Ваня Бумбарова, президент на Ротари клуб – Гоце Делчев: С помощта на кмета Москов Центърът на изкуствата за талантливите деца от региона ще е факт до месец юни

В Гоце Делчев все по-чес­то се говори за Ротари клуб. Повод за това дават дарени­ята, които градът и районът получават от рота­рианците и техните приятели.

Сега, в средата на ротарианската година, се обръща­ме към президента на Клуба – нотари­ус Ваня Бумбаро­ва, за да разберем какво е изпълне­нието на задачите за полугодието и какво предстои. И още – отговаря ли цялостната клубна дейност на тазго­дишното ротари­анско мото: „Бъди вдъхновението!“

– Госпожо Бум­барова, в края на миналата година Ротари клуб – Гоце Делчев, подари нова придобивка на гра­да – кът за отдих в двора на МБАЛ „Иван Скендеров“. Знаем, че основната Ви цел през тази година е създава­нето на Център на изкуства­та за талантливите деца от региона, в който да се сфор­мират курсове по различни занаяти, театрална школа, детски оркестър… Докъде стигна изпълнението на тази амбициозна задача?

– Искам да подчертая, че нашите инициативи винаги са подкрепяни от ръковод­ството на община Гоце Дел­чев. Така е и сега. Кметът Москов се ангажира да пре­достави две помещения в Младежкия дом за нуждите на бъдещия Център. Те вече са определени и видът им е много добър, защото са рено­вирани. Наша грижа е да ги оборудваме. Проектът веро­ятно ще претърпи развитие, но до месец юни ще приклю­чим.

– През последните години местният Ротари клуб ра­боти по съвместни проекти със свои колеги от Франция и Гърция. Какви са посоките на общата Ви работа сега?

– Както е известно, в ре­зултат на съвместната ни дейност с френския Ротари клуб „Канес – Грималди“ през миналата година нашата болница се сдоби с модерен ехокарди­ограф. Сега имаме на­мерение да и дарим ма­мографско оборудване. Това е наш общ проект с френските ни партньо­ри, на които по план ще гостуваме през месец април, връ­щайки им тяхната ви­зита.

Побрати­мяване ни предстои и с ротариан­ците от град Драма, Гър­ция. През месец март с тях ще проведем съвместно мероприя­тие, а именно озеленяване на пространство, намиращо се на ГКПП Илинден – Ексохи.

– Тази година Ротари клуб – Гоце Делчев, на­вършва 10 години. Как ще отбеле­жите юби­лея?

– Ще проведем тържество в предпо­следния ден на май. На него ще присъстват ротарианци от цяла Бъл­гария. Но то, както обик­новено е при нас, няма да бъде просто един бан­кет, а начин да съберем средства за постигане на общественопо­лезна кауза. Отново ще про­ведем търг, ще има томбола – така, както на практика осигуряваме финансовото обезпечаване на начинания­та си.

– Какви други дейности ще осъществите до края на ро­тарианската година?

– В Ротари клубовете има задължителни дейности – организационни семинари и подготвителни курсове. Всяка година провеждаме конференции. Създадохме и свои традиции, които следва­ме. Например на първи юни – Ден на детето, организи­раме тържество обикновено пред Дома на културата в Гоце Делчев. Това е повод да дадем поле за изява на мла­ди таланти от града и райо­на. Друга традиционна проя­ва е турнирът по шах, който се провежда в Огняново по инициатива и с най-дейното участие на нашия ротариа­нец Стоян Стругов. В турнира участват хора от различни възрасти както от страната, така и от чужбина.

– А сега да поговорим за младата смяна – интерак­торите. Ротари клуб е техен спонсор и основен партньор. В кои негови изяви те са най-дейни?

– Младите ни приятели се изявяват най-активно при честване на Международния ден на детето и това е естест­вено. Помагат ни много и при подготовката и провеждане­то на традиционната коледна вечер.

– Госпожо Бумбарова, известно е, че в Ротари об­ществото се спазват строги правила. Правят ли се про­верки в това отношение?

– Да, разбира се. На 22- ри този месец ще ни посети дистрикт – гуверньорът, за да провери дали си изпълня­ваме задълженията към на­шия дистрикт – 2482, и към Ротъри Интернешънъл. Про­веряващият ще направи ана­лиз на дейността ни – дали имаме изградени комисии и каква е тяхната активност. Ще разбере срещаме ли проблеми, ще ни запознае с работата на другите клубове в страната. В дневния ред влиза и среща с кмета на Об­щината. Накрая дистрикт – гуверньорът ще ни предста­ви своята програма.

– Ротарианската Нова го­дина започва на 1-ви юли. Тогава на ротационен прин­цип става смяната на ръко­водството на Клуба. Знае ли се вече какъв ще бъде нови­ят състав?

– Да, известно е. Следва­щият президент на Ротари клуб – Гоце Делчев, ще бъде Янка Телкиева.

В Управленския борд ще влязат още Денис Шенгов като секретар, Атанас Кара­иванов – ковчежник и Ван­гел Хардалиев – церимониал майстор.

– Благодарим Ви за интер­вюто. Пожелаваме успешно приключване на Вашия пре­зидентски мандат!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене