Хороскоп за 23 октомври

ОВЕН

Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да – по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос­ти­те са от фи­нан­сов ха­рак­тер и днес ще бъ­де греш­ка, ако се на­со­чи­те към дей­ствия с па­рич­ни при­до­бив­ки. Спо­луч­лив ден за ва­ши­те лю­бов­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Сряда за­поч­ва с проб­ле­ми за Тел­ци­те, но ако съу­мее­те да ги прео­до­лее­те или по­не да не се за­ни­ма­ва­те с тях се­га, ще пос­лед­ват ва­ши­те ус­пе­хи. Днес те са фик­си­ра­ни в про­фе­сио­нал­на­та и биз­нес дей­ност, как­то и за реа­ли­за­ция в об­щес­тве­ни нап­рав­ле­ния. За дру­ги е въз­мож­на някак­ва фи­нан­со­ва за­гу­ба. Доб­ре е да от­ми­не­те проб­ле­ма.

БЛИЗНАЦИ

У Близ­на­ци­те се за­беля­зва из­вес­тно объ­рква­не или лип­са на дос­та­тъч­но вни­ма­ние към важ­ни­те за деня де­ла. След­вай­те ка­те­го­рич­но ли­ния­та на ва­ша­та из­ява и ще пос­тиг­не­те ус­пех. Дру­ги от вас са ос­во­бо­де­ни от по­доб­ни при­тес­не­ния и ще бъ­дат твър­де дей­стве­ни на ра­бот­но­то си място. Удо­бен ден за кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра.

РАК

На­ло­жи­тел­но е за всич­ки от Рак да бъ­дат бор­бе­ни и дей­стве­ни в сряда. Денят е с ог­ром­ни въз­мож­нос­ти за вас в поч­ти всич­ки об­лас­ти на со­циал­ния и лич­ния жи­вот. За цел­та е необ­хо­ди­мо да прео­до­лее­те она­зи ине­ртнос­т, коя­то вла­дее по­ве­че­то от вас. В някои слу­чаи та­зи от­пус­на­тост се дъл­жи на преу­мо­ра или не­пъл­но­це­нен сън.

ЛЪВ

Днес Лъ­во­ве­те не от­да­ват дос­та­тъч­но зна­че­ние на про­фе­сио­нал­ни­те си ан­га­жи­мен­ти и то­ва ще ви съз­да­де проб­ле­ми. Ху­ба­во е да се въз­дър­жа­те от пре­ре­ка­ния с на­чал­ни­ци­те, за­що­то те ще ги за­дъл­бо­чат. Бъ­де­те дис­крет­ни в от­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те си. Денят е ус­пе­шен за ак­тив­ни дей­ствия из­вън служ­ба­та ви. Оча­квай­те прия­тни из­не­на­ди.

ДЕВА

Де­ви­те са в ид­еал­на фор­ма днес. Ус­пе­хът, кой­то мо­же­те да пос­тиг­не­те, има от­но­ше­ние към всич­ко, с кое­то днес ще се за­ло­ви­те. Еди­нстве­но на ра­бот­но­то място е доб­ре да се съоб­раз­ява­те със съот­вет­ни­те изи­сква­ния, а за някои от вас няма да е из­лиш­но да след­ват съ­ве­ти­те на ко­ле­ги. В до­ма ще пос­ре­ща­те гос­ти и ще има много веселие.

ВЕЗНИ

Яр­ко из­ра­зе­ни са ин­тим­ни­те нас­трое­ния на Вез­ни­те, но не са­мо то­ва е ха­рак­тер­но за сряда. Денят но­си ус­пех и на ра­бот­но­то място, как­то и по всич­ки въп­ро­си, опи­ра­щи до фи­нан­си. Някои ще бъ­дат из­не­на­да­ни от нео­чак­ван ус­пех във връз­ка с пъ­ту­ва­не. Денят е под­ходящ за на­ми­ра­не на под­ход­яща ра­бо­та от без­ра­бот­ни­те.

СКОРПИОН

Сряда е един от мно­го доб­ри­те дни за Скор­пио­ни­те. С ус­пех се ха­рак­те­ри­зи­ра ва­ша­та про­фе­сио­нал­на и лич­на дей­ност. Пре­въз­ход­ни са въз­мож­нос­ти­те на пъ­ту­ва­щи­те по де­ло­ви при­чи­ни. С не по-мал­ко ус­пех днес мно­зи­на ще реа­ли­зи­рат па­рич­ни при­хо­ди. Ху­ба­во е да из­бягва­те про­ти­во­ре­чия с на­чал­ни­ци­те си в служ­ба­та, тъй като зависи професионалното възнаграждение от тях.

СТРЕЛЕЦ

В пос­лед­но вре­ме за вас са въз­ник­на­ли проб­ле­ми от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, кои­то ви дей­стват раз­ко­ле­ба­ва­що и ка­рат мно­зи­на да от­стъп­ват от по­зи­ции­те си. Точ­но то­ва не би­ва да пра­ви­те. Са­мо ако дей­ства­те нас­той­чи­во, ще има­те ус­пех и той е ва­ли­ден още днес. Въз­пол­звай­те се от под­кре­па­та на влия­тел­но ад­ми­нис­тра­тив­но ли­це, което ще ви помогне много.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са ене­ргич­ни в сряда и ще дей­стват за раз­ре­ша­ва­не на лич­ни­те си проб­ле­ми. Необ­хо­ди­мо е да се раз­гра­ни­чи­те от зад­ръж­ки­те, кои­то са­ми си на­ла­га­те, и да наб­лег­не­те на сре­щи­те с прия­те­ли и с хо­ра, кои­то няма да се под­воумят да ви по­мог­нат. Без­ра­бот­ни­те да на­со­чат из­цяло уси­лия­та си за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ма.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са стрик­тни и кон­крет­ни във всич­ки­те дей­ствия днес. Пред­стои ви про­фе­сио­на­лен ус­пех, но с не по-мал­ка си­ла ще ви оси­яе къс­ме­тът в де­ла, ка­сае­щи фи­нан­си. Сряда е твър­де по­ло­жи­тел­на за биз­нес­ме­ни­те. Мно­зи­на от вас ще по­лу­чат съ­вет във връз­ка с же­ла­на реа­ли­за­ция. Труд­но ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те си.

РИБИ

Сряда е дос­та къс­мет­лий­ска за Ри­би­те. То­ва поз­вол­ява ши­ро­ко­ма­щаб­на дей­ност за мно­зи­на от вас. Денят ще ви до­не­се ус­пех и на ра­бот­но­то място, и за раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Мно­го доб­ри са въз­мож­нос­ти­те на биз­нес­ме­ни­те, кои­то днес е доб­ре да дей­стват по най-важ­ни­те си за­да­чи. Ус­пе­хът ви е по­ве­че от си­гу­рен.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене