Търсят обществени възпитатели в Разлог

Набират кандидати за обществени възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Разлог за 2018 г. Желаещите трябва да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата, да са наясно с корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни.

Небоходимо е да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно  и девиантно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването.

Нужно е да поддържат връзка с други организации и институции, класни ръководители, психолози, лекари, касаещи проблемите и потребностите на децата. Избраните за обществени възпитатели ще участват в разработването на програмите, по които работи Центърът за социална превенция, където се изпълняват възпитателни мерки на децата с противообществени прояви, както и да участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи.

Те ще отговарят за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, трябва да спазват  професионалната етика и да съхраняват професионална тайна, да не разпространяват лична информация за децата, да познават и спазват етичния кодекс на работещите с деца.

Изисква се кандидатите да са с висше образование – бакалавър или магистър

(юрист, педагог, психолог, социология, педагогика на девиантно поведение).

Да имат опит, умения и комуникативност при работа с деца, да не са осъждани. Първият етап на оценяванто е подбор по документи, а вторият – интервю с кандидата. Срокът за подаване на документи е до 29 януари във фронт офиса на община Разлог. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата,часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Разлог.

На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.

/kmeta.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене