Ще затвори ли „Пиринтекс“?

Синдикатите предлагат увеличение при нископлатените, а собственикът – силен ръст при най-производителните

 Мара ГЕОРГИЕВА

Работещите в „Пирин текс продакшън“ – гр. Гоце Дел­чев, най-голя­мото шивашко предприятие в Югозападна България, об­мислят стачни действия. При­чината е, че все още не са по­стигнали спо­разумение за колективния си трудов договор за следващата година, в което се определят за­платите. Освен че е сред десет­те най-големи компании в ши­вашкия сектор с приходите си от 36 млн. лв., гер­манското дру­жество е и сред най-големите 20 работодателя в страната със своите над 2500 служители. Друг важен детайл е, че в „Пирин текс“ има синдикати, което е ряд­кост за нова частна компа­ния в България.

Сега нетните заплати за работниците са в границите между 540 до 800 – 900 лв. и синдикатите искат вдига­не. А собственикът Бертрам Ролман обяснява, че ако ги увеличи, без сумата да за­виси от производителнос­тта, може да трябва да за­твори пред­приятието.

РАЗЛИЧНИТЕ СМЕТКИ

„От 4-5 ме­сеца текат преговори, досега сме имали ос­ем-девет сре­щи с работо­дателя, но не успяхме да се разберем за заплащането през 2018 г.“, заяви Коста­дин Драгинов, председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в предприя­тието.

Няколко са спорните мо­менти в обсъждания ко­лективен трудов договор. Първият е начинът на опре­деляне на месечната работ­на заплата, обясниха от син­диката. „Сега в нея има два елемента – щатен и втора част, която зависи от изра­ботеното. Основната брутна заплата сега е 480 лв., кои­то не отчитат изработеното и всякакви други бонуси, но ние искаме тя да стане 530 лв. Ако нормата се изпълни до 70%, нашето предложе­ние е по-добро за работни­ка. Например сега при 40% изпълнение на нормата за­платата е 587 лв., при 100% – 949. При нашето предложе­ние за промяна при 40% ще се взимат 615 лв., а при това на собственика – 576 лв. При пълна норма при нас излиза 1001 лв., а при него – 1037 лв. Проблемът е, че нормата се определя еднолично и зави­си не само от работника, а и от организацията на труд и в момента единици стигат над 70% от задачата. Тези, които не успяват, не е, защото са мързеливи“, обясни Коста­дин Драгинов. Той уточни, че в момента нетните заплати за работниците са в грани­ците между 540 до 800 – 900 лв., като масовите са около 600 лв., защото традиционно нормата се постига на 62%.

По думите му работода­телят предлага също да се свали процентът за клас прослужено време, да се намали процентът за запла­щане на извънредния труд от 0.79 на 0.75 и да се на­мали броят на сегашните 23 дни годишен платен отпуск, които са еднакви за всички независимо от годините тру­дов стаж. „В момента почив­ните дни в нашата фирма са 23 и са над определените в Кодекса на труда. Към тях се прибавят и почивните дни за националните празници. Моето предложение е рабо­тещите със стаж до 5 години да имат право на 20 дена годишен платен отпуск, как­то предвижда законът, тези със стаж от 5 до 10 години – 21, от 11 до 15 – 22, над 16 – 23 дни“, обясни изпълни­телният директор Бертрам Ролман. Той коментира и останалите спорни моменти в преговорите със синдика­тите.

„Необходимо е коефици­ентът за изчисляване на ра­ботната заплата да бъде ре­новиран. Заради политиката на постоянно увеличение на минималната работна за­плата математическият мо­дел ще гръмне. Нашите ра­ботници получават висока сума, над средната за стра­ната, дори когато не работят, само за присъствие. Досе­гашният начин на формира­не на възнаграждението не дава достатъчно гъвкавост и не позволява хората, които работят повече, да получа­ват адекватно на усилията им заплащане. Затова смя­там, че този модел трябва да се промени възможно най-бързо, ако искаме фир­мата да оцелее. Ние пече­лим само ако продаваме бройки продукция. Конку­ренцията в шивашкия бранш е огромна. Международният пазар диктува определени

 ценови нива и ако не можем да ги постигнем, ще тряб­ва да закрием бизнеса в Бъл­гария и да го преместим в друга държа­ва. Надявам се на разум­но отношение от страна на синдикатите, без изнудва­не и хвърляне на кал. Ако няма разум, инвестицион­ният климат в страната е застрашен“, ко­ментира още Ролман.

КАКВО СЛЕДВА

Според Закона за уреж­дане на колективните тру­дови спорове, ако не се по­стигне съгласие, всяка от страните може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество или доброволен арбитраж от синдикални и работо­дателски организации или от Националния институт за помирение и арбитраж. „Това ще бъде следващата ни крачка. Ако и това не се случи, законът разрешава работниците да си търсят правата чрез протестни действия – символична или ефективна стачка. Надявам се да не се стигне дотам“, за­яви Костадин Драгинов.

„Пирин текс продакшън“ е германска инвестиция с едноличен собственик „Рол­ман и партнер фешън ме­ниджмънт“. Компанията е в България от 1993 г. и произ­вежда продуктова линия за мъже – костюми, ризи, вра­товръзки, пуловери, палта, аксесоари и обувки, с марка­та Rollmann.

Това не са първите прего­вори с разногласия между работниците и собственика. През 2007 г. в предприятие­то имаше ефективна стачка, но двете страни седнаха на масата за преговори и се разбраха за продължител­ността и заплащането на извънредния труд, за цената на нощния труд и за увели­чаването на заплатите.

За 2016 г. „Пирин текс про­дакшън“ отчита 36.2 млн. лв. приходи (39.5 млн. лв. за 2015 г.) и печалба след облагане с данъци 282 хил. лв. (373 хил. лв. за 2015 г.). В предприятието към февруа­ри 2016 г. са работили 3288. В момента заетите са 2520, уточни Бертрам Ролман…

Източник : capital.bg 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене