Неврокопчанин инвестира в оборудване на собствена мини мандра в свой имот в хаджидимовското село Лъки

Инвестиционно предложение в община Хаджидимово е внесъл  Огнян Попов от Гоце Делчев, научи Топ Преса.

Инвестиционното намерение на  инвеститора Попов е  „Закупуване на оборудване за изграждане на мини мандра“ ,която ще се обособи в съществуващи помещения, с РЗП 51кв.м., разположени в част от съществуваща сграда, собственост на Огнян Иванов Попов, в поземлен имот с идентификатор 44464.6.11, местност „ Стария Самоков“ ,по кадастралната карта и  регистри на  хаджидимовското село Лъки.

Целта на инвестицията според  предложението  е закупуване на  Млекопреработвателен апарат с прикачно оборудване /сиренарска вана, притискателна скара и рамка към нея/, за прерабортка на сурово мляко (собствено производство), с капацитет около 300 литра на ден.

Огнян Попов е вписан в списъка на производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1.т.1 от Наредба №26 от 14.10.2010г за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

При реализацията на  инвестиционното си намерение Огнян Попов  ще запази изцяло съществуващата  сграда като  за мини мандрата ще се използват съществуващите в нея помещения.

Проекта  не предвижда строителство като в  т.ч. няма да се използват природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

При реализацията  няма да се допуска замърсяване на подпочвени води.

При направена проверка, относно канализационната система е установено, че канализацията на сградата, включително и на цялото село Лъки не се експлоатира от дружество „ВиК“ ЕООД. Поради тази причина отпадните води от дейността ще се събират в полиетиленов резервоар, предназначен за тази цел. Резервоарът ще бъде с капацитет 1600 л. Отпадните води ще се извозват от оторизирана фирма, с която има сключен договор. При разработване на технологичния процес са спазени изискванията на Регламент на Европейския парламент №852/2004 год., регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти, Регламент №853/2004 год., регламентиращ спесифични изисквания за хигиена на хранителните продукти от животински произход, Закона за храните и Наредба № 1 от 26. 01.2016 год. за хигиената на храните.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене