Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 2-ри ноември!

Published

on

ОВЕН

Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ваш ущърб. Па­зе­те се от спо­ро­ве и кон­ку­рен­ти на ра­бот­но­то място. Не пре­неб­рег­вай­те въз­мож­нос­ти­те на дру­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Денят се свър­зва с мно­го ра­бо­та, мал­ко пе­чал­би. Някои биз­нес­ме­ни до­ри са зас­тра­ше­ни от краж­би и фи­нан­со­ви злоу­пот­ре­би. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те, въз­мож­но е да ви из­мамят. Ако ви ин­те­ре­су­ва те­ма­та лю­бов, в та­зи об­ласт е къс­ме­тът ви. Ще се рад­ва­те на прия­тни емо­ции.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват неп­рия­тнос­ти за Близ­на­ци­те в лич­ния им жи­вот, из­бягвай­те об­съж­да­ния, спо­ро­ве, раз­пра­вии и кон­флик­ти вкъ­щи. В то­ва от­но­ше­ние денят е мно­го на­то­ва­рен и мо­же до­ри да си нав­ре­ди­те здра­вос­лов­но. Някои ще прек­ратят дъл­го­го­диш­на връз­ка по­ра­ди ле­ко­мис­лие от тяхна стра­на.

РАК

За вас пе­тък се свър­зва с кав­ги, неп­рия­тнос­ти, спън­ки, въоб­ще проб­ле­ми с де­ца­та или в лю­бов­ния ви жи­вот. Не се опи­твай­те със си­ла да се справ­яте или из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те раз­воя на съ­би­тия­та. Някои биз­нес­ме­ни са зас­тра­ше­ни от из­ма­ми. От­ло­же­те важ­ни­те де­ла за друг ден.

ЛЪВ

Пе­тък мо­же да  сблъс­ка Лъ­во­ве­те със слу­жеб­ни ядо­ве, но е важ­но да се аб­стра­хи­ра­те. По-съ­щес­тве­но е, че ви се пред­ла­га не­що из­год­но и ви пред­стои да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние за бъ­дещ прос­пе­ри­тет. Не се ко­ле­бай­те, няма да сгре­ши­те в из­бо­ра си.  Действайте смело.

ДЕВА

За Де­ви­те се оче­рта­ва нап­рег­нат ден от глед­на точ­ка на ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Кон­так­ти­те със ста­ри прия­те­ли мо­же да ви смутят с лю­бов­ни на­ме­ци. Ако съу­мее­те да се въз­пол­зва­те от фак­та, ще раз­ре­ши­те де­ло­ви проб­лем. Опи­тай­те се да тран­сфор­ми­ра­те връз­ка­та в де­ло­во сът­руд­ни­чес­тво.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на ще бъ­дат още­те­ни ма­те­риал­но в пе­тък, някои ще бъ­дат из­ма­ме­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни в лю­бов­та. Денят е нап­рег­нат, мис­ле­те за се­бе си. В про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла има на ко­го да се оп­ре­те и до­ри мо­же да бъ­де­те из­не­на­да­ни от прия­тел­ска от­зив­чи­вост на чо­век, на ко­го­то не сте раз­чи­та­ли.

СКОРПИОН

В пе­тък не се чувс­тва­те осо­бе­но ком­фор­тно, но сре­щи­те и кон­так­ти­те ви ве­роя­тно ще за­до­волят ин­те­ре­си­те ви, ще по­добрят нас­трое­ние­то ви. Някои се чувс­тват ог­ра­бе­ни от брач­ния парт­ньор. Днес съ­щес­тву­ват ус­ло­вия за флир­то­ве и лю­бов, та­ка ще ту­ши­ра­те вът­реш­ния си не­га­ти­ви­зъм.

СТРЕЛЕЦ

Денят вне­зап­но мо­же да про­ме­ни хар­мо­нич­но­то ви нас­трое­ние в аг­ре­сив­но. Не вли­зай­те в кон­флик­ти. Кон­так­ти­те ви с биз­нес съд­руж­ни­ци мо­же да ви ядо­сат по­ра­ди опи­ти­те за из­ма­ма. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си, прия­тел от до­ма ви ще ви на­со­чи пра­вил­но. Ще ви бъде предложена помощ за някаква работа, която ще довършите с пмощта на приятели.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат сюр­при­зи­ра­ни с неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то зас­ягат из­ма­ми с па­ри. Без­по­кой­ство­то ви е за­си­ле­но, но с бди­тел­ност и про­зор­ли­вост мо­же би ще съу­мее­те да се спра­ви­те със си­туа­ция­та. Ще по­лу­чи­те и по­мощ от стар прия­тел или род­ни­на, прие­ме­те я. Няма да има­те друг шанс да довършите започнатото. Съдебен спор ще бъде разрешен във ваша полза.

ВОДОЛЕЙ

Днес съ­щес­тве­на роля за бла­гот­вор­но раз­ви­тие на де­ла­та ви ще изи­грая­т прия­те­ли­те ви. Неп­рия­тнос­ти­те са със­ре­до­то­че­ни в служ­ба­та и не е из­клю­че­но да бъ­де­те още­те­ни в ед­на или дру­га сте­пен. Из­нер­ве­ни сте, но мо­же­те да ту­ши­ра­те някои кон­флик­ти. Не вли­зай­те в спо­ро­ве с ше­фа си. Знайте, че той винаги е прав и са възможни излишни притеснения.

РИБИ

Съ­щес­тве­ни са кон­так­ти­те днес, ве­роя­тно ще по­лу­чи­те из­год­но пред­ло­же­ние. От­кри­ва ви се шанс да про­ме­ни­те към доб­ро бю­дже­та си или да по­лу­чи­те из­вън­ред­ни па­ри, сти­га да реа­ги­ра­те аде­кват­но. Ако зас­яга пъ­ту­ва­не или про­фе­сио­на­лен ан­га­жи­мент, не се двоу­ме­те да прие­ме­те, те са задължителни за вас. Проблем ще е да откажете, това е се гледа с добро око.

коментара

Advertisement
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 октомври

Published

on

ОВЕН
Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, което желаете, ще го постигнете.

ТЕЛЕЦ
При Телците четвъртък е ден на трудно начало, което се свързва с намеренията ви за промени. Ще ги осъществите, но бавно. Положението ви не е много по-различно от това на Овните, но вие имате друг стил на действие.

БЛИЗНАЦИ
Четвъртък е ден на надеждите за родените под Близнаци. Предстои ви обновление на вътрешно и външно ниво, но то ще настъпи постепенно и бавно след преодоляване на редица препятствия, което няма да стане много лесно. От приятели и съдружници можете да очаквате измами и мошеничество.

РАК
Вие наистина сте устремени към нова реализация и промени. По всичко личи, че намеренията ви сега ще успеят, но безпокойството отново ще ви притеснява въпреки твърдото ви решение за осъществяване на делата. Четвъртък бележи край на мъченията, но поставя въпроса за психическа устойчивост и точни преценки.

ЛЪВ
Ще имате достъп до мястото, което възнамерявате да посетите, и възможност да реализирате намеренията си. Предварително се откажете от блъфиране и демонстрирайте твърдост. Много от вас са обезпокоени по финансов проблем и са готови на всичко, само да успеят да решат въпроса в своя полза.

ДЕВА
Този ден носи отдавна желаното разрешение на вашите финансови проблеми, свързани с работата ви. Има обаче някои условия, които е задължително да спазите, за да постигнете гореказаното. Избягвайте и най-малкия риск. Не демонстрирайте дръзновение – това създава впечатление за нестабилност.

ВЕЗНИ
Вашите проблеми също намират положително разрешение в четвъртък, каквито и да са те. Не липсват препятствия, но ще ги преодолеете. За различните сфери в живота този срок е различен, както и степента на постижение. По делови въпроси в професията положителните резултати ще бъдат налице още днес.

СКОРПИОН
Четвъртък се очертава като успешен ден. Имате възможности за осъществяване на полезни контакти, които в много случаи могат да завършат с придобивки за вас. Успехи ще имате и в професията си днес, но много от вас подхождат емоционално за разрешаване на различни въпроси, което ще ви създаде проблеми.

СТРЕЛЕЦ
Добър е вашият финансов шанс в четвъртък и сега можете да намерите разрешение на въпросите, които очакват отговор. На първо място, ще получите необходимата ви подкрепа от приятели. Денят се свързва с пътуване. Трудности можете да очаквате при реализиране на дейности, свързани с административни решения. Ще загубите проект от мудността им.

КОЗИРОГ
За родените под Козирог четвъртък е неочаквано успешен ден. Все пак голяма част от успеха ще се дължи на вашите контактни условия. Съществува известна опасност от дезориентация, предизвикана поради неправилни оценки, и това може да помрачи вашия успех. Преценявайте трезво действителните условия и реагирайте по адекватен начин.

ВОДОЛЕЙ
Днес Водолеите са възпрепятствани за решителни действия. Проблемът се свежда предимно до личностната ви нагласа днес, върху която немалко давление оказва домашната обстановка. Въпреки всичко повечето от вас ще бъдат както винаги с достатъчен професионален капацитет, за да извършат полезни действия, които ще им донесат нужното признание.

РИБИ
Емоционалността надделява днес у вас и ще ви създаде делови трудности. Освен това изоставяни проблеми постоянно ще излизат на преден план и ще допринасят за раздвояването ви. При някои от вас е належащо пътуване и може би ще решите тъкмо днес да го направите. Добри възможности създават контактите с приятелите днес. Най-важно е да не връщате мисълта си назад.

коментара

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 20 октомври

Published

on

ОВЕН
Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Освен всички възможности денят ви носи късмет.

ТЕЛЕЦ
Телците са благоразумни във вторник и действат при изключителна сигурност. Днес не се занимавайте с финансови проблеми и каквито и да било финансови дела. В такава дейност няма да имате успех. Контактите ви обаче ще бъдат плодотворни, а вие сте в състояние да осъществите началото.

БЛИЗНАЦИ
Трудно започвате във вторник. Изглежда повечето от вас са преуморени и желанието им за каквато и да е активност се е изпарило. Независимо от всичко денят е успешен при вас. Трудно ще ви се отдадат финансови дела, а може да бъдете и измамени от страна на партньори. Не се доверявайте лесно.

РАК
Днес можете да реализирате вашите намерения в деловата дейност. Ще имате професионален успех, който може да е свързан с неочаквано предложение от страна на началниците. С почти същия успех можете да реализирате нови контакти или подписване на нови договори.

ЛЪВ
Щастлив е вторник за родените под Лъв. Сега делата ви придобиват добра финансова стабилност и имате допълнителни възможности за парични реализации. Много от вас ще получат различни предложения днес, някои от които доста съблазнителни, но не разчитайте много на тях.

ДЕВА
Във вторник сте продуктивни и с възможности за добра делова реализация. Не бива обаче да действате самостоятелно и всичко, което възнамерявате да сторите, нека бъде подплатено с участието на вашите съдружници. Днес избягвайте парични ангажименти. Ще получите хубави новини.

ВЕЗНИ
Днес Везните са непредсказуеми. Много от вас ще имат странни желания или ще действат несинхронизирано. Разсеяни сте и трябва да бъдете внимателни на работното си място и в контактите си. Днес ще получите новини, но не за всички вас те ще бъдат добри. Някои ще бъдат разочаровани.

СКОРПИОН
Изцяло владеете и своите, и чуждите възможности, но не диктаторски, а на базата на приятелски контакти и взаимна дейност. Вторник е много благоприятен, силният ви шанс днес ще се прояви в успешни контакти, от които можете да имате и финансова изгода. Ще получите предложение за пътуване.

СТРЕЛЕЦ
Не заемайте неизразителна позиция във вторник, защото имате добри шансове днес. Но най-малката преграда на пътя ви е в състояние да ви разколебае и спре. Не сте убедени и в собствените си сили, което е допълнителна причина да се откажете лесно. Сега имате добра възможност за контакти. Трудности ще имат онези, които са заети в сферата на стрителството.

КОЗИРОГ
Козирозите са хора с много качества и днес мнозина могат да демонстрират това богатство. Денят обаче ще ви създаде проблеми в службата, възможен е спор с началството, но той е излишен и е по-добре да го избегнете. Бизнесмените ще имат нов шанс за реализиране. Не го пропускайте, за да не съжалявате в бъдеще и да не обвинявате други за провала си!

ВОДОЛЕЙ
За мнозина от вас се очертава доста труден ден. Приемайте по-спокойно нещата около вас и упреците, които често са незаслужени. Не е приятно, но сега и да се борите за правотата си, никой няма да слуша вашите доказателства. Успешен е денят ви за работа с администрации. Ще получите известие от съдебна инстанция за някакви документи, които очаквате отдавна.

РИБИ
Действията ви днес са доста несигурни и колебливи. Имате добри шансове и е неуместно да пропуснете положителните си възможности. Те ще се изявят категорично при контактите ви, и то по повод пари и придобивки. Не бъдете подозрителни, спокойно можете да повярвате на околните в тяхната искреност. Колегите ви говорят за вашия неотдавнашен успех.

 

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2020
П В С Ч П С Н
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ