С тревога за отпадъците

Юлия БАЙМАКОВА
Едва ли някой се съмнява в необходимостта от повторно използване на суровините и материалите. Дори и децата знаят, че рециклирането е важно за опазване на природните ресурси. Известно е, че при преработката на 1000 кг. хартиени отпадъци се спестява около 3,5 куб. м. дървесина. При това хартията може да се рециклира до 8 пъти! А преработката на 1 тон пластмасови отпадъци спестява около 7200 kwh енергия! И т., и т. н. Ето защо буди недоумение фактът, че вече месеци наред в град Гоце Делчев няма контейнери за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал и стъкло. За отговор на този и други въпроси по темата потърсихме г-жа Спасова – еколожка на общината.
– Г-жо Спасова, коя е причината в нашия град да няма контейнери за разделно събиране на отпадъци?
– Поради едностранното прекратяване на договорните отношения на фирма „Екобулпак“ АД с община Гоце Делчев, бяха изтеглени контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от територията на общината. Причината, която фирма „Екобулпак“ АД посочи за изтегляне на съдовете, бе, че системата не е икономически ефективна, тъй като в тях се изхвърлят смесени битови отпадъци.
– Законът за управление на отпадъците от 2012 година задължава всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в страната да събират отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаса, метали. Как се изпълнява този закон на територията на нашата община?
– На територията на община Гоце Делчев, както и на територията на страната, се прилага Законът за управление на отпадъците. Голяма част от фирмите на територията на общината имат сключени и работещи договори с фирми, притежаващи разрешителен или регистрационен документ, издаден по реда на глава V, раздели I и II от Закона за управление на отпадъците, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци.
– Има ли наредба на Общинския народен съвет, която да разяснява реда и условията за организиране на системите за разделно събиране на територията на общината?
– Общински съвет – Гоце Делчев е приел Наредба № 17 за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Гоце Делчев (Решение № 460/23.10.2014 г.) и Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев (Решение № 86 от 02.08.2012 г.; изм. и допълнение с Решение № 164/28.06.2016 г.).
– Стои ли на дневен ред въпросът за изграждане на собствена система за събиране на отпадъци на територията на общината?
– Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, за да бъде изградена собствена система за събиране на подобни отпадъци, трябва да се получат писмени откази от всички организации по оползотворяване. След това се преминава към следващите етапи, касаещи реализирането на такъв тип система.
– Знаем, че разделното събиране на електроуреди намалява опасностите за човека и природата. В същото време се увеличава количеството на повторно употребеното електрическо и електронно оборудване. Изградена ли е в нашия град система за предаване на стари и неработещи електроуреди?
– В гр. Гоце Делчев има площадки за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отредени още през 2010 год. На този етап всеки гражданин, който има отпадъци за предаване, може да го направи на площадките, които са обявени в публичен регистър на страницата на РИОСВ – Благоевград.
– Извършвани ли са на територията на общината проверки от Регионалните инспекции по околната среда и водите във връзка с изискванията за разделно събиране на отпадъците? Ако е така, какви са техните констатации?
– Регионалните инспекции по околната среда и водите ежегодно извършват проверки на територията на цялата община, като основната цел е да се провери дали се спазват изискванията на Закона и прилежащите наредби към него не само в сферата на отпадъците, но и в областта на опазване на водите, въздуха, почвите и т.н.
• • •
Ясно е, че в община Гоце Делчев е крайно време да бъдат изцяло решени проблемите, свързани с разделното събиране на отпадъците. Опитът на водещи общини от цял свят показва, че 80% от отпадъците могат да се рециклират! А в доклада на Европейската комисия от януари тази година се говори за постигане на още по-високи нива на рециклиране. Впрочем, защо да отиваме далече, за да вземем пример? Нека просто да погледнем към съседите си, към Добринище и Разлог например!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене