Ето кой ще връща пари на ДФ „Земеделие“ от нашия край! Топ хотелиери като семейство Кацилови, Мустафа Мейзинев и още

Преди дни от ДФ. „Земеде­лие „ обявиха, че голяма част от одобрените и финансира­ни със стотици хиляди лева проекти за изграждане на „Къщи за гости“ ще връщат над 4 милиона лева за не спазени клаузи и задълже­ния по договорите. Повече от въпросните нови длъжни­ци на държавата, ще връщат на 100% дадената им суб­сидия. Така както пика Топ Преса най- много са глобе­ните собственици на „Къщи за гости“ в общините Гърмен и Хаджидимово. Преди дни, министъра на земеделие­то Десислава Танева заяви категорично че държавата няма да поеме или опрости нито един лев и санкциони­раните собственици ще вър­нат в пълен размер получе­ната субсидия.

Според публикуваният списък от ДФ“Земеделие „ 386 505 рева ще връща ЕТ „“Мавродиев -73 който е по­строил „Къща за гости „в местността „Браста“ на тери­торията на общ. Гърмен.

ЕТ „ Ахмед Билюков“ е мече длъжник на държавата с 329 145, 68 лв. за намере­ните нарушения при провер­ките на обект“ Ремонт на ресторант и вили д фитнес в гърменското село Марчево.

„Син Гардън“ ЕООД /без значение кой стои зад въ­просното дружество ще връ­ща на държавата сумата от 389 5131, 37лева за конста­тираните от проверяващите нарушения в изградения се­меен хотел в село Огняново. Става въпрос за хотел „Еле­ганс“ на скандалния пишман строител и бизнесмен Мус­тафа Мейзинев.

„КИК Краси“2012 ЕООД по същите причини ще връща на държавата пълната суб­сидия от 391 160 лева за из­градената в Огняново общ. Гърмен „Къща за гости“

ЕТ „Вероника Кацилова „ на Спортно развлекателен център с места за настаня­ване „Белите скали“ също попада под ударите на за­кона за не спазени клаузи и задължение по договора за отпуснатата й субсидия за реализация на проекта. Тя ще връща на държавата също цялата получена суб­сидия в пълният й размер която е в размер на 391 хи­ляди и 160 лева.

„Зиро Център“ ЕООД също ще връща в пълен размер получената субсидия за по­строяване на „Къща за гости „ в гърменското село Крушево в размер на 390 253, 96 лева.

ЕТ Гълабица Мавро­диева също е наказа­на при направените проверки от ДФ „Зе­меделие „ да върне в пълният размер суб­сидията за устано­вените нарушения в построената в село Марчево „Къща за гости „която е р раз­мер на 391 130 лева.

Парите за изграж­дане, дооборудване и обзавеждане на къща за гости в хаджиди­мовското село Лъки ще връща също и ЕТ Надежда Пейчева. Те са в размер на 391 160 лева.

364 653, 77 лева ще връ­ща също за нередности по договора с ДФ“Земеделие“ и ЕТ Ева Шалдон за къщата за гости в гърменското село Лещен.

ЕТ Искра Оракова ще тряб­ва да възстановява в пълен размер субсидия от 178 608 лева а ЕТ Красимира Дуки­нова за взета субсидия за нередностите и не правил­ната експлоатация на две Къщи за гости в село Кова­чевица общ. Гърмен. ЕТ Ис­кра Оракова ще връща също на 100% получената субси­дия която е в размер на 391 160 лева.

ЕТ Мария Работова вече е длъжник към държавата с 299 402 лева които ще тряб­ва да върне за установените нередности в построената Къща за гости“.

162 824, 74 лева ще връща за нарушени клаузи и задъл­жения в договора с ДФ“ Зе­меделие „ и собственичката на Къща за гости –Кристина Ижбехова.

От ДФ „Земеделие“ уве­риха, че всички проверки по отпуснатите субсидии за Къщи за гости все още не са приключили и се очаква нарушителите или така на­речените злоупотребилите с държавни средства да се окажат още повече.

На този етап, на повече от 30 къщи за гости в Благо­евградска област са наложе­ни санкции в размер на сто процента от европейската помощ, получена по Програ­мата за развитие на селски­те райони.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене