Община Хаджидимово обяви две предстоящи процедури: Пазарни консултации с предмет „Направа на напоителен канал от изравнител“ в Абланица и „Публична покана за“ Избор на изпълнител за „Организиране на събития, обучения, семинари по Проект

Две предстоящи процедури публикува община Хаджидимово.

Едната от тях  касае провеждане на Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Направа на напоителен канал от изравнител в местността „Шатора“ до местността „Катеричка“ в село Абланица, община Хаджидимово“.

Втората обявена от администрацията в Хаджидимово процедура е „Публична покана“ по реда на ПМС 160/01.07.2016 г., във връзка с чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ,  за Избор на изпълнител за „Организиране на събития, обучения, семинари по Проект BG05M9OP001-2.018-0019 „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“.

От администрацията съобщиха че желаещите могат да се запознаят с условията за провеждането на двете процедури на място.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене