­те ще пре­ка­рат из­вън до­ма си в компанията на любими хора.

РИБИ

Не се стра­ху­вай­те да се уе­ди­ни­те в до­ма си. Въз­мож­но е то­ва да се ока­же по-ин­те­рес­но от ме­ха­нич­но­то прид­виж­ва­не по при­вич­ния мар­шрут или об­щу­ва­не­то с хо­ра на еже­днев­ния ви кръг на кон­так­ти, кои­то са ви ом­ръз­на­ли. У до­ма объ­рне­те вни­ма­ние на близ­ки­те си, те ще ви бъ­дат бла­го­дар­ни за от­де­ле­но­то вре­мe. Не загърбвайте проблемите си днес, а се опитайте да ги разрешите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене