Хороскоп за 12 декември

ОВЕН

Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва­ши неп­рия­те­ли, кои­то ще се опи­тат да ви уя­звят. По­ло­жи­тел­ни­те съ­би­тия ка­саят нео­чак­ва­но съоб­ще­ние, кое­то ще по­лу­чи­те в до­ма си. Проб­ле­ми­те, кои­то труд­но бих­те мог­ли да раз­ре­ши­те, из­ло­же­те пред прия­те­ли.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Те­лец имат шан­са да се реа­ли­зи­рат по нов на­чин в биз­не­са. Ста­ва въп­рос за сдру­же­ние, кое­то ка­сае тър­гов­ска дей­ност. Про­фе­сио­нал­ният ден изи­сква по­ве­че със­ре­до­то­ча­ва­не на ра­бот­но­то място. Някои от вас ще нау­чат неп­рия­тни но­ви­ни, за кои­то е по-доб­ре да не ги при­ла­га­те към се­бе си или да не им об­ръ­ща­те вни­ма­ние.

БЛИЗНАЦИ

Сряда не е мно­го до­бър ден за Близ­на­ци­те. Ще ра­зис­ква­те в служ­ба­та оп­ре­де­ле­ни въп­ро­си, кое­то мо­же да се яви при­чи­на за сил­на нер­вна въз­бу­да от ва­ша стра­на. Доб­ро раз­ви­тие ще имат кон­так­ти­те ви, кои­то зас­ягат въз­мож­нос­тта за взаим­ни дей­ствия в биз­не­са. В служ­ба­та е доб­ре да не се раз­сей­вай­те, кон­цен­три­рай­те се вър­ху кон­крет­ни за­да­чи.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­во из­вес­тие за ра­бо­та­та им или по де­ло­ви въп­рос. Днес ще се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, кои­то се от­насят до дър­жав­ни ад­ми­нис­тра­ции. Там има­те не­раз­ре­ше­ни проб­ле­ми, свър­за­ни с па­рич­ни дъл­го­ве. За по­ве­че­то от вас пред­стои про­фе­сио­нал­на пром­яна, най-пра­вил­но е да се кон­сул­ти­ра­те за пре­димс­тва­та и не­дос­та­тъ­ци­те й.

ЛЪВ

Лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти са на ви­со­та и днес всич­ки от Лъв са в със­тоя­ние да се справят със съот­вет­ни­те за­да­чи. Но са­мо­чувс­твие­то ви крие дру­га опа­снос­т – за еве­нтуал­но от­ла­га­не на пое­ти де­ла и ан­га­жи­мен­ти. В сряда ще бъ­де­те край­но ог­ра­ни­че­ни за пос­ти­га­не­то на как­ви­то и да би­ло фи­нан­со­ви ус­пе­хи. На­со­че­те вни­ма­ние­то си към де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти.

ДЕВА

Де­ви­те ще имат ус­пе­хи в де­ло­вия си жи­вот, но те са край­но за­ви­си­ми от кон­так­ти­те ви. На­со­че­те се из­цяло към дей­ствия в об­лас­тта на за­ни­ма­ния­та си и из­бягвай­те раз­го­во­ри по де­ло­ви въп­ро­си. Пол­зот­вор­ни са об­щес­тве­ни­те кон­так­ти, към кои­то съ­що е ху­ба­во да се на­со­чи­те след де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти. Ще има­те се­мей­ни проб­ле­ми, кои­то бър­зо ще раз­ре­ши­те.

ВЕЗНИ

Ро­де­ни­те под Вез­ни са бла­го­раз­по­ло­же­ни към око­лни­те в сряда и в по­ве­че­то слу­чаи ще им съ­дей­стват в из­пъл­не­ние­то на някак­ви за­да­чи, но не раз­чи­тай­те на то­ва да нап­ра­ви­те хо­ра­та по-бла­гос­клон­ни към вас. На ра­бот­но­то място денят мо­же да про­те­че труд­но по­ра­ди въз­ник­на­ли­те спо­ро­ве с ко­ле­ги и нес­кри­то­то же­ла­ние на някой да ви поп­ре­чи или нав­ре­ди.

СКОРПИОН

За да про­те­че денят ви нор­мал­но, е необ­хо­ди­мо да из­бягва­те сло­вес­ни­те сблъ­съ­ци. Те мо­гат да ви нав­редят в де­ло­во от­но­ше­ние, да съ­будят не­га­тив­ни­те ка­чес­тва у вас и да ста­не­те от­мъс­ти­тел­ни. При някои от Скор­пион съ­щес­тву­ва не­до­ра­зу­ме­ние по фи­нан­со­ви въп­ро­си. От­тук произ­ли­за и заб­лу­да­та ви, че е въз­мож­но да пос­тиг­не­те оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те не пре­цен­яват доб­ре об­ста­нов­ка­та, в коя­то се на­ми­рат, и чес­то се заб­луж­да­ват от­нос­но въз­мож­нос­ти­те си. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де тру­ден и из­пъл­нен с ог­ра­ни­че­ния. За мал­ка част от вас оба­че е ва­лид­но про­ти­во­по­лож­но­то – ус­пе­хи, кои­то ще пос­лед­ват бла­го­да­ре­ние на ак­тив­нос­тта ви. Днес не сте зас­тра­хо­ва­ни от сблъ­съ­ци и про­ти­во­ре­чия в лю­бов­та.

КОЗИРОГ

Аг­ре­сия­та над­дел­ява, кое­то днес ще ви до­не­се по­ве­че неп­рия­тнос­ти, от­кол­ко­то пол­за. Доб­ре е да пос­лу­ша­те съ­ве­та, кой­то ще от­пра­ви към вас бли­зък прия­тел. Не ви лип­сват и доб­ри въз­мож­нос­ти и те мо­гат да бъ­дат прак­ти­чес­ки опо­лзот­во­ре­ни, ако дей­ства­те уме­ре­но и се въз­дър­жа­те от не­га­тив­ни из­бли­ци. Някои от вас ще нап­равят по­куп­ка на жи­ли­ще.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те ще ус­пеят да се справят със за­да­чи­те си, ако пестят вре­ме­то си и стрик­тно дей­стват по оп­ре­де­ле­на­та за деня ра­бо­та. Денят е за­бе­ле­жи­те­лен с доб­ри­те из­вес­тия и пред­ло­же­ния, кои­то ще бъ­дат от­пра­ве­ни към вас. В по­ве­че­то слу­чаи те са де­ло­ви и ще ста­би­ли­зи­рат фи­нан­со­ви­те ви по­зи­ции. Раз­чи­тай­те на пред­чувс­твия­та си и след­вай­те ин­туи­ция­та си.

РИБИ

При мно­зи­на от Ри­би сряда от­беля­зва но­ви от­но­ше­ния на ра­бот­но­то място, как­то и в зо­ра­та на но­ви въз­мож­нос­ти. Ста­ва въп­рос за слу­жеб­но по­ви­ша­ва­не или за гла­су­ва­не на по-гол­ямо до­ве­рие. Има­те сил­ни вра­го­ве, кои­то са склон­ни да за­го­вор­ни­чат и да дей­стват неу­мор­но, за да ви нав­редят. По-доб­ре е да из­бег­не­те сблъ­съ­ка с тях. Бъ­де­те бди­тел­ни при пъ­ту­ва­не.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене