Sensation! Нова снимка – този път ВАМПИР на Попови ливади!

РОСИЦА НИКОЛОВА НИ ИЗПРАТИ СНИМКА ОТ ЧЕШМАТА НА КРИВА РЕКА – ТЯ Е КАТЕГОРИЧНА: ДО ДЪРВОТО В ДЯСНО СЕ ВИЖДА ВАМПИР С ДВЕ РЪЦЕ И УЖАСЯВАЩА ГЛАВА

 Симеон ВАЛЕНТИНОВ

Ние сме Топ Преса… и, да – луди сме. Луди см,е не защото имаме психич­ни отклонения, а луди сме да отстояваме интересите на всички наши читатели. Преди около месец вестник Градът – Гоце Делчев, меди­ята, която е част от нашата медийна група, публикува потресаваща снимка на ту­рист от града, който я изпра­тил в редакцията със съоб­щението, че е снимал призрак. Снимка­та, разбира се, разбуни мно­го духовете в общество­то, изказаха се уважавани доктори, общест­веници, дори следова­тели… Едни категорично от­рекоха на снимката да има нещо паранормално и за­явиха, че това е оптическа измама, други обаче не искаха да се отрича нещо, което не по­знаваме и допуснаха, че на фото­са има нещо паранормално… Уважаваният педиа­тър доктор Иван Стаменов с корени от село Делчево дори сподели легенда за ок­ървавена влашка сватба по хайдушко време, случила се на местността Крива река на Попови ливади. Имахме и реакция от напълно трез­ва и нормална жена, която твърди, че е видяла нещо подобно на местността „Пункта“ на Попови ливади, дори го заснела, но от ужас изтрила снимката и се за­рекла по­ве­че да не стъп­ва в ку­рортното село. На пока­ната от страна на Топ Преса за интервю и да раз­каже нещо повече по тема­та, тя отказа с аргумента, че била уверена, че ще я смет­нат за луда.

Едно бе сигурно и потвър­дено дори от следователя Георги Андонов – снимката на призрака не е манипули­рана. Можа да е оптическа аномалия, но не и колаж. Темата още витае в публич­ното пространство, а мнени­ята по нея са от „осанна“ до „изтрийте я“. Имаме и реак­ция от госпожа Донкова от село Мосомище, която ни кори, че изобщо сме я пуб­ликували. „Ясно е, че може и да има нещо там, но защо го пишете, само плашите хо­рата…“, пише ни тя в социал­ните мрежи. Да, ама явно е писано да се говори по тема­та. Първо, защото видяхме че има определен таргет от хора, които силно се вълну­ват доколко са призрачни ливадите на Папаз чаир, и второ, защото темата опре­делено е на път да превърне курортното село от най-мра­зеното от страхливите до най-посещаваното от страна на търсачите на сини усеща­ния. Има ползи, значи ще ни­щим.

Не се наложи много да ни­щим, а само да коментира­ме темата във Фейсбук, за да получим пре­ди дни писмо от жена, предста­вяща се като Росица Ни­колова. На електрон­на­та поща на Топ Преса тя ни изпрати писмо и нова снимка – този път, по думи­те й, на „вампир“ на Попови ливади или по-точно, бли­зо до чешмата на Крива река. „Дъл­го време се чудех дали да ви пиша или да ви пратя тази снимка. Но ето, реших се. Има я, истинска е и ви я пра­щам…“, пише ни виртуална­та Росица – не знаем обаче доколко е реална. На изпра­тената снимка до редакци­ята на вестник Топ Преса – югозападният таблоид, ясно се вижда, че плътно в дясно малко зад дървото стои нещо като същество с ужасяваща глава, протегна­ло две ръце. Кръвта ни се смрази. Проверихме сним­ката – експертите на нашата медия не успяха да уловят манипулации.

Държим тук да повторим: познаваме автора, изпратил ни снимката с име Росица само по имейла й – rossi­ta56@mail.bg… Друго за нея и произхода на снимката за­сега не знаем. Може би е по­редната оптическа измама, но ние сме длъжни да про­верим всичко и да публику­ваме информацията, с коя­то разполагаме. Най-много заради разказите на доктор Иван Стаменов от Делчево, който пред вестник Градът миналия месец сподели следното:

„И като как така някой чо­век, без да има нещо фра­пиращо пред себе си, ще извади фотоапарата, за да снима в подобно вре­ме? Според мен снимката не е фотомон­таж. Най-лесно е да отхвър­ляме нещо, което не раз­бираме. А има толкова много факти, които са документирани и са остана­ли до днес необяснени от на­уката. Очевидно не ни е дадено да знаем на този етап. А кон­кретната снимка ме накара да се замисля за една история, която чух ня­кога от един старец от с. Делчево. Той ми разказа за предателството, извършено от хората във влашкото село на „Папаз чаир“ спрямо че­тата на Чернопеев. Станало е по времето на т. нар. „Пе­трички инцидент“, кога­то гър­ците сти­гат до Добринище. Нашата отбранителна линия първоначално е била разположена по пътя от Неврокоп за Папаз чаир. Власите саботирали всячески, като дори обърнали няколко оръдия в пропастта. Чернопеев вля­зъл в селото и поискал да му бъдат предадени виновните. Докато го баламосвали, пър­венците пратили хора, кои­то по тайни пътеки довели гръцка войска от Неврокоп, която обкръжила селото и четата… Четата се измъкна­ла с бой от обкръжението, но след време се случило нещо страшно… Тръгнала го­ляма сватба от Папаз чаир през Крива река по посока към парилската седловина. И там, сред вековната гора, сватбарите били обкръже­ни. Вероятно знаете какво е станало после… А това, кое­то виждам на снимката, ми прилича на булка…“.

Написаното е по повод първата снимка на въпрос­ния „призрак“. Вампирът обаче е сниман именно на местността Крива река, кое­то още толкова ни втрещява и направо ни плаши съвпа­дението…

Очакваме вашите реак­ции!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене