Старата сграда на детската градина в Осиково ще бъде обявена за продан след промяна от публична в частна общинска собственост

На предстоящото заседание на ОБС–Гърмен което ще се проведе на 15.05. 2020 г. от 17 часа ,съветниците  като точка от дневния ред ще гласуват предложението на кмета на общината Феим Иса  за обявяване за продажба на сграда предназначена за Детската градина в гърменското село Осиково на която собственик е община Гърмен.

 Тя се намира в УПИ -3 ,планоснимачен № 166 и в УПИ -5 с планоснимачен № 174 който е бил определен за детска градина.

В село Осиково обаче има обособена нова детска градина и въпросната сграда е останала дълго време не обитаема.

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост под № 152  от 23.08.2004 година.

По въпроса с продажбата на сградата , още през 2018 –та година  са заседавали и постоянните комисии на ОБС Гърмен :  по общинска собственост ,финанси,икономика , устройство на територията ,земеделието и горите , околната среда ,хуманитарните дейности , младежта и спорта и по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество .

На заседанието си комисиите още тогава  са се обединили около решението сградата  на бившата детска градина в Осиково да бъде обявена за продажба по реда на чл. 35,ал.1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.32 ал.1 и5 от Наредбата за реда на придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество .

Още през 2018 година представителите на изброените по- горе постоянни общински комисии са направили и оглед на  сградата като са установили че тя се намира в лошо техническо състояние  и че не се ползва по предназначение, т.е  не е действаща детска градина .

Сега на предстоящото общинско заседание  ,следва общинските съветници да променят вида собственост от  публична в частна общинска собственост и да възложат на кмета Феим Иса да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОБС –Гърмен.

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене