Connect with us

Политика

Свещеник от гоцеделчевското с. Мосомище на Великден в проповедта си «вмъкна и политически въпроси!»

Published

on

 

Тони МАСКРЪЧКА

Великден днес не е това, което беше. Само допре­ди трийсетина години, по времето на т.нар. развит социализъм нямаше дълги почивни дни, понякога пус­каха агнешко по магазините, а на църква се ходеше със страх. Пълна мобилизация обявяват органите на реда в социалистическа България за максимално ограничава­не достъпа на вярващите до църквите за Великденските празници, показват разсек­ретените от Комисията по досиетата архиви на ДС.

Партията, респектив­но държавата и най-вече репресивните органи, во­деха активна политика с всевъзможни средства за “засилване на атеистична­та пропаганда” и най-вече за ограничаване досега на младите до религията. В дните около Христовото Възкресение в мероприятия за проваляне на празника са впрегнати милиционери, отрядници, партийни и ком­сомолски организации, оте­чественофронтовци, цялата държавна машина.

Културните домове, проф­съюзите, Концертна дирек­ция, Кинефикация, училища и вузове готвят паралелни мероприятия, за да откло­нят младежите от посеще­ние на храмовете в нощта на Възкресение. На места дори месец април се обявя­ва за “месец на атеизма” На други места пък проявите преминават като Пролетни младежки празници. Орга­низират се антирелигиозни вечери за “правилно” възпи­тание на подрастващите, ки­нопрожекции, безплатни му­зикални увеселения, канят и известни естрадни изпълни­тели, заради които младите да предпочетат концерта пред църквата.

Всички културни прояви в нощта на Възкресение трябвало да продължават до късно, дори след края на литургиите, като се правил компромис и не се следяло за спазването на вечерния час при учениците. Преста­рали се местни управници забраняват биенето на кам­бани в празничната нощ. Агенти на ДС зорко бдят по села и градове, следят за нагласите за посещаване на храмовете и спазване на религиозните обичаи. В са­мата вечер на Възкресение обикалят около църквите, записват кой влиза, броят посетителите и продадените свещи.

Явно мерки срещу вярва­щите не дават особен резул­тат, защото често в докла­дите се отчита нарастване на броя на хората, посетили църквите.

Първите запазени до­клади за обстановката в страната по Великден са от средата на 50-те години. За тогавашния Сталински (Вар­ненски) окръг през 1955 г. характерно било, че в църк­вите са отишли доста голям брой миряни. 15% от тях били младежи. В централ­ния храм на гр. Сталин вла­диката Йосиф на няколко пъти се обърнал към при­състващите с “варненци”, което е чинно отбелязано в отчета на милицията. Във Врачански окръг в нощта на 16 срещу 17 април 1955 г. в църквите имало предимно възрастни жени. Владиката Паисий е водил службата в “Св. Николай”, а посетители­те били стотина души.

Агентите дори са пребро­или точно всички влизащи – 63 жени, 20 мъже, 5 младежи и 10 ученици. В останалите три църкви имало по 70-80 души, а в селата – по 20-40. Ходещите на църква са оп­ределени според класифи­кацията на тогавашната ДС като “бивши хора” – търго­вци, собственици, буржоаз­ни елементи.

Стриктно преброяване на посетителите в нощта на Христовото Възкресение през 1955 г. е имало и в Со­фия. Данните на агентура­та сочат, че в “Александър Невски” на службата са били 5-6000 души, от които 40-50% младежи от буржоазен про­изход. В “Св. Неделя” са били 1500-2000 миряни, от които всеки пети младеж. В “Св. Николай Софий­ски” пък от 1000 християни, 80% са били младите. Зна­чително е било при­съствието и в хра­мовете “Св. Георги”, “Св. св. Петър и Па­вел” и “Св. Седмо­численици” – по 500 души. В други 21 църкви в София е имало по 200 души, а в тези по селата – 50-60, като младите са били водени от бабите си.

Отчетът, изпра­тен от Коларовградски (Шу­менски) окръг, отново ак­центира върху посещенията в църквите от бивши хора, вражески настроени и стари бабички”.

В църквата в Омуртаг пра­тили квартален отговорник от друг град обаче, за да не го разпознаят. Когато си купувал свещи, продавачка­та се оплакала, че църквата само на думи е свободна, и репликата веднага е била вкарана в доклада.

Сериозни пробле­ми винаги са съз­давали миряните в Благоевградско. Там винаги се е отчитала висока посещаемост на храмовете, голяма част от хората са запазили религиозните си вярвания и стриктно спазва­ли църковните ритуали.

На Великден през 1955 г. е отчетено, че “църквите се посещават от голям брой лица – бивши търговци, ми­хайловисти, репресирани от народната власт”. Впечатле­ние направило на изпрате­ните да дебнат, че в Банско и Якоруда църквата била посетена от доста жени на комунисти.

В петричкото с. Ново Хо­джово преброяването пока­зало, че 40% от цялото на­селение на селото е в храма на Великден. За да парират очакваната висока посеща­емост и заради “голямото религиозно настроение в селата”, ОК на ДСНМ на 5 ап­рил насрочил събрание в с. Габрене на тема “Трябва ли да вярваме в религията”. То обаче се провалило, защото младите предпочели да оти­дат на черква, с мъка отбе­лязват милиционерите.

“Млади жени, компроме­тирани морално, заедно със стари хора са били основни­те посетители на църквата “Въведение Богородично” в Благоевград по Великден през 1956 г. Тогава, на 4 май, в тържественото шествие и обиколка на града са се включили 400 души, пребро­или агентите.

Точни цифри има и за влез­лите в “Александър Невски” в трите дни 10, 11 и 12 април 1958 г., като на 12-и бройка­та достигнала 10 хил. души. В друг столичен храм “Св. Андрей” имало около 500 души, но сред тях били забе­лязани “другарки на членове на БКП, както и жена на сле­довател”. В “Св. Неделя” през трите дни имало по 800, 110 и 1200 души. От тях хората на преклонна възраст били 65-70%, на средна възраст – около 25%, а младежите и децата – 10%.

Преименуваният отново Варненски окръг през 1958 г. отчел по-слаба посещае­мост на храмовете. Централ­ният бил запълнен в събота вечерта около 3/4, а младите влизали за малко и излиза­ли.

“Не оставаха задълго от страх да не бъдат забеляза­ни от познати или колеги”, констатират от милиция­та. Точно в полунощ обаче църквата се препълнила до краен предел и дори отвън чакали 800 души.

Основно “стари и неуки жени” отишли да се черку­ват в Хасковска област през 1958 г. Служителите на МВР забелязали, че в събота – 12 април, в Хасково и други градове на окръга “следобед се чувстваше оживление на хора по магазините, пазари­те и халите”. Хората се ре­дели на опашки да купуват агнешко месо, защото точно в този ден го пуснали. По хлебопродавниците пък се редели за козунаци.

Оттук следва и градивната критика. “Смятаме, че израз за по-голямо празнуване да­ват някои отговорни хора от търговските организации, които се ръководят от чисто търговси отношения и пу­щат в продажба стоки като агнешко, козунаци и др. и се получи така щото 13 април (неделя) бе отпразнуван по-добре от други недели”, е на­писано в доклад на окръж­ното управление на МВР.

Дори и по махалите и квар­талите бдителните служите­ли забелязали, че “стари и религиозни жени се посеща­ват взаимно и си раздават боядисани яйца и козунаци” Успешно е приключила оба­че специална акция за про­вал на тържествената служ­ба в с. Поляново.

Една компания, която има­ло поставена задача, пока­нила попа на почерпка. Чер­пенето продължило дълго и настоятелно, така че свеще­никът се напил и не отишъл на служба в църквата. В по­повското с. Славяново пък токът уж случайно изгаснал точно в полунощ и настана­ла суматоха в храма, като хората веднага заподозрели дългата ръка на комунисти­ческите управници атеисти.

През 1966 г. в документ за обзор на вражеските прояви сред духовенството се от­чита, че в големите градове София, Пловдив, Варна на религиозните празници Ве­ликден и Коледа посещае­мостта на църквите от мла­дежи расте.

“В катедралата “Ал. Нев­ски” по време на Великден­ските празници се струпват по няколко хиляди младежи, предимно такива, изпуснати от родителски и обществен контрол, което създава се­риозни трудности на орга­ните на реда и по същество тази тълпа придобива ха­рактер на демонстрация”, пишат обезпокоени мили­ционерите.

През 70-те години освен милиционерите, агентите и служителите на ДС около храмовете вече се изпращат и активисти на ДКМС и учи­тели да следят кой влиза. В Габрово през нощта на Въз­кресение Христово през 1970 г. е организира­на забава с томбола, за да се отклони вниманието на младежите. Въпреки това в Дряновския манастир е от­четена висока посещаемост – около 500 души.

Сериозен проблем създа­ла и ученичка от 11-и клас, която повела по-малки деца на среднощна служба. Това се случило в с. Боженци. Там учителката Радка Белоева завела на 25 април клас от 28 деца на екскурзия. Взела със себе си дъщеря си, еди­надесетокласничка, както и двама студенти.

Вечерта, когато учителка­та заспала, дъщеря й заед­но със студентите повели 12 деца и пеша стигнали до съседното с. Кметовци, за да присъстват на службата в църквата в полунощ. След края на службата групата тръгнала обратно към Бо­женци. По някое време учи­телката се събудила и уста­новила, че половината деца липсват, и притеснена тръг­нала пеша да ги търси, като по пътя се засекли с връща­щите се.

Специално за Великден в София винаги се е правила сериозна организация. Ме­сец по-рано са подготвяни планове за охрана на църк­вите.

За нощта на 25 срещу 26 април 1970 г. например сто­личната милиция прави раз­становка на силите. На крак са вдигнати общо 953-ма. От тях 13 души от ръковод­ството, 23-ма униформени, 120 оперативни работници по ДС и НМ, 192-ма мили­ционери, 600 отрядници, 6 конници.

На разположение са 9 ав­томобила, 8 радиостанции, 11 мегафона. Задължително е и да дежури група следова­тели. Дава се задача “да се сформират групи комсомол­ци, които да се използват за отклоняване на младежите от посещения в църквите”.

Другото важно мероприя­тие е “групи, носещи икони, кръстове или други предме­ти от подобен характер, да се предупреждават, вещите да се изземват, а лицата да се записват”.

През следващите години вече се пристъпва към раз­даване на специални про­пуски за присъствие на Ве­ликденската служба в “Ал. Невски”.

Така се ограничава бро­ят на мераклиите да видят тайнството на благодатния огън, като това право по­лучават основно “благона­деждни” хора. Нарежда се на околните заведения да работят до 20,30 ч., за да се “избегне движение на пияни лица”. Българският турис­тически съюз и ДКМС са задължени през 1973 г. да организират масови излети, походи, екскурзии по време на Великденските празници.

Комитетът по туризма и “Балкантурист” пък трябва да отклоняват чуждите гру­пи туристи в София далеч от църквите. На БНТ е възложе­но да “подбере подходящи интересни преда­вания на 28 срещу 29 април с цел от­клоняване на мла­дежите от посеще­ние на църквите”. В Габрово за по­реден път правят забава с концерт, която продължава до 1 ч. след полу­нощ.

С годините броят на хората, влиза­щи в храмовете за Великден, расте, обезпокоени са от ДС. В нощта срещу 25 април 1976 г. във Враца е отчетен рекорден брой посе­тители и много млади хора, както и баби с деца. Имало е и доста хора от културни­те институции – художници, естрадни изпълнители, на­родни певци, донасят оби­калящите около църквата. Същата година в Благо­евградско също има бум на посещения в църквите за великия празник. “Голямо е посеще­нието на младежи. Масово палят све­щи и се кръстят. Вземат си огън от владиката, целуват ръката и расото му”, обезпокоени са милиционерите. До­кладват, че в Гоце Делчев след 24 ч. от църквата тръгва голяма процесия на хора със запалени свещи в ръка.

Учители, лека­ри и интелигенция пълнят църквата в Банско. Приходите от продажби на свещи растат главоломно и стигат до 3-4000 лв. в една черква в Неврокопска епар­хия. На много места се забе­лязват и активисти на БКП. Фрапиращ бил случаят с Го­ран Вангелов от петричкото с. Марикостиново, член на БКП. Той и жена му платили 53 лв., за да носят кръста, докладват агентите.

За поредна година, през 1978-а, се отбелязва “непри­ятен факт, че расте броят на хората на службите по Ве­ликден” в Благоевградски окръг. В манастира “Св. Бо­городица” край Гоце Делчев е имало 3000 души, което е 6 пъти повече от предишна­та година. Не само това, но и половината били младежи, които участвали в религиоз­ните ритуали. Същата годи­на Великден бил непосред­ствено преди Гергьовден и в манастира “Св. Георги” в Хаджидимово било пълно с хора, част от които бъл­гаромохамедани, отчитат службите. Преброили са “30 подарени агнета, ризи, кили­ми и черги”. Пресметнали са, че общият приход за мана­стира само от този ден бил 15 хил. лв. Грък пък подарил позлатена кандилница, има­ло и гости от Югославия.

Благоевградският храм “Въведение Богородично” бил изпълнен до краен пре­дел, а 40% били младите хора. Агенти засекли, че митрополит Пимен е държал слово близо 50 минути, в което изразил задоволство от многото младежи. Хората целували кръста, чукали се с яйца, а гърци оставяли ва­лута по иконите “Внимание заслужава фактът, че след 24 ч. по улиците можеха да се видят много хора със за­палени свещи в ръка да се прибират по домовете си”, отчитат от милицията. Аг­ент им донася, че приходите на черквата за вечерта са 13 хил. лв. – с 30% повече от предната година.

Агент “Здравец” дни след Христовото Възкресение до­нася, че свещеникът Георги Величков от гоцеделчевско­то с. Мосомище на Великден в проповедта си е “вмъкнал и политически въпроси”. Ду­мите на попа са записани и предадени дословно:

“Какво представлява в днешно време една велика историческа личност пред личността на Христос? Ис­торическите личности са обречени на забвение, на нищожество, а личността на Христос е във вечността”, ка­зал духовникът, деликатно намеквайки за тогавашния политически елит.

Като заключение, орга­ните на реда констатират, че по време на празници­те църквите и манастирите се преобръщат в места за активна религиозна пропа­ганда, където под формата на замъглени текстове се проповядват тенденциозни изкушения и дори открита антикомунистическа про­поганда.

За да се засилва атеистич­ното възпитание, властта дава редовно препоръки “да се увеличава значението на трудовите празници като 9 септември, 1 май, 7 ноември, да се утвърждават граж­данските ритуали по ражда­не, кръщене, сключване на граждански брак, получава­не на паспорт”. Свързаните с религията народни празни­ци (събори, имени дни и др.) трябвало да се преобразу­ват в нови социалистически празници, за да се преодо­леят “старите религиозни отживелици в бита”. Това обаче явно не е дало осеза­ем резултат, защото често в отчетните доклади на мили­цията се констатира, че “рас­те интересът към църковния живот сред някои идеологи­чески неустойчиви елемен­ти от средите на интелиген­цията и младежта”.

Вестник “ТОП ПРЕСА”

коментара

Advertisement
loading...

БСП

Проф. Шаренкова: БСП е ярка опозиция от 4 години, докато други протестъри от т. нар. градска опозиция бяха министри на Борисов и негови клакьори

Published

on

Така нар. Отровно трио, което се самоназначи да води гражданския протест срещу управлението на Бойко Борисов, преди ден роди абсурдния политически нонсенс: „Всички срещу ГЕРБ, но без БСП и ДПС”, защото те били… съучастници на властта!?

Протестът в началото обедини енергията на хора от различни социални групи, като водещи бяха младите и образовани българи, които ярко изразяваха желанието да си върнат превзетата от мафията и мутрите държава. Те искаха едно – нормалност – да работят и да отглеждат децата си в Родината! От самото начало към протеста се включи Корнелия Нинова и хиляди социалисти, които не пожелаха да го партизират – за да остане той граждански и всенароден.

Та този справедлив протест, който повече от три месеца изпълваше площадите на България и големите европейските градове, в последно време започна леко да заглъхва.

Ето защо „опорната точка” на Триото (без БСП и ДПС) не само че допълнително го обезсилва, но тя е против елементарната политическа логика и процеси. Защото БСП и ДПС са втората и трета политическа сила както в настоящия парламент, така в социологическите прогнози, дори и на проправителствените агенции. Левицата от месеци е почти изравнена с ГЕРБ, а ДПС въпреки сатанизирането на почетния председател д-р Ахмед Доган запазва традиционното си влияние. И в този момент, когато властта е морално и политически делегитимирана, изключването на тези системни и с европейско присъствие партии, е нелогично и фактически обслужва ГЕРБ и порочния модел на управление! Триото се „ослушва” по отношение на истината! А тя е една – БСП беше първата партия, която обяви битка със Задкулисието и систематично формулираше алтернативи на управлението на Борисов.

Изработи „Визия за България”, която обедини леви идеи с тези на центристки, патриотични и екологични партии и организации. Отказа коалиция и постове, водеше последователна опозиционна политика, разкри огромни корупционни скандали, беше парламентарен защитник на майките и хората с увреждания, на пенсионерите, на дребните производители и фермери, защити националните традиции и първа се обяви срещу антиконституционната джендърска Истанбулска конвенция и Пакта за миграция.

Неслучайно редица социални политики на БСП бяха заимствани от управляващите по време на COVID кризата, за да се преодолеят огромните социални и регионални неравенства! А днес дори директорът на МВФ Кристалина Георгиева призна, че плоският данък е вреден за България и икономиката ни. Това е звучен шамар за Сергей Станишев и политиката на ПЕС, които въведоха плоския данък през 2008 г., но и за Борисов и неговите министри, които пазят плоския данък като свещена крава!
БСП е единствената политическа партия в България, която се стреми да изпълнява волята на своите избиратели и да изпълни със съдържание идеята за представителна демокрация. Това се случи с прекия лидерски избор, който е новаторски за България и модерна европейска практика. На конгреса си социалистите показаха, че са единни зад водената от Корнелия Нинова линия – социалистическа, патриотична и утвърждаваща националните интереси в многополюсния свят.
БСП е ярка опозиция от 4 години, докато други протестъри от т. нар. градска опозиция бяха министри на Борисов и негови клакьори. Отровното трио не може да изключи БСП от процеса на промяната, колкото и това да се иска на някои по-стари или нови политически играчи. Никой няма монопол над протеста, над желанието за промяна, над битката за свобода на словото, за върховенство на закона и справедливост.
Алтернатива има, но тя не може да е само на думи, чрез лозунги и пърформанси. Трябват политическо лидерство и позиции, действия и програма (каквато днес има само БСП). А на изборите българският народ ще реши кому да повери управлението на държавата. Затова, ако искаме да отстраним корумпираната мафиотско-мутренска власт, трябва всички да се обединим срещу ГЕРБ, ама наистина всички! Иначе Борисов ще ни управлява безкрай…

коментара

Continue Reading

ВИДЕО

Джамбазки: Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет „Мобилност“

Published

on

Обща селскостопанска политика няма как да еефективна, като се предвиждат повече пари за неконкурентните фермери от старите държави.

Тази позиция изрази в ЕП българският представител и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки.

Когато говорим за обща селскостопанска политика, не може да има идеологически разделения, категоричен бе евродепутатът.

От трибуната в Европарламента той заяви:

За пореден път тази зала доказва, че когато става дума за разпределение на финансови средства от общите данъци няма идеологически разделения. Винаги се гледа интересът на старите членове срещу новите такива. Историята с пакета „Мобилност“, уви, пак се повтаря.

Опитахме се да въведем изменения за изравняване на процентите, предложени от Съвета. Не се получи. Това ще доведе до ненадеждни доходи на земеделските производители и до спадане на конкурентоспособността.

Ангел Джамбазки не пропусна да скастри и колегите си от големите групи в ЕП:

След епичните дебати по времето на разгара на пандемията, когато тук се обсъждаха амазонските гори и джунгли, днес постигаме нов връх в политическия дебат. По времето, когато се обсъждат парите за земеделските производители, тук колеги в залата спорят дали бургерът е вегански или вегетариански. И дали може да бъде бургер, ако е вегански или вегетариански. Както се казва: щом Ви е важно, почитаеми, спорете! Но няма как да бъда съгласен с компромисите, които се предлагат от трите най-големи групи в ЕП.

Изказването на евродепутата Джамбазки проследете във видеото >>>

Припомняме, че евродепутатът Ангел Джамбазки от години води битка срещу несправедливия пакет „Мобилност“, който е удар срещу интереса на всички централно-европейски държави и тези от периферията на Европейския съюз.

Лицемерието на еврочиновниците по отношение на пакет „Мобилност“ си пролича най-вече в разгара на епидемията с COVID-19, когато българските шофьори буквално спасяваха човешки животи, като доставяха лекарства и консумативи на държавите в Западна Европа.

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2020
П В С Ч П С Н
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ