Утвърдиха плана за събиране на билки в НП „Рила”

Със Заповед на директора на Дирекция „Национален парк „Рила“ е утвърден Годишен план за събиране на лечебни растения за стопански цели на територията на парка. Определени са местата и количествата за събиране на билки от лечебни растения по вид лечебно растение и вид билка, като разрешеният период за извършване на дейността е от 30.07.2018 г. до 31.10.2018 г.

За издаване на разрешително за събиране на лечебни растения лицата подават заявление по образец в офиса на съответния парков участък или в Централния офис на Дирекцията и заплащат таксата за съответния вид лечебни растения и за количеството. Таксата е съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитените територии – изключителна държавна собственост.

По време на извършване на дейността всеки е длъжен да спазва режима и нормите в Национален парк „Рила“ според Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения, Плана за управление на НП „Рила”, изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и условията посочени в разрешителното. /kmeta.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене