Хороскоп за 9 юни

ОВЕН

Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред вас. Има и та­ки­ва, кои­то са здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ни. Ло­ши­те но­ви­ни, сил­ни спън­ки или ого­рче­ния дос­та ви влияят, но то­ва не мо­же да ста­не при­чи­на да из­пус­не­те прек­рас­на­та си реа­ли­за­ция днес. На ра­бот­но­то си място ще пре­тър­пи­те ра­зо­ча­ро­ва­ние.

ТЕЛЕЦ

Въп­ре­ки при­тес­не­ния­та на вът­реш­но ни­во Тел­ци­те съум­яват да проявят ча­ра и спо­соб­нос­ти­те си. Съ­бо­та е бла­гоп­рия­тна за фи­нан­си­те ви, мно­го доб­ре ще ги уп­равл­ява­те днес. Ще по­лу­чи­те и чу­дес­ни но­ви­ни, при някои от чуж­би­на, кои­то оп­ре­де­ле­но со­чат нов път на раз­ви­тие или из­рас­тва­не в сфе­ра­та на дей­ствие.

БЛИЗНАЦИ

Съ­бо­та е ху­бав ден за Близ­на­ци­те, днес ще из­яви­те за­лож­би­те си. За­си­ле­ни са ин­те­лек­туал­ни­те ви спо­соб­нос­ти, а ин­те­ре­си­те ви са мно­го. Все пак бъ­де­те по-це­ле­на­со­че­ни и при­леж­ни към де­ла­та си. В де­ло­ви сми­съл сте на­пъл­но ус­по­кое­ни, еди­нстве­ния­т проб­лем за деня ви е до­мът и взаи­моот­но­ше­ния­та тук.

РАК

Щас­тлив ден за Ра­ци­те. Има­те вне­зап­ни ус­пе­хи, кои­то мо­гат да се от­не­сат към ха­зар­тни иг­ри или ло­та­рия. Про­зор­ли­ви сте спрямо шан­са си днес и е доб­ре да да­де­те на­ча­ло на не­що но­во. На­чи­на­ния­та ви ще да­дат дей­стви­тел­но за­до­вол­ява­щи ре­зул­та­ти. Сме­ло дей­ствай­те по фи­нан­со­ви въп­ро­си и къс­ме­тът няма да ви из­не­ве­ри.

ЛЪВ

Съ­бо­та е прек­рас­на за вас. Мо­же и да има­те някак­ви фи­нан­со­ви проб­ле­ми, но то­ва ед­ва ли ще ви въл­ну­ва днес. Не е из­клю­че­но и да при­със­тва­те на це­ре­мо­ния, коя­то изи­сква пла­ща­не на оп­ре­де­ле­на су­ма. За по­ве­че­то Лъ­во­ве про­фе­сио­нал­но­то раз­ви­тие дръп­ва нап­ред, а въз­мож­нос­ти­те за из­ява са твър­де реал­ни.

ДЕВА

Днес Де­ви­те са с впе­чат­ле­ние­ за спън­ки от­нос­но же­ла­ние­то им за път в чуж­би­на. То­ва мо­же да ви обе­зку­ра­жи, но вмес­то да се от­чай­ва­те, бъ­де­те по-ак­тив­ни и за­дей­ствай­те кон­так­ти­те. Ху­бав ден за па­ри, не е няка­къв нео­би­чаен шанс, а прос­то ви се по­ла­га по­лу­ча­ва­не­то им. Ус­пеш­но пар­тни­ра­не за биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та е мно­го бла­гоп­рия­тна за мъ­же­те ме­ди­ци, ад­во­ка­ти, юри­сти. То­ва не оз­на­ча­ва, че ра­дос­тни­те съ­би­тия ще под­ми­нат ос­та­на­ли­те от зна­ка. Ус­пе­хи­те и вас ви след­ват навс­якъ­де и мно­зи­на ще от­че­тат в съ­бо­та своя нап­ре­дък. В служ­ба­та ви оча­ква мно­го ра­бо­та, но ще се спра­ви­те, а ка­чес­тва­та ви ще бъ­дат оценени от ше­фо­вете.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни, склон­ни сте към ин­три­ги и спе­ку­ла­тив­ни дей­ствия. Ще има­те чу­дес­на въз­мож­ност за реа­ли­за­ция и раз­гръ­ща­не на си­ли­те, но не се на­соч­вай­те към при­мам­ли­ви опе­ра­ции и рис­ко­ва­ни дей­ствия. То­ва ва­жи осо­бе­но за тър­гов­ци и биз­нес­ме­ни. Па­рич­ни­те въп­ро­си на­ми­рат свое­то раз­ре­ше­ние, а слу­жеб­ният ден ви но­си но­ви на­деж­ди.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та но­си ус­по­кое­ние по до­маш­ни проб­ле­ми. От осо­бе­но зна­че­ние са кон­так­ти­те, проя­ве­те по­ве­че нас­той­чи­вост за сре­щи и раз­го­во­ри с прия­те­ли или хо­ра от об­щес­тво­то, ще се ос­вет­ли­те по ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. Ще бъ­де спор­на ра­бо­та­та на биз­нес­ме­ни­те и тър­гов­ци­те. Нас­тъп­ва но­во “вдъх­но­ве­ние” в дей­нос­тта ви, което ще даде подем в работата ви.

КОЗИРОГ

Мно­го щас­тлив ден за Ко­зи­ро­зи­те, със своя­та по­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка съ­бо­та вли­яе из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тно вър­ху дей­нос­тта на биз­нес­ме­ни­те. Тук ус­пе­хи­те след­ват ед­ни след дру­ги. Ра­бо­та­та с ад­ми­нис­тра­ции, уч­реж­де­ния и об­щес­тве­ни де­ла съ­що на­ми­ра же­ла­на­та реа­ли­за­ция. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те, помнят се дълго и носят самонегативи.

ВОДОЛЕЙ

В съ­бо­та Во­до­леи­те са мно­го при­леж­ни и стрик­тни в ра­бо­та­та си, но ще се дразнят от от­но­ше­ние­то на око­лни­те към ан­га­жи­мен­ти­те си. Не ги съ­де­те стро­го и до­ри не ко­мен­ти­рай­те по­ве­де­ние­то им. Те не зас­лу­жа­ват вни­ма­ние­то ви. Ос­та­ве­те се на ес­тес­тве­ния ход на раз­ви­тие­то на деня и ще се рад­ва­те на дей­стви­тел­но прия­тен и пол­зот­во­рен ден.

РИБИ

Ри­би­те няма да бъ­дат под­ми­на­ти от щас­тли­ви­те ас­пек­ти в съ­бо­та. Има кри­за са­мо във фи­нан­си­те, но ако се въз­пол­зва­те от тен­ден­ции­те, кои­то ви се пре­дос­тавят днес, ско­ро ще раз­ре­ши­те и то­зи проб­лем. Мно­го ра­бо­та ви пред­стои у до­ма, но ка­то че ли е по-доб­ре да от­да­де­те пред­по­чи­та­ния­та си на сре­щи и кон­так­ти.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене