Дневен ред на ОбС- Благоевград, 30.08.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет  Благоевград на 30 август 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. 1. Предложение № 60-00-177/14.08.2019 г., относно кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на КАМЕРНА ОПЕРА и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ-1866“ – Благоевград “ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 и Фонд за устойчиви градове.

            Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-178/16.08.2019 г., относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде нов запис на заповед за авансово плащане по изпълняван договор от Община Благоевград по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

     Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-176/14.08.2019 г., относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде нов Запис на заповед за авансово плащане по изпълняван договор от Община Благоевград по проект: „Благоустрояване на градската среда“.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. 4. Предложение № 60-00-168/31.07.2019 г., относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде Акт за възлагане на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) по изпълняван административен договор от Община Благоевград по проект: „Патронажна грижа в Община Благоевград”.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

            – Гергана Муртова – Председател на КЖСП

 

 1. Предложение № 60-00-204/22.08.2019 г., относно закриване на Център за временно настаняване, гр. Благоевград, ж.к. Еленово бл. 202, ет. 1, считано от 01.10.2019 г.

            Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-192/20.08.2019 г., относно предложение за разпределение на средствата на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

       Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

            – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-193/20.08.2019 г., относно изменение на Решение № 428 по Протокол № 19 от 28.10.2016 г., на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

            – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-206/22.08.2019 г., относно предоставяне на средства за обезпечаване провеждането на кръг от Републиканския шампионат по мотокрос за 2019 г. – ,,GRAND PRIX БЛАГОЕВГРАД 2019” от Сдружение ,,ЕЪР МАКС РЕЙСИНГ” – спортен клуб по мотокрос.

            Докл. – Васил Димитров – Председател на КДМСТНПО

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

            – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-194/20.08.2019 г., относно постъпила молба с вх. № 69-00-329/01.04.2019 г. от Ефросина Михайлова Тодорова, управител на ЕТ „ЕФРОМАКС – ЕФРОСИНА ТОДОРОВА“, относно продължаване на процедурата по приватизация за общински нежилищен обект „Офис“ с идентификатор № 04279.613.419.1.8 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с административен адрес- гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ № 1, ет. 2, стая 1,  както и сключване на договор за продажба по реда на чл. 35 от ЗПСПК.

            Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-169/08.08.2019 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-851/09.07.2019 г. от Николай Нинов – Председател на „Съюз на глухите в България“ за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.268.1.29 по КК на Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ № 7, ет. 3.

Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           

 1. Предложение № 60-00-175/13.08.2019 г., относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти.

Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           

 1. Предложение № 60-00-174/12.08.2019 г., относно обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на XXXV- 171, кв.5 по плана на с. Церово, Община Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед №325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 526/15.05.2007 г., допълване на КП одобрен със Заповед № 968/08.08.2007 г., целият с площ от 509 кв.м.

Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-196/20.08.2019 г., относно постъпило Заявление с вх. № 94-00-949/18.07.2019 г. от Георги Александров Манов за закупуване на урегулиран поземлен имот УПИ XIV- 239, общ. (четиринадесет-две три девет, общ.), кв. 30 (три нула) по плана на с. Покровник, община Благоевград.

            Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-187/20.08.2019 г., относно даване съгласие да се обяви публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04279.626.317 (нула четири две седем девет точка шест две шест точка три едно седем) по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ- 584 кв.м (петстотин осемдесет и четири), с административен адрес, кв.  “Еленово”, Благоевград, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, представляващ УПИ ІІІ- 61 (три – шест едно), кв. 37 (три седем) по плана на жк. „Еленово 1“, Благоевград, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Решение № 200 по Протокол № 7/07.08.2009 г. на Общински съвет Благоевград.

       Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-197/21.08.2019 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ПР) на бул. „Св. Димитър Солунски“ и западно локално платно от о.т. 27 до о.т. 37 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград.

Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-173/12.08.2019 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-11/ 19.06.2019г. от Надежда Христова Стоименова и Емилия Василева Гошева, за прекратяване на съсобственост в УПИ III- 122 /три – сто двадесет и две/, кв.9 /девет/ по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, съгласно КРП одобрен със Заповед № 1395/27.03.2001 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-191/20.08.2019 г., относно постъпило Заявление с вх. № ОС-0215-14/01.07.2019 г. от Ерина Борисова Безинска, Спас Витанов Безински, Ангел Витанов Безински, Емил Витанов Безински и Светла Витанова Георгиева за прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ- 320 (две – три две нула), кв. 22 (две две) по плана на с. Изгрев, община Благоевград, КРП одобрен със Заповед № 1395/27.03.2001 г., целият с площ от 1264 кв.м (хиляда двеста шестдесет и четири).

            Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-185/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с № 000339 в местност „Крачаница”, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел изменение от „нива“ за предимно производствена устройствена зона “Пп” и устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- макс.- 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

            Докл.  – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-186/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с № 025017 в местност „Мемишица”, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел изменение от „нива“ за предимно производствена устройствена зона “Пп” и устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- макс.- 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

            Докл.  – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           

 1. Предложение № 60-00-183/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с № 025018 в местност „Мемишица”, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел изменение от „нива“ за предимно производствена устройствена зона “Пп” и устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- макс.- 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

            Докл.  – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-180/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 04279.91.9 в местност „Рибарниците”, землище на Благоевград, с цел изменение от „нива“ за предимно производствена устройствена зона “Пп” и устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- макс.- 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

     Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-184/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с № 022001 в местност „Ягоденица”, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел изменение от „нива“ за предимно производствена устройствена зона “Пп” и устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- макс. 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-181/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с № 021051 в местност „Мааджирското”, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел изменение от „нива“ за предимно производствена устройствена зона “Пп” и устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- макс. 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-171/12.08.2019 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план- парцеларен план за трасета на водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.27.16, местност „Стара гара- Ш.44” по кадастралната карта на Благоевград, преминаващи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.27.30 (полски път- общинска собственост) и 04279.28.93 (водни площи- МЗГ- ХМС) по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-190/20.08.2019 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план- парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод до имот с идентификатор 04279.148.34, местност „Мутишица” по кадастрална карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 04279.100.21 (път IV клас – общинска собственост) и 04279.149.11 (път IV клас- общинска собственост) по кадастрална карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-199/21.08.2019 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 4. и т. 6 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ VII „за озеленяване“, с цел изместването му към бордюрната линия на ул. „Иван Михайлов“ от о.т. 76 до о.т. 581 за осигуряване на достъп до законно изградени сгради в УПИ IV-602.120,602.121,602.518 и новопредвидена такава в УПИ V- 602.147 в кв. 7 по плана на „Стопански двор“, Благоевград.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-198/21.08.2019 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 16, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XIX, кв. 48 по плана на IV-ти микрорайон, Благоевград с цел образуване на 6 (шест) нови урегулирани поземлени имота – нов УПИ XXI с отреждане за имот 601.205 с предназначение „за озеленяване“, нов УПИ XXII с отреждане за имот 601.478 с предназначение „за жилищно строителство“ – ниско свободно жилищно застрояване, нов УПИ XXIII с отреждане за имот 601.203,601.204 „за жилищно строителство“ – ниско свободно жилищно застрояване, нов УПИ XXIV с отреждане за имот 601.332 с предназначение „за озеленяване“, нов УПИ XXV с предназначение „за жилищно строителство“- ниско свободно жилищно застрояване и нов УПИ XXVI с предназначение „за озеленяване“ в кв. 48 по плана на IV- ти микрорайон, Благоевград и план за застрояване на новообразувани УПИ XXI, УПИ XXII, УПИ XXIII, УПИ XXIV, УПИ XXV и УПИ XXVI в кв. 48 по плана на IV- ти микрорайон, Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели по ОУП:

                   Устройствена зона- “Жм”;

                   Височина на застрояване- до 10.00 м;

                   Кинт.- 1.2;

                   Плътност на застрояване- максимум 60%;

                   Плътност на озеленяване- минимум 40%;

                   Специфични параметри- паркиране в имотите, предвидени за застрояване.

       Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-200/21.08.2019 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване до имоти с № 029020, № 029021, № 029022 и № 029019, м „Сивриите”, землище на с. Българчево, общ. Благоевград, с трасе и сервитут, преминаващи и ограничаващи ползването на имоти с № 000200 (напоителен канал – общинска собственост) и № 065011 (за селскостопански, горски, ведомствен път- общинска собственост) в землището на с. Българчево, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през общински имоти, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА.

       Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-167/26.07.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с № 24367.30.663, местност “Аджиката” в землището на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: рекреационна устройствена зона за вилни селища „Ов“; Плътност на застрояване (П застр.)-  до 40 %; Интензивност на застрояване (Кинт)- до 0.8; Минимална озеленена площ (П озел.)- 50 %, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; Височина на застрояване- 7,00м., а до билото на покрива- 10,00 м.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-182/20.08.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.17.41 в местността “Чикуто- Ш.16” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазини, офиси, автосервиз и жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум- 50%; Минимална озеленена площ- 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-179/20.08.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.310.2113 в местността “Чардако” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “земеделски труд и отдих” за “вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Ов”; Височина на застрояване- до 7.00м; Кинт- 0.8; Плътност на застрояване- максимум- 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

           

 1. Предложение № 60-00-201/21.08.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.19.14 в местността “Под Грамада- Ш.13” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автосервиз, автокъща, магазини и складове”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум- 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-172/12.08.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.57.12 в местността “Авганцов чифлик- Ш.72” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум- 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-163/23.07.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.35.18 в местността “Чикуто-Ш.18” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “склад за промишлени стоки, кафе, офиси и магазин”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум- 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-188/20.08.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с № 057006 в местността “Гладно поле”, землище на с. Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум- 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-202/21.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с № 058022, местност „Над междата“, землище на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона (Пп) с устройствени показатели: Височина на застрояване- 10.00м.; Кинт.- 2.5; П застр.- макс.- 60%; П озел.- мин. 20%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-189/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.158.29, местност „Средния път- Ш.09” по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона “Пп” с устройствени показатели:  Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 2.5; П застр.- макс.- 60%; П озел.- мин. 20%.

               Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-195/20.08.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.124.8, местност „Крушите” по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона “Пп” с устройствени показатели:  Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт. – 2.5; П застр.- макс.- 60%; П озел.- мин. 20%.

               Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-203/21.08.2019 г., относно эдобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Oбщина Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 04279.129.16, местност „Царевоселско шосе- Ш.08“ по кадастрална карта на Благоевград с цел предвиждане на зона за предимно-търговски и обслужващи дейности – „Тод“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; П застр.- макс.- 50%; П озел.- мин. 30%.

               Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград            

26.08.2019 година

Благоевград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене