Кметът на с. Борово, Георги Найденов: И тази година ще има коледни подаръци благодарение на депутата Димитър Гамишев!

Юлия БАЙМАКОВА

В гоцеделчевското село Бо­рово живеят 1200 души. Какво се прави за тях? Какви са про­блемите и как ще се решат? По тези и други въпроси разгова­рям с кмета Георги Найденов, който е на този пост вече вто­ри мандат.

– Г-н Найденов, да започ­нем от поминъка на хората. С какво се занимават Ваши­те съселяни?

– Както всички знаем, пре­ди повечето хора сееха тю­тюн. Сега тютюнопроизво­дители са само двама души, които обработват общо 4 декара. Ако изкупуваха тю­тюна по 10 лева за килограм, хората нямаше да се отка­жат. Десетина жени са заети в шивашкия цех, още толкова са работещите в цеха за пеле­ти. Всички останали намират препитание в града. През по­следните 2-3 години много млади хора заминаха за чуж­бина. Най-много наши семей­ства има в Англия. Вземат си децата и заминават. Други пък работят в птицекланици в Германия.

– Нека сравним миналото и настоящето и по отношение водоснабдяването на село­то.

-Тук вече има с какво да се похвалим. Преди през ля­тото водата постоянно спи­раше. Сега този проблем е решен почти на 100 процен­та. По европейска програма за развитие на селските райони бяха подмене­ни 3 000 метра етернитови тръ­би от вътрешния водопровод. На три пъти бяха сменени и 1 400 метра от външ­ния водопровод, довеждащия водата от резер­воара до селото. Това беше из­вършено не по програма, а със средства на ВиК. През пролетта ще бъдат смене­ни последните 200 метра етер­нитови тръби от външния во­допровод. През следващите две години с общин­ски средства ще завършим и вътрешния водо­провод. Остават още 1 200 метра.

Разкопаване­то на улиците из­исква след това те да бъдат асфалтирани. За съжаление парите не достиг­наха за около 1 000 метра.Това наложи да изготвим нов проект за асфалтиране и сега очакваме одобрението му.

– Приятно впечатление прави площадът на Борово. Как стана неговото обновя­ване?

– Площадът беше наполо­вина застлан с плочки още при предишния кмет. Ние го завършихме и с общински средства направихме детска площадка. Ремонтирахме и част от стадиона. По про­грама „Пудус“ усвоихме 10 000 лева, като направихме шадраван, чешма и беседка, озеленихме района и поста­вихме пейки.

– Имате ли и други намере­ния за подобряване средата на живот?

– В момента се работи по проект за спортна площадка на общинско място, което е към 4 декара в близост до училището. За целта дадо­хме скица в Общината. В съседство до спортната пло­щадка ще има място за от­дих. За него ще се разработи отделен проект.

– Спортната площадка без­спорно ще бъде придобивка предимно за учениците. Пра­вите ли подобрения и в сама­та сграда на училището?

– Миналата зима беше дос­та студена и се наложи да осигурим допълнително въ­глища за училището, а през август тази година благода­рение на Общината и лично на кмета Москов сменихме дограмата. Направи­хме проект за обза­веждане на училището и за извън­класни дей­ности, но той не беше одобрен. Причината според мен е малкият брой учени­ци. Сега в училището има по една паралелка от първи до седми клас, като най-много са първо­класниците – 14 деца.

– Пре­ди време медиите писаха, че имахте голям проблем със сметосъбирането. Как стои въпросът сега?

– След като Общината склю­чи договор с нова фирма, вече е много по-чисто. Няма боклуци като преди около големите кон­тейнери. От лятото пред всяка къща има кофа за смет и хора­та, искайки пред до­мовете им да е чис­то, внимават да не разпиляват боклука. Поставени са и спе­циални контейнери за разделно събира­не на отпадъците.

– Да поговорим и за духовния живот на хората в селото. Раз­вива ли се художест­вената самодейност?

– За съжаление старата сграда на чи­талището беше събо­рена и сега не можем да кандидатстваме по проект за постро­яване на нова. Това е основната причина да нямаме самодей­ни състави. А желае­щи да се занимават с подобна дейност има. Децата от Боро­во се записват в раз­лични клубни форми в града. Липсата на читалище се усеща още по-силно от пенсионе­рите, защото те нямат свой клуб. Опитаха се за тази цел да използват мазето на кмет­ството, но то е влажно. Друго неудобство, което търпим, е, че нямаме специално поме­щение за библиотека. Сега всички книги са в училището.

– А полагате ли грижи за черквата?

– Ние имаме две черкви – тукашната е „Свети 12 апос­толи“, а в другата част на селото, известна като Долно Борово, – „Рождество на Пре­света Богородица“. И двете са построени през 1922 годи­на. Черквата в Долно Боро­во е почти изцяло обновена. Със средства от Агенцията по вероизповеданията и с помощта на нашата митропо­лия направихме нов покрив и покрихме пода с плочки. Само изработването на до­грамата се бави, но това не е по наша вина. От Агенцията по вероизповеданията отпус­наха 6 000 лева и за черквата „Свети 12 апостоли“. С тях ще купим дървен материал за подновяване на покрива и за някои вътрешни подобрения.

За Вашите читатели ще кажа още, че празниците и на двата храма честваме тържествено. На 30 юни, ко­гато е празникът на „Свети 12 апостоли“, правим голям събор, за който Общината ни помага със средства.

– Да обърнем внимание и на спорта. Можете ли да се похвалите с изяви в тази об­ласт?

– Да, имаме си спортна гор­дост – ФК „Барселона“, който участва във футболна група „Б“ ОФГ – Места. Това е мъж­ки отбор, в който играят от ученици в девети клас до 40 – годишни мъже. Домакин­ските мачове са през събота. На тях присъстват по 100 – 200 фенове на отбора, вклю­чително и жени. За Коледа и Великден организираме футболни турнири на малки вратички. Издръжката на на­шия клуб е от бюджета, който гласува Общинският съвет. Искам да добавя, че отборът е създаден още през 1956 го­дина!

– Наближава Коледа. Как ще отбележите този голям християнски празник?

– Всяка година украсяваме дърво и Дядо Коледа разда­ва подаръци. В това отноше­ние дължим благодарност на депутата Димитър Гамишев, който ги осигурява.

– Благодаря Ви за изчерпа­телната информация. Желая на Вас и на Вашите съселяни здраве и весело посрещане на празниците!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене