Създават общинска пералня в Гърмен

Общинският съвет в Гърмен даде съгласие общината да кандидатства с проектно предложение за създаване на Общинско социално предприятие „Общинска пералня“. То е по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Предоставя за времето на изпълнение на проекта помещения с площ 110 квадратни метра, които се намират в сутерена на кметството в село Марчево, собственост на община Гърмен.

Общинските съветници гласуваха да се извърши ремонт на предоставените помещения, както и да се предостави право на ползване със срок не по-малък от 5 години след одобряването на окончателния доклад по проекта за създаване на социалното предприятие „Общинска пералня“ – Гърмен.

Местният парламент възложи на кмета Минка Капитанова да извърши необходимите действия, свързани със създаването на новото общинско предприятие.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене