НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.! Близостта до училището – критерий №1 за приема на първокласници, общините ще правят районирането

Нови правила за прием в първи клас влизат в сила за предстоящата учебна 2018/2019 г. Във връзка с това в първия работен ден на тази година началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов издаде заповед, определяща задълженията на директорите на училищата в Пиринско, свързани с приема в 1 клас. В нея е посочено и подчертано, че за свободни се считат местата, необходими до достигането на максимален брой от 22-ма ученици в клас. Записването на повече първокласници в паралелка ще става само с разрешение на шефа на РУО по мотивирано предложение от страна на директорите.

Както е известно, досега училищата също трябваше да сформират класовете с по 22-ма ученици, но директорите имаха право на т.нар. 10% завишаване, което е 2,2 ученици. Така приемаха по 24 първокласници, а някои по 25, тъй като закръгляха 2,2=3. След това с разрешение на министъра на образованието някои паралелки, особено в големи училища с наплив на първолаци, „набъбваха“ до 26, 27, а дори и до 28 деца.

„На практика ни се отнема правото на това 10-процентно завишаване до 24-25 ученици в клас. Може да сформираме паралелка с максимум 22 деца”, коментираха директори на училища.

Както „Струма“ писа, темата за училищния план-прием в 1 клас бе обсъждана по време на работна среща между школски шефове и Ивайло Златанов в началото на месец декември в Мелник.

„По мое мнение учителите от училищата /които на територията на общината са повече от едно/ са поставени в едно необлагодетелствано положение – ходят, сега събират ученици за след 3 години и започват едни обещания, поемане на ангажименти… Идва годината, в която детето ще е първи клас, и понеже няма как да се върнат, настава една абсолютна каша, най-вече в Благоевград – 26, 27, 28 първокласници в клас. Заради това се губят две паралелки, което е и 4 работни места. Е, колко пъти да коментираме това?”, обърна се към подчинените си Ивайло Златанов и поиска от тях да обърнат сериозно внимание на броя на учениците в 1 клас и начина, по който се приемат.

Така според новия регламент завишаването на максималния брой вече няма да е в проценти – 10, а брой ученици – 2-ма. Този „резерв“ трябва да бъде прилаган не от началото на кампанията, а в края, и да се използва като възможност за разпределяне на ученици с нисък социален статус, за насочване по механизма за съвместна работа на институциите по обхващането и задържането в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст или други аналогични случаи.

Друг е въпросът, че преминаването на 8 клас в първи гимназиален етап и завършване на основно образование след 7 клас доведе до намаляване броя на учениците в някои основни училища. Затова те искат да „компенсират дефицита“ с по-голям прием в 1 клас.

„При положение че броят на първокласниците е фиксиран, те трябва да бъдат разпределени равномерно, а не едно училище да сформира повече паралелки за сметка на друго“, заяви Ивайло Златанов и допълни, че се надява наистина да се реализира едно обективно класиране и записване на първокласниците.

Друга новост е, че вече не самите учебни заведения, а съответните общини ще определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците и ще разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника. До това се стигна след разразилите се скандали около приема на първолаци в столицата и последвалата спешна промяна на Наредба №10 на МОН за организацията на дейностите в училищното образование.

Така бъдещите първолаци, които отговарят на водещия критерий – близост до училището, ще се разпределят в следните групи: първа група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; втора група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; трета група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; четвърта група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Съответно първа група ще има най-голям шанс за прием, а четвърта – най-малък, като за разпределянето в групите ще се взема по-благоприятният за ученика адрес (постоянен или настоящ).

„Не виждаме защо проблемите в столицата трябва да рефлектират върху цялата образователна система. Все пак не може и малкото населено място, и отдалечени региони в нашата област да се слагат под един знаменател със София”, изразиха недоволството си от новите правила ръководители на учебни заведения и признаха, че най-голямото им притеснение е кой ще издава въпросните бележки за постоянен/настоящ адрес и как ще се гарантира дали са истински. „Все пак ние сме училища, а не някакви секретни отряди или специализирани органи, за да разследваме достоверността на адресите“, заявиха директори, очакващи напрежение около приема. Те прогнозираха, че в стремежа си да запишат детето си в желаното училище родители ще регистрират бъдещия ученик на адреса на баби, дядовци или други роднини, който е прилежащ към територията на избраното от тях школо.

В срок до 31 януари всяко училище трябва да изиска от съответната общината списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в 1 клас. До 28 февруари със заседания на педагогическите съвети училищата трябва да определят начина на прием, графика на дейностите, необходимите документи за кандидатстване…

Подаването на молби /заявления/, класиране по приетите критерии и записване на децата в 1 клас ще се извършва от 31 май до 26 юни /когато децата са получили удостоверенията си за завършено предучилищно образование/.

Същевременно някои общини в Пиринско, като Сандански, Разлог, Петрич, Банско… вече са готови или довършват разработените системи за приема. Кога ще бъде готова община Благоевград, не е ясно, още повече че в нормативните документи няма посочен конкретен срок за тази дейност, но директорите се надяват в най-скоро време да бъдат викнати на среща в общината, за да обсъдят заедно с местната изпълнителна власт най-вече районирането.

„На практика се ограничават възможностите на педагогическите съвети, свързани с училищния план-прием в клас. За стриктното изпълнение на промените в Наредба №10 са ни необходими точни, ясни указания и помощ от община Благоевград”, коментира директорът на 8-о СУ Сергей Биров.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА/struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене