Хороскоп за 24 септември

ОВЕН

Няма при­чи­на да се ого­рча­ва­те и да смята­те, че ще нас­тъ­пи неп­рия­тен об­рат в де­ла­та ви. То­ва усе­ща­не не от­го­варя на ис­ти­на­та и вие го има­те на ба­за­та на съм­не­ния­та, кои­то оби­кно­ве­но са лош съ­вет­ник. Не се от­пус­кай­те и след­вай­те пътя на свои­те на­деж­ди, неочаквано известие за пътуване.

ТЕЛЕЦ

Ак­тив­нос­тта, от коя­то мно­зи­на се от­каз­ват днес, мо­же да пов­ли­яе на ед­ни Тел­ци, а на дру­ги не. От­пус­ка­не­то ви е следс­твие на вът­реш­но нап­ре­же­ние и из­вес­тна до­за лент­яйство. Близ­ко сте до осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си и то­ва трябва да ви мо­би­ли­зи­ра. Любовна авантюра.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ва­жен ден за вас, кой­то се свър­зва със стре­ме­жи­те ви за близ­ко­то, как­то и за да­леч­но­то бъ­де­ще. Га­ран­ция за осъ­щест­вява­не­то им ще има­те, ако днес из­вър­ши­те не­що в та­зи на­со­ка, не­за­ви­си­мо да­ли е пър­вос­те­пен­но, или вто­рос­те­пен­но. Покана за вечерно парти от  приятели.

РАК

Във втор­ник ще сте в доб­ро нас­трое­ние и с из­ра­зе­на сим­па­тия към око­лни­те, как­то и в стре­меж към хар­мо­ни­чен кон­такт. Днес де­ло­ви­те връз­ки ще имат глав­но зна­че­ние, до­ка­то дру­ги ще прис­тъпят към но­ви за­поз­нанс­тва, ре­зул­та­тът ще бъ­де по­ло­жи­те­лен. Неочаквани пари.

ЛЪВ

Ще има­те неп­рия­тнос­ти днес и за някои от вас ще се по­ви­ши нер­вният гра­дус. Денят е ус­пе­шен и мо­же­те да се спра­ви­те със за­да­чи­те, кои­то ви пред­стоят. При по­ве­че­то Лъ­во­ве сре­щи­те и раз­го­во­ри­те по де­ло­ви нап­рав­ле­ния са на пре­ден план. Голям успех в хазартни игри.

ДЕВА

Днес вие не на­мал­ява­те ри­тъ­ма на свое­то про­фе­сио­нал­но тем­по и мно­зи­на от вас се­га оча­кват, че ще ус­пеят да осъ­щест­вят ра­бот­ни­те си пла­но­ве. Реал­ни шан­со­ве за доб­ри пос­ти­же­ния има, на­деж­да­та ви съ­що не е мал­ка и ще ра­бо­ти­те с жар. Ще има­те ус­пех в професио-налната сфера.

ВЕЗНИ

Нас­трое­ние­то, кое­то ви вла­дее днес, гра­ни­чи с аг­ре­сив­нос­тта. Най-доб­ре ще бъ­де да не пре­нас­яте лич­ни­те си усе­ща­ния вър­ху дру­ги­те и още по-мал­ко да тър­си­те кон­фрон­та­ция с тях. От­пус­не­те се и объ­рне­те гръб на нер­вна­та си пре­въз­бу­да, тър­се­те хар­мо­ния­та, разходете се вечерта.

СКОРПИОН

Втор­ник за­поч­ва спо­кой­но за вас, но през деня ус­ло­вия­та ще ви зас­тавят да дей­ства­те с бър­зи­на. Най-важ­на­та тен­ден­ция се­га е при ва­ши­те де­ло­ви кон­так­ти. Ще осъ­щес­тви­те сре­щи, кои­то имат от­но­ше­ние към най-ско­рош­на реа­ли­за­ция на де­ло­ви пла­но­ве. Възможност за любовна авантюра.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат две ли­нии на из­ява днес. Ед­на­та се свър­зва с на­си­те­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти и мно­зи­на от вас ще си поз­волят да се на­гърбят с по­ве­че ра­бо­та от то­ва, кое­то мо­гат да вър­шат. Дру­га­та се свър­зва с нер­вно пре­нап­ре­же­ние, кое­то няма да ов­ла­дее­те.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те за­поч­ват ак­тив­но своя ден. То­ва включ­ва как­то сре­щи с прия­те­ли и ко­ле­ги от бран­ша, та­ка и в об­щес­тво­то, чес­то­то им осъ­щест­вява­не ще до­не­се при­до­бив­ки. Някои няма да се за­ни­ма­ват с де­ло­ви за­да­чи, а ще пред­по­че­тат лю­бов­ни­те кон­так­ти, неочаква-ни вести.

ВОДОЛЕЙ

По­ни­же­но е нас­трое­ние­то ви във втор­ник, но то­ва съв­сем не оз­на­ча­ва, че ви пред­стои неус­пе­шен ден. Тък­мо об­рат­но­то – мно­го сил­на про­фе­сио­нал­на из­ява, въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки. Мно­зи­на от вас при кон­так­ти­те си трябва да пос­тъпят де­ли­кат­но. Среща с приятели ще ви разведри.

РИБИ

Ри­би­те имат ус­пе­шен втор­ник. Днес са на­ли­це доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция на своя идея или пос­ти­га­не на ед­нок­ра­тен фи­нан­сов ус­пех. Из­вес­тни труд­нос­ти ще има­те на ра­бот­но­то си място. От­насяй­те се с по­ве­че вни­ма­ние към здра­ве­то си, за да сте силни и бодри при взимане на решения. Вашата работоспособност е пословична и е важно да сте в кондиция.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене