По-малко нарушения в горите в обхвата на ЮЗДП

За допуснати пропуски 87 горски служители са наказани със забележка, 14 са с предупреждение за уволнение, а един е уволнен

 Близо 28 200 проверки в горските територии, стопанисвани от Югозападното държавно предприятие, са извършени през изминалата година, показва доклад за дейността по опазване на горите. В резултат на интензивните действия и активната превенция срещу незаконните дейности значително намалява броят на установените нарушения. Общо 588 акта за незаконна сеч, транспортиране на дървесина без превозен билет и за нарушения на ловното законодателство са съставени през 2018 г. от горските стражари в териториалните поделения на ЮЗДП. За сравнение през 2017 г. техният брой е 1051, а през 2016 г. – 1086.

Най-много са констатираните нарушения в районите на Самоков – 112, Гърмен – 82, Разлог – 71 и Ихтиман. Общото количество на задържаната незаконна дървесина е 626 куб. метра, от които 491 пространствени куб. метра са дърва за огрев, а останалото – обла строителна дървесина. Конфискувани са 23 автомобила, 34 каруци, 5 коня, 19 бензино-моторни триона, 15 други инструменти за дърводобив. През миналата година за съществени нарушения в лесокултурната дейност в „ДГС Пирдоп” е сезирана прокуратурата. За сравнение през 2017 г. в 9 проверки са установени груби нарушения, преписките за които са изпратени в съответните Районни прокуратури.

Според експертите основна причина за намаляване броя на актовете са предприетите през последните години превантивни мерки. Въведените електронни превозни билети, пластините с уникален идентификационен номер, джипиес устройствата на автомобилите за транспортиране на дървесина, ревизиите на охранителните участъци имат дисциплиниращ ефект. Над 920 са подадените сигнали от граждани през м. г. на единния национален телефон 112, по които екипите на ЮЗДП са реагирали веднага.

Изключително ефективна е работата на мобилните контролни звена, които са освободени от местни зависимости и освен вътрешен контрол проверяват превозните средства, транспортиращи дървесина, и подпомагат опазването на горите в критични райони. За допуснати нарушения през миналата година 101 горски служители са наказани дисциплинарно със „забележка” и „предупреждение за уволнение”, а един е уволнен.

И през 2019 г. основен акцент остава засиленият контрол при стопанисване на горите в дейностите – маркиране на дървесина, сеч, извоз и разкройване на асортиментите при добива.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене