Приключи изпълнението на проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година“

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДИНА“

 

На 22.03.2023 г., МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово подписа договор № РД – 50-71 за финансиране на проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на предоставената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 48 889,00 лева, а срокът за изпълнение на проектните дейности –  6 месеца.

Проектът имаше за цел разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2023 – 2027 година, надграждане на постигнатите резултати през периода 2014 – 2020 месеца и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

През новия програмен период се запазва възможността за многофондовото финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ+/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.  Програмите, които могат да финансират стратегиите за ВОМР са Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г.,  „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г., „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., „Образование“ 2021 -2027 г.  и „Околна среда“ 2021 -2027 г.

Изпълнението на проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група –  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година“ включваше следните дейности: популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, извършване на проучвания и анализи на територията на МИГ и подготовка на стратегия, обучения на местни лидери и заинтересовани страни за подготовка за прилагане на разработената стратегия.

В периода м. март – м. август 2023 г. бяха проведени  7 информационни и 9 работни срещи, в различни населени места от трите общини от територията на МИГ, за предоставяне на информация и консултиране със заинтересованите страни на разработваната Стратегия за местно развитие.

През месец септември 2023 г., в трите общински центъра бяха проведени обществени обсъждания на проекта на разработената  многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 година.

След обявяване на покана за подбор на стратегии от управляващите органи, участващи във финансирането на подхода ВОМР, МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –  Хаджидимиво ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по интервенция II.Ж.5 – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година“ по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене