ЕП прие нови правила за защита от свръхзадлъжнялост

Целта е да бъдат защитени потребителите от много дългове

Европарламентът проведе окончателното си гласуване относно мерките за защита на потребителите от дългове по кредитни карти, овърдрафт и неподходящи заеми.

Новата директива относно потребителските кредити, която вече беше договорена между преговарящите от Парламента и Съвета през декември 2022 г., има за цел кредитните пазари да функционират гладко, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на потребителите. Законодателството, което ще обхваща договори за кредит в размер до 100,000 евро, беше прието с 608 гласа „за„, 8 „против„ и 15 „въздържал се“.

Държавите членки ще изискват от кредитора, преди да сключи договор за кредит, да направи задълбочена оценка на кредитоспособността на потребителя в интерес на потребителя и да предотврати практиките на безотговорно кредитиране и свръхзадлъжнялостта. При оценката следва да се провери способността на потребителя да изпълни задълженията си.

Евродепутатите осигуриха мярка, която защитава преживелите рак лица, кандидатстващи за кредит, за който се изисква застраховка, при която те имат „правото да бъдат забравени“ след съответен период от време, така че предишното им заболяване да не се отрази на застрахователните проценти.

Небанковите кредитори и кредитните посредници (с изключение на микропредприятията и МСП) ще подлежат на процес на приемане, както и на регистрация и надзор от страна на националните независими органи.

Кредитната реклама винаги трябва да съдържа ясно и видно предупреждение, че заемането на пари струва пари. Евродепутатите успяха също така да включат мерки, като например таван на таксите, за да се предотвратят злоупотреби и да се гарантира, че потребителите не могат да бъдат таксувани с прекомерни лихвени проценти, годишни лихви или такси по кредити или общите разходи по кредитите.

Тъй като овърдрафтът и превишаването на кредитите стават все по-често срещани и скъпи форми на кредитиране, тези финансови продукти ще бъдат регулирани, за да се повиши защитата на потребителите и да се избегне свръхзадлъжнялост.

Държавите членки ще трябва да гарантират, че потребителите имат право да се откажат от договора за кредит без причина в срок от 14 дни. Потребителите ще имат право на предсрочно погасяване и да намалят общите разходи по кредита си. Преддоговорната информация следва ясно да посочва как трябва да бъде изчислена тази компенсация.

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването в Официален вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 2 години, за да приемат необходимите закони и административни разпоредби, и 3 години, за да я приложат.

Камелия Цветанова

dnes.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене