Хороскоп за 18 януари

ОВЕН

Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се на пъ­лен ре­лакс в прия­тни раз­го­во­ри. Вие сте пос­ло­вич­ни ки­но­ма­ни, за­то­ва днес ви се пре­дос­тавя въз­мож­ност да оти­де­те с прия­те­ли на ки­но или да по­се­ти­те някой клуб, къ­де­то ще се от­пус­не­те в раз­го­во­ри за от­дав­наш­ни дни на без­гриж­но прия­телс­тво.

ТЕЛЕЦ

Въз­мож­ни са из­год­ни го­ле­ми по­куп­ки, осо­бе­но през пър­ва­та по­ло­ви­на на деня. От­лич­на при­до­бив­ка би би­ло­ да се снаб­ди­те с кни­ги и раз­лич­ни спра­воч­ни ма­те­риа­ли, но­си­те­ли на ин­фор­ма­ция. В съ­що­то вре­ме мо­же да оча­ква­те най-раз­лич­на опе­ра­тив­на ра­бо­та и все­въз­мож­ни ус­лу­ги, под­по­ма­га­щи об­ме­на на ин­фор­ма­ция и ней­но­то по­лу­ча­ва­не и ана­лиз.

БЛИЗНЦИ

Днес Ва­шият лю­бим чо­век мно­го бур­но ще се рад­ва на всяка ва­ша проя­ва на вни­ма­ние към не­го. За­то­ва се пос­та­рай­те да му дос­та­ви­те кол­ко­то се мо­же по­ве­че ра­дост. Някои от Близ­на­ци в съ­бо­та ще се  из­явят на слу­жеб­но­то поп­ри­ще, ще по­мог­нат и на ко­ле­га в раз­ре­ша­ва­не на ка­зус. Об­ръ­щай­те пог­лед към хо­ра­та, кои­то под­крепят на­чи­на­ния­та ви.

РАК

Днеш­ният ден ви хвърля от ед­на страст към дру­га, но­си неп­ред­ви­де­ни об­ра­ти, из­правя ви пред ге­не­рал­ни про­ме­ни и ре­ше­ния в жи­во­та. В съ­бо­та ще се доб­ли­жи­те до за­вет­ната си меч­та. Ин­туи­тив­но из­би­ра­те пра­вил­на­та по­со­ка, а и към вас се дви­жат точ­ни­те хо­ра. Всич­ко, кое­то за­поч­не­те, ще се раз­вие бляска­во, ще ви до­не­се па­ри и шанс в ка­рие­ра­та.

ЛЪВ

За ре­ша­ва­не на те­ку­щи де­ло­ви въп­ро­си трябва да из­бе­ре­те под­ход­ящо­то вре­ме,  без да ви за­тор­моз­яват с до­пъл­ни­тел­ни въп­ро­си. Близ­ки хо­ра ще ви ан­га­жи­рат със за­дач­ки, свър­за­ни със се­мей­ство­то. Ве­чер­та об­съ­де­те със се­мей­ство­то си би­то­ви проб­ле­ми и по­тър­се­те заед­но тяхно­то ре­ше­ние, за да няма не-доволни.

ДЕВА

Бъ­де­те го­то­ви за теж­ка бор­ба с дреб­ни би­то­ви неп­рия­тнос­ти в гол­ямо ко­ли­чес­тво. При то­ва най-труд­на­та за­да­ча ще бъ­де не да из­ле­зе­те по­бе­ди­тел, а да не за­поч­не­те да ху­ли­те в по­рив на край­но раз­драз­не­ние и да нас­трои­те всич­ки сре­щу се­бе си. Оча­ква ви прия­тно пъ­ту­ва­не, при кое­то ще зат­вър­ди­те прия­телс­тво­то си към ва­ши съ­миш­ле­ни­ци.

ВЕЗНИ

Вез­ни, в съ­бо­та вни­ма­вай­те с ва­шия лю­бим чо­век, до­ри и да не ви се ис­ка, от­стъ­пе­те в няка­къв спор. Та­ка ще за­па­зи­те доб­рия тон и бла­го­раз­по­ло­же­ние­то му. Не­же­ла­ние­то да нап­ра­ви­те то­ва няма да ос­та­не не­за­бел­яза­но и ще ви бъ­де натя­ква­но за не­го. Необ­хо­ди­мо е да прео­до­лее­те ба­рие­ри, кои­то сте си пос­та­ви­ли в служ­ба­та.

СКОРПИОН

В съ­бо­та Скор­пио­ни­те ги оча­ква се­риоз­на раз­пра­вия с бли­зък род­ни­на, те­ма­та ще е спор за нед­ви­жим имот. Спо­рът ви ще бъ­де конс­трук­ти­вен и ще съу­мее­те да стиг­не­те до ре­ше­ние. Съ­щес­тву­ва зап­ла­ха от же­на да ви поп­ре­чи в някак­во ва­ше на­чи­на­ние. Нап­ра­ве­те та­ка, че да пос­тиг­не­те при­ми­рие с нея, тъй ка­то тя е сил­на фи­гу­ра.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та нас­трое­ние­то на Стрел­ци­те няма да бъ­де доб­ро. У вас ще се поя­ви же­ла­ние да нау­чи­те не­що но­во и да се по­ка­же­те от нео­чак­ва­на стра­на, кое­то ще нап­ра­ви доб­ро впе­чат­ле­ние. Ще има­те сре­ща с прия­те­ли, тя е важ­на за вас, тъй ка­то ще си да­де­те от­го­вор на въп­ро­си, кои­то от дъл­го вре­ме са ви при­тесн­ява­ли, и ще на­ме­ри­те вер­ни­я път, който ще ви отведе във вярната посока.

КОЗИРОГ

Пред­ста­ви­те­ли­те на Ко­зи­рог цяла­та съ­бо­та ще са на раз­по­ло­же­ние на лю­би­мия си чо­век. Той е дос­тоен за вас и му объ­рне­те вни­ма­ние­то, кое­то зас­лу­жа­ва. Ако виж­да­те, че той пред­прие­ма дей­ност, коя­то не е об­мис­ле­на на­пъл­но, ва­ша­та цел трябва да е да го убе­ди­те да не пред­прие­ма та­зи стъп­ка. Днес ще има­те но­ви ид­еи за твор­чес­тво и положителна реализация.

ВОДОЛЕЙ

Нап­рег­нат съ­бо­тен ден за Во­до­леи­те, кой­то мо­же да им до­не­се ра­зо­ча­ро­ва­ния от бли­зък чо­век. Ще се на­ло­жи да се раз­делят с мно­го илю­зии, кое­то е бо­лез­не­но и неп­рия­тно, но необ­хо­ди­мо. Не си стру­ва днес да взи­ма­те ре­ше­ния, за­що­то сте склон­ни да от­блъс­ква­те прия­те­ли. Въз­мож­ни са раз­ног­ла­сия с род­ни­ни­те по имотни въпроси, касаещи голям брой наследници.

РИБИ

Днес не дръж­те в не­ве­де­ние чо­ве­ка, ко­го­то оби­ча­те и сте при­вър­за­ни, какво из­пит­ва­те към не­го. Ако ве­че сте ус­пе­ли да го убе­ди­те, че не ви е без­раз­ли­чен, ще ви бъ­де от­го­во­ре­но на чувс­тва­та с мно­го лю­бов и приз­на­те­лен пог­лед. Дру­ги от зна­ка ще из­па­да­нат в уни­ние, тъй ка­то спо­ред тях не са оп­рав­да­ли чуж­до до­ве­рие. Ще страдате излишно, никой не го интересуват детайлите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене