Покана за провеждане на пазарни консултации по подготовка за възлагане на обществена поръчка обяви община Хаджидимово

Настоящата покана  на община Хаджидимово  е за участие в пазарни консултации, чрез представяне на информация за единични цени на строителните материали и инструменти за нуждите на общината.

Става въпрос за участие на заинтересовани лица в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за подготовка на обществена поръчка с възложител кмета на Община Хаджидимово Людмил Терзиев  с предмет:  „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“.

При изпълнение на обществената поръчка , изпълнителят следва да извърши следните видове строително – монтажни работи: Изкопни работи, подготвителни строителни работи, настилки и други строително – монтажни работи.

Количествената сметка за обект: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ е :

1     Изкоп с багер      м3   234,00

2     Извозване на земни маси и отпадъци със самосвал на 3 км. м3   234,00

3     Направа на основа от трошен камък  м3   110,00

4     Направа на отводнителни решетки    бр.  3,00

5     Повдигане на капаци и кранове  бр.  2,00

6     Полагане на бетонови бордюри  м.л.        146,00

7     Направа основа за тротоари от трошен камък       м3        38,00

8     Полагане на тротоарни плочки за направа на тротоар        м2   183.00

9     Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 6 см. м2        365.00

Офертите могат да се представят лично или чрез куриерска услуга и с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:

2933 град Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов” 46, община Хаджидимово, област Благоевград

в срок не по-късно от 17:00 час на 28.05.2019 г. (5 работни дни).

 

Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително полученият от възложителя резултат (индикативни оферти)  са публикувани на профила на купувача на страницата на  общинската администрация в Хаджидимово .

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене