Английска фирма ще достави на община Хаджидимово чисто нов комбиниран багер- товарач за близо 130 000 лева без ДДС

„СИ ЕМ ЕЛ България“ АД ,което дружество  бе единственият участник в обявеното от община Хаджидимово Публично състезание за възлагане на обществена поръчка  по  реда на ЗОП с предмет „ Доставка на един брой нов багер-товарач за нуждите  на община Хаджидимово „  е вече определеният доставчик , спечелил обществената поръчка .

Комисията в състав , председател, Зейнепа Халилова Мейзинева – юрисконсулт с членове Тодор Петров Варадев-шофьор на община Хаджидимово и Цветанка Иванова Главчева, младши специалист „счетоводство“както и резервните членове Вергиния Любомирова Попилиева-юрисконсултат и Атанас Николов Кюмурджиев  след проведеното открито заседание определиха за спечелил състезанието за възлагането на обществената поръчка , именно   дружеството „СИ ЕМ ЕЛ България“което е официален дилър на JCB (Великобритания ).

При изчисленията на Комплексната оценка  на офертата на дружеството от комисията  бе постигнат резултат от 96 точки .

Според  предложението в офертата  и сключеният договор „СИ ЕМ ЕЛ България“АД ще  достави на община Хаджидимово в кратки срокове един брой нов багер-товарач за сумата от 124 950 .00 лв. без ДДС,с включен ДДС сумата възлиза на  149 940.00лв.

Дружеството „СИ ЕМ ЕЛ“ има разкрити в България  свои  специализирани регионални центрове  за обслужване и сервиз в градовете София (Централен офис), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене