Кметът  д-р Атанас Камбитов ще открие новоизграденият обект по проект „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“

На 15 май/сряда/ от 11:30 ще се състои официална церемония по откриване на новоизградените социални жилища, по проект „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по Приоритетна ос 1″Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Той е в рамките на процедура BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проект  „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“ е на стойност   9 009 433,84 лв. лв., от които европейското финансиране е в размер на 7 658 018,77 лв. а националното е в размер на 1 351 415,07 лв. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене