18-г. младеж от Симитлийско смени името си от Александър на Салих, за да учи ислям в Турция

съд-благоевград

Съдия Вл. Ковачев прецени, че християнските имена създават емоционални затруднения на българомохамеданина, който след време може да стане и главен мюфтия

18-годишен младеж от Симитлийско смени в Районен съд- Благоевград християнското си име с мюсюлманско, за да може да учи ислям в Турция. Александър Антонов Караабов от село Долно Осеново, община Симитли, е записан с това име от родителите си, но твърди, че всички го познавали и се обръщали към него с името Салих Ахмедов Караабов. Дядо му също се кава Салих и е ходжа в селото и преподавател по коран. По негов почин внукът също завършил мюсюлманската школа в село Устина, община Родопи, Пловдивска област, за имам и заедно с дядо си хо­дели на курсове по религия в Турция.

Младежът иска да продъл­жи да учи висше образование по ислям в Бурса или Истан­бул и името Александър било неприемливо за религията, която изповядвал, и за профе­сията, която избрал – на ходжа и учител по Коран. Ето защо той подал молба в съда за смяна на името си.

На делото той представил китапи, дипломите за имам, които има от мюсюлманската школа. Като свидетел е изслу­шан дядото, който обяснил, че той е отгледал от малък внука си и всички му казвали Салих, което означава „праведен“. По документи баща му бил Антон, но му казвали Ахмед, което оз­начава „достоен за похвала“, а на майка му Роза викали Ра- мизе, което можело да се пре­веде като „символ“. Дядото до­бавил, че в с. Долно Осеново хората имали „стари“ и „нови“ имена – мюсюлмански и хрис­тиянски.

Александър иска да смени името си, за да може да учи в Турция за имам на селото. В подкрепа на това били свиде­телските показания на Евелин Чавдаров и Панайот Улянов от същото село. Двамат разясни­ли, че обичаят при тях бил да се използват мюсюлманските имена. Към Евелин се обръща­ли с името Джамал, което зна­чи „роб на Аллах“, а към Пана­йот с Тахир, което означава „чист“.

Съгласно закона името е част от личното самоопредел­яне и всеки човек има право да промени името си, ако има „важно обстоятелство“, без то­ва да е свързано с укриване от наказателна, гражданска или административна отговорност. Благоевградският районен съ­дия Владимир Ковачев отчита като такова важно обстоятелс­тво, че младежът от село Дол­но Осеново е българомохамеданин и християнските му име­на му създават емоционални затруднения при инвидуализацията му като личност и при оп­ределяне на принадлежността му към род, семейство и рели­гия. Промяна на името Але­ксандър на Салих ще го улесни да продължи духовното си об­разование в Турция, като след време може да продължи тра­дициите в рода си, а след това може да наследи дядо си като имам в селото, а защо не като районен мюфтия или дори гла­вен мюфтия, разсъждава ма­гистратът.

С тези мотиви името на Але­ксандър Антонов е променено на Салих Ахмедов, а общините Симитли и Благоевград са за­дължени от съда да отразят промяната на собственото и бащиното му име в регистрите за гражданското състояние.

Вестник „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене