ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ЮЛИ

БНТ

05:35 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 13:55 Гос­по­дин Май­ка – иг­ра­лен филм /САЩ, 1983 г./, ре­жи­сьор Стан Дра­го­ти, в ро­ли­те Май­къл Ний­тън, Те­ри Гар, Ан Джи­лиън и др. 15:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 16:30 Све­тов­но пър­венс­тво по гре­ба­не /мла­де­жи/ – пряко пре­да­ва­не от Плов­див 18:30 Жи­во­тът на Вац­лав Ха­вел – до­ку­мен­та­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014 г./, ре­жи­сьор Ан­дреа Сед­лач­ко­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Слу­чаят „Грю­нин­гер“ – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014 г./, ре­жи­сьор Ален Гспо­нер, в ро­ли­те Ще­фан Курт, Макс Си­мо­ни­шек, Ана­тол Тауб­ман и др. 22:20 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Гол­ямо­то рок меж­ду­ча­сие /5 брой/п/ 00:00 Име­то му бе­ше Фран­циск – иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част /п/ 01:35 Гос­по­дин Май­ка – иг­ра­лен филм /п/ 03:15 Днес и ут­ре /п/ 03:45 Ди­вия Франк в Бра­зи­лия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /3 епи­зод/п/ 04:30 Биб­лио­те­ка­та /п/

bTV

05:30 „Аватар: Легендата за Анк“ /п./ – анимация 06:00 „Легендата за Кора“ – анимация 07:00 „Д-р Зоуи Харт“ – сериал, с.3, еп. 13 08:00 „Тази събота и неделя“ – предаване с водещи Мариана Векилска, Жени Марчева и Диана Любенова 11:00 „Cool…T“ – лайфстайл предаване с водещ Петя Дикова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Домашен арест“ – сериал, с.3, еп.5 13:00„Островът на Ним“ – прик­лю­чен­ски, САЩ, 2008 г., режисьор Марк Левин, Дженифър Флакет, в ролите Абигейл Бреслин, Джоди Фостър, Кристофър Бейкър, Джерард Бътлър и др. 15:00 bTV Ваканция: „Книгата на живота“ – анимация, приключенски, ко­ме­дия (САЩ, 2014), сценаристи Джордж Р. Гуатиерез, Дъглас Лангдейл, режисьор Джордж Р. Гуатиерез 17:00 „Сватбен лиценз“ – комедия, романтичен, САЩ, 2007 г., режисьор Кен Куопис, актьори Робин Уилямс, Манди Мур, Джон Красински, Кристине Тейлър, Ерик Кристиян Олсен, Джош Флитър и др. 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 „Бандата на Оушън 2“ – екшън, комедия, криминален (САЩ, 2004), режисьор Стивън Содърбърг, актьори Джаред Харис, Джордж Клуни, Мат Деймън, Анди Гарсия, Дон Чийдъл, Бърни Мак, Джулия Робъртс, Кейси Афлек, Скот Каан, Венсан Касел, Еди Джеймисън, Катрин Зита-Джоунс,Брад Пит и др. 22:30 „Код „Счупена стрела“ – екшън, кри­ми­на­лен, трилър (САЩ, 1996), режисьор Джон Ву, актьори Джон Траволта, Крисчън Слейтър, Саманта Матис, Делрой Линдо, Боб Гунтън, Франк Уали, Хауи Лонг и др. 01:00 „Между два живота“ – комедия, Канада, 2008 г., ре­жи­сьор Джон Стокуел, в ролите Ева Амури, Антон Йелчи, Сюзън Сърандън, Уила Холанд и др. 03:00„Островът на Ним“ – прик­лю­чен­ски, САЩ, 2008 г., режисьор Марк Левин, Дженифър Флакет, в ролите Абигейл Бреслин, Джоди Фостър, Кристофър Бейкър, Джерард Бътлър и др.

bTV Action

05:15 „Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли“ – се­риал, с.6, еп.22 06:00 „Кос­те­нур­ки­те Нин­джа“ – ани­ма­ция 08:00 „Лон­гма­йър“ – се­риал, с.4, еп. 3,4 10:30 „Шпио­ни: За об­що­то бла­го“ – дра­ма, ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Ба­рат На­лу­ри, ак­тьо­ри Май­къл Уай­лдмън, Тъ­панс Ми­дъл­тън, Джоф­ри Стрет­филд, Пи­тър Фърт, Ел­иът Ли­ви, Ма­тю Уо­кър, Ел­иас Га­бел, Дже­ни­фър Ел, Тим Ма­ки­нър­ни и др. 12:45 „Стре­ле­цът“ – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, ак­тьо­ри Шон Пен, Жас­мин Трин­ка, Ха­виер Бар­дем, Рей Уин­стън, Марк Рай­лънс, Ид­рис Ел­ба и др. 15:00 „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, с.3, еп. 9,10 17:00 „Ди­ва­та му­ха“ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 „МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ“ – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 „Пе­та пре­дав­ка“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 „Бло­ка­да“ – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, ак­тьо­ри Ден­зъл Уо­шин­гтън, Анет Бе­нинг, То­ни Ша­луб, Брус Уи­лис идр. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 „Чер­ният ри­цар: Въз­раж­да­не“ – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри Крис­чън Бейл, Га­ри Ол­дман, Том Хар­ди, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ан Ха­тауей, Ма­рион Ко­тияр, Мор­ган Фрий­ман, Бен Мен­дел­сон, Да­ниел Сун­джа­та, Май­къл Кейн, Лиъм Ний­сън и др. 01:15 „Сти­ле­то“ – дра­ма, eкшън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Ник Ва­ле­лон­га, ак­тьо­ри Том Бе­рин­джър, Май­къл Бейн, Ста­на Ка­тич, Пол Слоън, Уилям Фор­сайт и др. 03:15 „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, с.3, еп. 10 04:15 „Ка­пи­тан Саб­ле­зъб и сък­ро­ви­ще­то на Ла­ма Ра­ма“ – прик­лю­чен­ски, ек­шън, ко­ме­дия (Нор­ве­гия, 2014), ре­жи­сьо­ри Ли­за Ма­ри Гам­лем, Йон Ан­дреас Ан­дер­сен, ак­тьо­ри Ту­ва Но­во­ти, Ан­дерс Баас­мо Крис­тиан­сен, Од Маг­нус Уиля­мсан, Фрид­тьов Со­хейм, Ки­ре Ха­ген Сид­нес, Ро­бърт Скай­рстад и др.

bTV Comedy

05:00 „По сре­да­та“ /п./- се­риал 06:00 „Майк и Мо­ли“ – се­риал 07:00 „Да от­гле­даш Хоуп“ – се­риал, с.4 08:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал, с.3 09:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“- се­риал, с.5 10:00 „Още ед­на ис­то­рия за Пе­пеля­шка“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Дей­мън Сан­тос­те­фа­но, ак­тьо­ри Се­ле­на Го­мес, Ан­дрю Стий­ли, Джейн Линч, Ка­та­ри­не Иза­бел, Дже­си­ка Пар­кър Ке­не­ди, Еми­ли Пър­кинс, Мар­къс Т. Полк, Ни­кол ЛаП­ла­ка и др. 12:00 „Щу­ри­те съ­се­ди “ /п./ – ко­ме­диен се­риал 15:00 „Прия­те­ли“ – ко­ме­диен се­риал, с.4 17:30 „Без пук­на­та па­ра“ – ко­ме­диен се­риал 18:30 „Стъп­ка по стъп­ка“- се­риал 20:30 „Ис­то­рия­та на Пе­пеля­шка“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, (САЩ, Ка­на­да, 2004), ре­жи­сьор Марк Роз­ман, ак­тьо­ри Хи­ла­ри Дъф, Дже­ни­фър Куу­лидж, Ре­джи­на Кинг, Дан Бърд и др. 22:30 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал 23:30 „Прия­те­ли“ /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 „Майк и Мо­ли“ /п./ – се­риал 03:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ /п./ – се­риал 04:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ /п./- се­риал

Nova TV

06:00 „Две­те ли­ца на Ис­тан­бул“- се­риен филм /п/ 07:00 „Ме­ди­ци“ (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 „Съ­бу­ди се…“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 „Моят бъ­дещ прия­тел“ – с уч. на Ени­ша Брюс­тър, Ба­ри Уот­сън, Са­ра Ру, Фред Уи­лърд и др. 14:20 „Тяхна­та собс­тве­на ли­га“- с уч. на Том Ханкс, Джи­на Дей­вис, Ма­до­на, Роу­зи О’До­нъл, Джон Ло­виц, Ло­ри Пе­ти и др. 17:00 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 19:00Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 „Ан­ге­ли­те на Чар­ли“- с уч. на Ка­ме­рън Диас, Дрю Ба­ри­мор, Лу­си Лиу, Бил Мъ­ри, Сам Ро­куел, Ке­ли Линч и др. 22:00 „Ши­фъ­рът на Лео­нар­до“ – с уч. на Том Ханкс, Жан Ре­но, Од­ри То­ту, Иън Мак­ке­лън, Пол Бе­та­ни, Ал­фред Мо­ли­на, Юр­ген Прох­нов и др. 01:00 „Тяхна­та собс­тве­на ли­га“ – с уч. на Том Ханкс, Джи­на Дей­вис, Ма­до­на, Роу­зи О’До­нъл, Джон Ло­виц, Ло­ри Пе­ти и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Рен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Ню­ка­съл Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Ло­риен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Нант – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Бас­тия – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Мон­та­кит Фуен­лаб­ра­да – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 „Хайд Парк“, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 Най-доб­ро­то от „Код 11:13“, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 Най-доб­ро­то от „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва – 1 част 14:00 Най-доб­ро­то от „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 Най-доб­ро­то от „Един прек­ра­сен ден“ – 1 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 „О!здра­вей“ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 19:00 „Хайд Парк“, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 21:00 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 22:00 „Ка­ра­мел“ с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 най-доб­ро­то от „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 01:00 Най-доб­ро­то от „Код 11:13“, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00Най-доб­ро­то от „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 Най-доб­ро­то от „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 „Денят на жи­во“/п/ 09:00 „Пулс“ с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 10:30 „Все­ки сле­до­бед с Кри­си“ /п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 „Кухн­ята на Звез­дев“ /п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 „Уи­кенд с Ро­си“ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 „Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 „Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 „Офа­нзи­ва“ с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 „Спорт в обе­кти­ва“ 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 23:00 „Хо­ли­вуд“ с Иве­ли­на Кун­че­ва 23:30 „Кок­тейл“ с Де­си Жабл­яно­ва 00:00 „Спорт в обе­кти­ва/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене