Богдан Боцев: „Визия за България“ е нещо, което не се е случвало досега в политическия живот на страната ни

– Г-н Боцев, през тази седмица Народ­ното събрание прие едно от най-важните си решения за след­ващата година – бю­джета на страната. Това е бюджета под­готвен от управляващата партия ГЕРБ. Като финан­сист и член на бюджетната комисия, какво е вашето мнение за него?

– Правителството предста­вя бюджет 2019 като най-до­брия и най-социалния изгот­вян някога. Но освен, че е най- големият като числа, в него няма нищо друго, което да е за отбелязване. За това, че е най-големият бюджет си има обективни причини – световната и европейската икономика са във възход. Освен това има натрупана инфлация, а и всички сме свидетели, че през послед­ните месеци се увеличиха цените на основните стоки и услуги – хляб, горива, елек­троенергия, транспорт. Всич­ко това води до по-високи отчисления на ДДС в бюдже­та. Освен това от 1-ви януари 2019 ще се увеличи размера на данъка върху моторните превозни средства, акци­зите върху бездимните тютюневи изделия, ще се въведе и тол таксата, ще се увели­чи цената на застраховка „гражданската отговорност“. Всичко това са приходи, кои­то ще влязат в бюджета на държавата. На практика това какво означа­ва? – С едната ръка прави­телството взе­ма от хората, а с другата им дава под формата на минимални увеличения на средствата в някои сектори.

За двете най-уязвими групи – млади­те семейства и децата от една страна, и пенсионерите от друга, няма нищо положи­телно в този бюджет, който уж е много со­циален. За пенсионерите се предвижда увеличение само с 5.7 % от 1 юли 2019 г., с кое­то няма да се компенсира по никакъв начин натрупа­ната инфлация, а най-тежки­те зимни месеци ще трябва да изкарат със старите си пенсии. Замразени са почти всички социални плащания за младите семейства и де­цата – няма промяна в разме­ра на еднократната помощ при раждане; за отглеждане на дете от 1 до 2 години; за майките – студентки; дет­ските надбавки; еднократна­та помощ на първокласници за първия учебен ден. Освен това бюджета е основното средство за правене на ре­форми, а през 2019 –та в него не е предвидена реформа в нито един сектор, т.е. пари­те са раздадени „на калпак“. Ето и конкретен пример: ние приветстваме увеличаване на учителските заплати, но означава ли това, че ще се повиши качеството на об­разованието в страната? За целта са необходими рефор­ми, които правителството няма воля да направи. Съ­щото е положението в здра­веопазване, сектор „Сигур­ност“, както и по отношение на регионалното развитие и демографската политика.

– За поредна година, вие от БСП подготвихте алтер­нативен бюджет, който съ­ществено се различава от този на управляващите. Как­ви са вашите предложения относно бюджета и с какво той е по-добър ?

– Нашият алтернативен бюджет, който по-размер е по-голям с около 3 милиарда лева, съществено се разли­чава от този на ГЕРБ с това, че предлагаме реформи във всеки един от секторите. По отношение на здравеопаз­ването предвиждаме пове­че средства за общинските болници, както и болниците в слаборазвитите и труднодос­тъпните региони. Голяма част от тези болници, прави­телството, с настоящата си политика ги води към фалит и закриване, а това ще лиши голяма част от българско­то население от достъп до здравеопазване. По отноше­ние на образованието и кул­турата предлагаме въвежда­нето на безплатни учебници от 1-ви до 12 ти клас, които обаче да са едни и същи за всички ученици, а не както се получава в момента – за всеки предмет има по някол­ко различни учебника. Пред­виждаме повече средства за читалищата, фонд „Нацио­нална библиотека“ и попу­ляризиране на българската култура. По отношение на социалната сфера в нашия бюджет е предвидено пре­доставяне на еднократна по­мощ в размер на 6400 лв. за всяко второ и трето дете на работещи родители. Освен това помощта за отглеждане на дете от 1 до 2 години да бъде обвързана с минимал­ната работна заплата и вся­ка година ще се актуализира. Предвиждаме също увели­чение на еднократната по­мощ за майките – студентки, разширяване обхвата на по­мощта за първия учебен ден – да не е само за първоклас­ници, а за ученици от 1-ви до 4-ти клас. Заложили сме минимална работна заплата от 1 януари 2019 г. в размер на 640 лв., максимален оси­гурителен праг в размер на 3900 лв. и вдигане тавана на пенсиите на 1560 лева. Преизчис­ляване на всички пен­сии, което ще доведе до увеличение на пенсии­те средно с около 20 %. Предвижда­ме средства за намаля­ване на ико­номическите различия в отделните ре­гиони. В момента около 70 % от населението и иконо­миката на България, са съ­средоточени в столицата и няколко големи града. За да се промени това, предвиж­даме средства за създаване на три регионални фонда – фонд „Рехабилитация на чет­въртокласна пътна мрежа“, Национален фонд за инвес­тиции и Фонд за регионално развитие.

Управляващите твърдят, че нашият бюджет е нереа­листичен, но сега бих искал да ги оборя с конкретни при­мери. Миналата година на­шият алтернативен бюджет също беше с около 3 милиар­да по-голям от техния, но сега, в края на 2018-та година ще се окаже, че те като ще из­пълнят пред­ложения от нас бюджет. Министърът на финанси­те умишлено залага по-ни­сък размер на приходите, за да може в края на годи­ната да се реализира изли­шък, който тази година ще бъде около 2 милиарда лева, и да го харчат с постановле­ния на Министерски съвет без решение на парламента /т.е. парите да се раздават еднолично и по избор/. Сред­ствата, които сме предвиди­ли в повече могат да влязат в бюджета чрез по-добра ра­бота на НАП и агенция „Мит­ници“, както и по-ефективна борба с контрабандата.

– Вече няколко месеца продължават вашите сре­щи относно представянето на проекта на БСП „Визия за България“. Разкажете ни какво всъщност предста­влява Визията, как премина­ват срещите ви с хората, на които я представяте и какво е мнението им за това, което предлагате?

– „Визия за България“ е нещо, което не се е случвало досега в политическия жи­вот на страната ни. До мо­мента, от БСП сме изготвяли управленски програми, като алтернатива на управление­то на ГЕРБ, които са били спускани директно до наши­те членове и симпатизанти. С проекта „Визия за България“ ние обръщаме пирамидата – експерти от парламентар­ната група на БСП, от парти­ята, както и външни експер­ти, сме изготвили отделните приоритети в различни об­ласти, и в рамките на тези 2 месеца, в които обикаляме страната, се опитваме да се срещнем с колкото се може повече хора. Сред тях са не само членове и симпатизан­ти на БСП, а и представители на други политически партии или аполитични хора, както и с представители на бран­шови и неправителствени организации. На тези срещи чуваме мнението на хората, техните забележки, идеи и препоръки. След това всич­ки получени предложения и идеи ще бъдат обобщени, Визията ще бъде актуализи­рана и приета на конгреса на партията, който ще се про­веде на 26 януари 2019-та г. Ние искаме с „Визия за Бъл­гария“ да бъдат изведени няколко национални приори­тета, зад които да стои по-го­лямата част от българския народ, без значение от поли­тическата принадлежност.

Ето някои от основните приоритети във визията:

по отношение на икономи­ката – връщане на държавата в икономиката на страната, чрез забрана на приватиза­ция на предприятия в струк­туроопределящи сфери /енергетика, транспорт/, и ограничаване на концесион­ните процедури. Освен това, укрепване на държавните фирми чрез назначаване на мениджъри на конкурсен принцип, а не както досега – на партийно-квотен принцип; създаване на индустриални зони по региони в зависи­мост от материалния и ка­дровия ресурс в региона.

Здравеопазване: премах­ване на търговския статус на държавните и общински лечебни заведения; безплат­на специализация на лекари и медицински сестри с анга­жимент за работа минимум 5 години в България; въвеж­дане на ДДС върху лекарст­вата в размер на 9 %, което ще доведе до поевтиняване­то им.

Образование: издръжка с публични средства само на държавните и общин­ски училища; въвеждане на системата „един учебник по предмет“, който да бъде без­платен за учениците от 1-ви до 12-ти клас; безплатни дет­ски ясли и градини.

Смятам, че най-големият проблем за България е де­мографския – ние сме стра­ната с най-ниска раждае­мост, най-висока смъртност и голяма емиграция. Затова, населението в страната на­малява с около 45 000 души годишно. За съжаление пра­вителството в последните години не прави нищо, за да се намали тази тенденция. Именно затова, във „Визия за България“ сме заложили редица мерки, за да се сти­мулират младите българи да живеят и създават своето поколение тук. Искаме да се въведе семейно подоходно облагане – за всяко дете в семейството на работещи родители, да се приспадат по 50 лв. от дължимия Данък за облагане доходите на фи­зическите лица. Предвидено е също въвеждане на дифе­ренцирани ставки на ДДС за храни, учебници и лекарства.

С „Визия за България“ ние не искаме просто смяна на управлението, а целим това, което искат българ­ските граждани – промяна на системата в България от последните 30 години, за съ­жаление част от нея е била и БСП. Наши­те обиколки в страната за представяне на Визията са към своя край. Срещи­те до момен­та във всяко едно населе­но място пре­минават при изключителен интерес, хора­та оценяват възможност­та, която им се дава да споде­лят мнението си, активни са със свои предложения. Сигурен съм, че всичко, кое­то попадне в окончателния вариант на „Визия за Бъл­гария“ ще бъде изпълнено, ако БСП получи възможност­та да управлява страната.

– Няма как да не засег­нем и един въпрос, който в последните месеци сериоз­но вълнуваше българското общество – оставката на Валери Симеонов като вице­премиер. Как смятате, тази измъчена оставка, дали може да компенсира пове­дението му и дали е доста­тъчен този акт на поемане на отговорност?

– Най-напред искам да кажа, че тази оставка наис­тина е много закъсняла. По­вече от 30 дни майките на деца с увреждания протес­тираха по улиците на София и цялата страна, а Валери Симеонов демонстрираше нагло и цинично отношение към тях. В крайна сметка под натиск той подаде оставка, но неговата смяна няма да доведе до никаква промяна. Проблемът е в цялостната политика по отношение на хората с увреждания. А кол­кото до новото назначение, според мен за вицепреми­ер трябва да бъде назначен човек с политическа тежест, който да има подкрепата на хората или да бъде експерт в ресорите, за които отговаря. В случая с Марияна Нико­лова, тя не отговаря на тези критерии и ще продължи да води политиката на Валери Симеонов, каквато е била до момента.

– Въпреки оставката на Симеонов, страната про­дължава да се раздира от протести, а народното недо­волство расте. Смятате ли, че тези протести са основа­телни и какво породи толко­ва масовото недоволство на хората?

– Исканията на протести­ращите са справедливи. Ис­кам категорично да заявя, че БСП не е организатор на тези протести, но стоим задисканията на хора­та защото те са ос­нователни. Част от тези искания ние сме поставяли на дебат в Парламента чрез различни законо­проекти, които обаче бяха отхвърляни от управляващите. Като например – предло­жихме промяна в за­кона за ДДС, с която да бъде намалено ДДС-то върху хляба и лекар­ствата; предложихме да не се увеличава данъка вър­ху МПС, тъй като ще бъдат ощетени около 70% от бъл­гарските граждани. На три пъти предлагаме намаление на заплатите на депутатите и на висшите държав­ни чиновници. За съ­жаление нищо от това не се прие. Според мен протестите на хората в по-голяма степен са не толкова срещу високи­те цени на горивата, а по-скоро срещу ниски­те доходи и стандарта на живот в България. Ние ще се опитваме да защитаваме справед­ливите искания на про­тестиращите, чрез изготве­ните от нас законопроекти, от парламентарната трибуна и чрез медиите.

– Заради недоволство, политическата ситуация в страната става все по-нес­табилна и изглежда така, сякаш правителството може да падне всеки момент? Как­во е вашето мнение и смята­те ли, че наистина може да има предсрочни избори през следващата година?

– Предвид ситуацията с постоянните и увеличава­щи се протести, скандали­те в Обединените патриоти, между малкия и големия партньор в управлението и в самата управляваща пар­тия ГЕРБ, мисля, че догоди­на е съвсем логично да има предсрочни парламентарни избори. Колкото по-дълго продължи това управление, толкова по-пагубно ще бъде за българската държава. С начина по който управляват, те не правят така, че хората да живеят по-добре, а един­ствената им цел е да се за­държат на власт и да се об­лагодетелстват от нея.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене