„Седмицата – въпроси и отговори“ с гост инж. Росица Димитрова

Срещаме ви и с инж. Роси­ца Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канали­зация“ ЕООД – Благоевград, за да разберем кога, с кол­ко и защо е наложително да бъде увеличена цената на водата.

– Само преди дни мина общо­то събрание на В и К асоциаци­ята. Там стана ясно, че е нало­жително цената в Югозападна България да бъде увеличена. Около това мнение се обеди­ниха г-жа Димитрова, кметове на Общини и представители на В и К асоциацията. Беше ре­шено поскъпването да е до 30 %. Крайното решение ще бъде взето от КЕВР. То предстои. Да започнем с това кои са факто­рите, които налагат цената на водата да бъде увеличена?

– Здравейте. Първо да кажа, че ми е изключително приятно, че се вълнувате от тази тема. Позволявате ми да внеса ясно­та по нея защото колкото и да е неприятно за обществото и нашите потребители от област Благоевград като чуят за пос­къпването обявено в медийното пространство си мислят, че ще бъдат извършени спекулации с приходите. Едва ли не положе­нието ще е същото. Наложител­но е да се извърши едно такова поскъпване на комплексната услуга защото това нещо не се е случвало от 2010 година. 2013 година е имало едно леко по­вишение с 0,02 стотинки, което е нищожно. 2016 година беше изготвен бизнес план, който беше внесен в асоциацията за съгласуване. Той беше съгласу­ван, но в предвид това, че на на­шата територия трябваше да се извърши консолидация, която не се случи. Но все пак разши­рихме обособената територия. Община Петрич взеха решение. Ние бяхме принудени да напра­вим корекции на нашият бизнес план и затова към онзи момент КЕВР отказа да разглежда вне­сеният бизнес план и одобрен естествено от общото събрание на асоциацията по В и К на об­ласт Благоевград. Така че пре­ди няколко дни на 09.10.2018 г. се състоя извънредно за­седание на общото събрание. Бе съгласуван новият прера­ботен бизнес план. Също така беше сключено допълнително споразумение към основният договор, който имаме с асоци­ацията по В и К, в който беше включена вече и община Пе­трич. Така че от 01.01.2020 година ние ще можем да предоставя­ме услугите на територия­та на община Петрич, а от 01.01.2019 г. – на територията на община Струмяни. Това ще стане поетапно. Сега отново да се върнем на темата за цената. В предвид всичко това, което казах и изложих наложително е защото факта, че не се консо­лидирахме из­ключи възмож­ността да се кандидатства по европейски програми. Ус­ловията по ОП „Околна среда“ бяха да има такава консо­лидация. Това нещо при нас не се случи затова и неможахме да получим оттам един финан­сов ресурс за подмяна на стара­та водопроводна мрежа. Имаме пречиствателни станции, които са изключително сложни за поддръжка и експлоатация, но едновременно с това и много важни, за да можем да предос­тавяме качествена услуга. Със сигурност сме постоянно кри­тикувани за авариите, които се случват. Ние сме отворени за гражданите и те винаги могат да получат необходимата ин­формация. За 2017 г. авариите са около 1800 на брой. Имаме сериозна нужда от подмяна на мрежата. Средно между седем и десет аварии на ден, което значи, че положението е изклю­чително тежко.

– Тоест вие в момента разчи­тате само на държавата?

– Не точно. Всичко което се отпуска отива първо в Община Благоевград. Нищо директно не идва към нас. Ние се издър­жаме от таксата, която събира­ме от нашите потребители. 97 процента от таксите се плащат редовно, но има и малка част нередовни платци. Парите за реконструкция се отпускат на общините. Всички кметове, които са по-активни получават такова финансиране.За нас е добре. Такива проекти се ре­ализират и на територията на община Благоевград, и на об­щина Банско и на община Гоце Делчев. Всичко, което се прави е в полза на гражданите на съ­ответните общини, за да се по­добри и нашата услуга. Хубаво е да се знае, че мрежата която ние поддържаме е публично общинска и държавна. Това значи, че цялата инфраструк­тура е собственост на съответ­ната община. Така че кметовете трябва да бъдат максимално ангажирани. Екипите в общин­ските администрации трябва да ни съдействат, за да предос­тавяме по-качествена услуга на потребителите. Знаем, че имаме пропуски, но сме отворени към кри­тики. Нека гражданите да не се притесняват и да внасят сигнали, да внасят предложения и въпроси. Не искам да се оправдавам с амор­тизираната мрежа, но факт е, че тя е такава. Миналият програмен период бяха реализи­рани само проекти на територията на община Сатовча, община Симит­ли – частично и община Банско. Даже големият воден цикъл се довършва и в настоящия про­грамен период. Имаше частич­на подмяна и в Благоевград – Струмско, Грамада и Четвър­ти Микрорайон. До някаква степен там където е подмене­на мрежата няма проблем. В същото време водопреносната мрежа е остаряла в по-голяма­та си част. Така че дори и да по­даваме качествена вода отго­варяща на Наредба №9, влезе ли в разпределителната мрежа качеството намалява. Тя придо­бива цвят, мътност, дори и пе­съчинки. Хубаво е хората да го знаят това. Няма друг начин да се отстранява авария освен да се копае. Естествено след това има недоволство от гражда­ните. На някои места има и за­пушване на во­домери. Но пък ние сме за това. Гражданите ви­наги могат да сигнализират. Ние реагираме бързо и макси­мално оказва­ме съдействие. След като се извършват из­копни работи няма как да не попадне във во­допроводната мрежа песъчин­ки и камъчета. Тук говорим и за вътрешните мрежи по жи­лищните блоко­ве. Там също не е подменяна и прави проблеми. Но това вече не е наш проблем, а на потребителите. Ние отгова­ряме до водомерният възел. Ху­баво е да се знае, че сега когато се прави саниране на блоковете е добре да се смени и вътреш­ният водопровод.

Правили ли сте сметки кол­ко общо ще излезе смяната на подземната структура в цялата област?

Правени са проучвания. Из­готвяни са мастър планове за периода 2009 година – 2012 година. Около 900 милиона за цялата област. Те включват и направата на пречиствателни станции. Готви се закон за В и К. Търсят се идеи за финансира­не. Дори и да се бяхме консоли­дирали сумата е доста голяма. По ОП „Околна среда“ между консо­лиди­раните друже­ства ще бъдат разпределени милиард и триста милиона. Там ще бъде трайно решен проблема с во­доподаването. При нас не ста­на консолидация, не е правено нищо. Търсят се варианти за решаване на проблемите. Ние ще продължим да се справяме с възможностите, които имаме. Въпреки че цената на водата не е вдигана досега ние изпъл­няваме програмите си на 100 % и за 2017 година и за 2018 година. Работим с общините много добре и се съобразяваме с предложенията, които имат. Знаем проблемите във всяко едно населено място.

Връщаме се пак към цената на водата. От сайта на КЕВР се вижда, че цената на водата при нас е много по-ниска отколкото в страната. Опитваме се с една финансова дисциплина да дър­жим В и К Благоевград на едно от челните места. Това личи и от многото награди, които полу­чаваме. Иновациите и пробле­мите, които се опитваме да ре­шаваме са факт, но няма как да се справим към настоящият мо­мент с тази цена на предоста­вената услуга. Към момента действащата цена е 1.67 с ДДС. На териториите на общините, на които няма изградени пречист­вателни станции цената е мно­го по-ниска. Искаме едно много разумно увеличение на цената на предоставената услуга. Меж­ду 20 и 30 процента. Това което КЕВР одобри, това ще бъде. Не бих казала, че много ще се вло­ши финансовото състояние на съответното домакинство от това увеличение. Най-много до два лева ще се оскъпят сметки­те за месец.

– Като гражданин да ви по­питаме. Може ли да има ниска цена и добро качество?

– Със сигурност НЕ. И към момента с малки средства ние се опитваме да бъдем едно от водещите дружества. Няма как без пари да реализираме по-ма­щабни проекти. Необходими са средства и техника. Работят над 500 човека. Обслужваме над 130 населени места. Запла­тите на тези хора бих казала, че са ниски и само отговорността ги държи още при нас. Тук е мо­мента да им благодаря. Имаме доста добра социална полити­ка. Визирам управлението на В и К като търговско дружество. Може би това кара хората да останат да работят при нас. На­емаме много млади инженери. Средната възраст на персонала е около 40 години и това може само да ме радва. Общият брой на квалифицирани работници е доста сериозен и това ни по­мага да се справяме със сери­озните предизвикателства в ежедневието и ограниченият финансов ресурс, с който раз­полагаме. Благодаря на нашите служители и моля гражданите на област Благоевград да проя­вят още малко търпение и раз­биране. Мисля че това увеличе­ние ще ни даде възможност да предоставяме по-добра услуга.

Мисля че това ще го осъзна­ят самите потребители на един по-късен етап. Когато сами се убедят, че това е било необхо­димо.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене