ХОРОСКОП ЗА 17 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Те­зи от вас, кои­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не злоу­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако  смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­же­ни на из­пи­та­ние, не бягай­те от пре­диз­ви­ка­телс­тво­то, а сме­ло се из­пра­ве­те сре­щу не­го. Рис­ку­вай­те и ще ус­пее­те.

ТЕЛЕЦ

Ще се вклю­чи­те в ак­ция за съ­би­ра­не на па­ри с ху­ман­на цел. То­ва ще се ока­же по-труд­но, от­кол­ко­то сте се над­ява­ли, и ще от­не­ме гол­яма част от вре­ме­то ви. Не се въз­пол­звай­те от до­ве­рие­то на око­лни­те във вас, за да ги ма­ни­пу­ли­ра­те. Ще има­те неп­рия­тнос­ти в до­ма, свър­за­ни с па­ри.

БЛИЗНАЦИ

Днес е под­ходящ ден за дъл­га оби­кол­ка из ма­га­зи­ни­те. Ще ус­пее­те да из­бе­ре­те прек­рас­ни по­да­ръ­ци за близ­ки­те. Ве­роя­тно и за се­бе си ще ку­пи­те не­ща, кои­то от­дав­на же­лае­те. Ще има­те проб­ле­ми във взаи­моот­но­ше­ния­та с де­ло­вия парт­ньор. Денят не е под­ходящ за рис­ко­ва­ни на­чи­на­ния.

РАК

Ако се на­ла­га да пъ­ту­ва­те, бъ­де­те го­то­ви за теж­ко пъ­ту­ва­не. Не­за­ви­се­щи от вас при­чи­ни ще за­бавят прид­виж­ва­не­то ви. Ще ви бъ­де неп­рия­тно и до­сад­но. Ку­пе­те не­що но­во за ка­би­не­та си и из­хвър­ле­те ста­ри­те не­нуж­ни не­ща. Де­ло­во пъ­ту­ва­не ще ви до­не­се много ус­пе­хи.

ЛЪВ

Не си зас­лу­жа­ва да хвърл­яте вре­ме и уси­лия в ра­бо­та­та си. Ма­кар че сте по­ло­жи­ли труд, ще ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни от раз­ви­тие­то на ваш нов проект. Пред­ла­га­на­та но­ва длъж­ност няма да ви до­не­се зна­чи­тел­ни преи­му­щес­тва, но вие има­те впе­чат­ле­ние­то, че пред вас не стои кой знае ка­къв из­бор.

ДЕВА

Няма­те на­ви­ка да се от­каз­ва­те, пре­ди да сте свър­ши­ли ра­бо­та­та док­рай. Ако сре­ща­те зат­руд­не­ния, най-доб­ре ги об­мис­ле­те на спо­кой­ствие. Вни­ма­вай­те да не из­лее­те раз­драз­не­ние­то си вър­ху не­вин­ни хо­ра. Труд­но ви е да сдър­жа­те кри­тич­ни­те си за­бе­леж­ки. Ов­ла­дей­те гнева си.

ВЕЗНИ

Неизя­сне­ни об­стоя­телс­тва ще спъ­ват реа­ли­зи­ра­не­то на по­ред­на­та ви идея. То­ва ужа­сно ще ви разс­трои. Пос­ве­ти­ли сте мно­го вре­ме и ог­ро­мен труд за под­го­тов­ка­та й. За съ­жа­ле­ние не всич­ко за­ви­си от вас. Ра­но или къс­но не­ща­та ще се из­яснят и ще мо­же­те да се вър­не­те при нея.

СКОРПИОН

Ако сте ре­ши­ли днес да пра­ви­те по­куп­ки, свър­за­ни с офи­са ви, няма да ви е лес­но. Ще из­ник­ват неп­ред­ви­де­ни преч­ки – бав­но об­служ­ва­не или труд­нос­ти при офо­рмяне на до­го­во­ри­те за про­даж­ба. Проя­ве­те тър­пе­ние, из­бягвай­те да пра­ви­те фи­зио­но­мии. Трябва доб­ре да об­мис­ли­те да­нъ­чен проб­лем.

СТРЕЛРЕЦ

Няма да ви е лес­но да ре­ши­те един се­меен проб­лем. Ве­роя­тно ще се опи­та­те да зас­та­ви­те всич­ки да дей­стват по ва­ша­та ре­цеп­та, но то­ва е все ед­но да се опи­тва­те да про­бие­те сте­на­та с гла­ва. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни, ко­га­то прис­тъп­ва­те към се­мей­ни­те проб­ле­ми. Не се под­да­вай­те на ста­ри чувс­тва и оби­ди, ще разрушите изградени контакти.

КОЗИРОГ

Не злоу­пот­реб­явай­те с къс­ме­та си. Неп­ред­ви­де­ни об­стоя­телс­тва мо­гат да про­менят на­со­ка­та на де­ло­ви­те ви дей­нос­ти или фи­нан­со­ви­те ви опе­ра­ции. Ще съ­жал­ява­те, ако дей­ства­те при­бър­за­но или се под­ве­де­те от фал­ши­ва ин­фор­ма­ция или неп­ра­ви­лен съ­вет. Не раз­чи­тай­те на по­мощ, проявете далновидност и действате в правилната посока, разчитайки единствено на себе си.

ВОДОЛЕЙ

Днес вър­ве­те по те­че­ние­то. Тръг­не­те ли сре­щу не­го, са­мо ще си съз­да­де­те неп­рия­тнос­ти. Ве­роя­тно ще из­пад­не­те в па­ни­ка във въз­ка с па­ри­чен въп­рос. Вмес­то да се за­тор­моз­ява­те с не­го, по­тър­се­те прия­тел, кой­то да ви по­мог­не за ре­ша­ва­не­то му. Не позволявайте ситуацията да излезе извън контрол. Ку­пу­вай­те на ед­ро. Раз­чи­тай­те на по­мощ и съ­вет.

РИБИ

Днеш­ният пре­дио­бед ще бъ­де дос­та на­то­ва­рен. По не­за­ви­се­щи от вас при­чи­ни ще трябва да се от­ка­же­те от но­во­то си на­чи­на­ние. Ес­тес­тве­но, ра­зо­ча­ро­ва­ние­то ви ще е ог­ром­но. Не се опи­твай­те да про­ме­ни­те та­зи си­туа­ция, за­що­то няма да ус­пее­те. По-доб­ре не гу­бе­те вре­ме, а се за­ло­ве­те с не­що дру­го, но само ако е във вашата компетенция, за да сте сигурни в успешния край.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене