Шивашко ателие и паркинг ще строи в Гърмен Стоян Попангелов

Със заповед № 61 кмета на община Гърмен Минка Капитанова е одобрила проекта за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в квартал 60 на село Гърмен. Проекта е внесен за одобрение от ОБС от Стоян Попангелов от Гърмен с предназначение за построяване на шивашко ателие и паркинг.

Заповедта за одобрения проект и изменението на ПУП в кв. 60 в село Гърмен за отредения за шивашко ателие и паркинг  на инвеститора Стоян Попангелов подлежи на обжалване  по реда на чл.215,ал.1 от ЗУТ в четиринадесетдневен срок.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене