Хороскоп за 22 юни

>ОВЕН

Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии обе­ща­ния. Го­ле­мият ви шанс днес е в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра. Бих­те мог­ли да про­ме­ни­те към доб­ро и па­рич­ни­те си де­ла.

ТЕЛЕЦ

Чет­вър­тък ще ви из­не­на­да с по­ве­че ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти, но има­те прек­рас­ни възмож­нос­ти за справ­яне и пос­ти­га­не на нап­ре­дък. За по­ве­че­то от вас сре­щи­те и раз­гово­ри­те днес зас­ягат па­рич­ни въп­ро­си и офо­рмяне на до­ку­мен­ти. Оче­рта­ват се придо­бив­ки, а за някои Тел­ци – пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е по­тис­кащ, осо­бе­но за неж­ния пол на Близ­на­ци. Не са из­клю­че­ни и парич­ни проб­ле­ми, кои­то мо­же да съз­да­де мъж. Труд­но и тягос­тно ще пре­ми­не про­фе-сио­нал­ният ви ден, но има­те чу­дес­ни въз­мож­нос­ти да ком­пен­си­ра­те с лю­бов и да въз-вър­не­те емо­цио­нал­на­та си ста­бил­ност.

РАК

В жи­во­та ви се за­беля­зва ху­ба­ва пром­яна. От­кри­ва се шанс за про­фе­сио­нал­на реали­за­ция, а има­те и прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да уре­ди­те не­що важ­но от до­маш­но или се­мей­но ес­тес­тво. На­ма­ле­те ам­би­ции­те си по от­но­ше­ние на па­ри и из­бягвай­те конфлик­ти в та­зи връз­ка с влия­тел­ни мъ­же.

ЛЪВ

Чет­вър­тък ид­ва с пром­яна, към коя­то трябва да под­хо­ди­те с из­вес­тна пред­паз­ливост. Не е из­клю­че­но за някои да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не, а за дру­ги се наб­лю­да­ват слу-жеб­ни ре­фор­ми. Пре­ме­ре­ни­те и об­мис­ле­ни дей­ствия са най-под­ход­ящи за пос­ти­гане­то на за­мис­ли­те днес. Бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни.

ДЕВА

Пред­стои ху­бав ден, осо­бе­но по от­но­ше­ние на ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Има­те възмож­ност чрез но­во пред­прия­тие да пос­тиг­не­те же­ла­на­та фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция. От съ­щес­тве­но зна­че­ние са сре­щи­те и кон­так­ти­те днес, как­то и ако про­ве­де­те пъ­ту­ва­не. Де­ло­ва под­кре­па от прия­тел.

ВЕЗНИ

В из­год­ни по­зи­ции сте днес. То­ва е ва­лид­но по­ве­че за сил­ния пол от Вез­ни. Справяте се пер­фек­тно с де­ло­ви­те си за­дъл­же­ния, из­пък­ва и ху­ба­ва пром­яна в жи­во­та ви. За някои се свър­зва с лю­бов, а за дру­ги – с пъ­ту­ва­не. Голям шанс за уре­жда­не на домаш­ни де­ла и за при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Ако ви ин­те­ре­су­ват въп­ро­си от фи­нан­со­во ес­тес­тво, днес мо­же да удо­влет­во­ри­те же­ла­ния­та си. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние оба­че не е из­клю­че­но да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Из­бягвай­те и кон­флик­ти с ви­со­ко­поста­ве­ни мъ­же. Денят е спо­луч­лив за до­маш­ни де­ла.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е пол­зот­во­рен, осо­бе­но ако пред­прие­ме­те не­що но­во. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние се от­кроя­ва ху­ба­ва пром­яна, коя­то на пър­во вре­ме ще изи­сква пред­пазли­вост от ва­ша стра­на. Тър­се­те опи­та и ком­пе­тен­тно­то мне­ние на дру­ги­те. В ин­тимния жи­вот сте склон­ни да до­пус­ка­те греш­ки. Вашата натура е такава, че не обичате да прощавате чуждите грешки, което е във ваш ущърб.

КОЗИРОГ

Сил­но бла­гоп­рия­тен ден, за­беля­зва се ху­ба­ва пром­яна в кръ­га на об­щу­ва­не­то. Контак­ти­те са осо­бе­но пол­зот­вор­ни за де­ла­та ви днес. Има­те под­кре­па от же­на в ра­бота­та за уре­жда­не на ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. За някои – из­год­но пъ­ту­ва­не. Ху­ба­ва пром­яна вкъ­щи, свързана с покупка на мебели, които доста ще изтънят джоба ви, но всичко си заслужава цената.

ВОДОЛЕЙ

Ни­що чуд­но да се сблъс­ка­те със спън­ки при осъ­щест­вява­не на прог­ра­ма­та си днес. Мо­же да от­сро­чи­те някои де­ла за друг ден. За мно­го Во­до­леи чет­вър­тък се свър­зва с пъ­ту­ва­не. В лич­ния жи­вот из­пък­ва под­дръж­ка от же­на, кон­так­ти­те ще въз­вър­нат емо­цио­нал­на­та ви ста­бил­ност. Властната й натура ще ви постави в подчинение, но то е необходимо за вас поради някакъв проблем.

РИБИ

Чет­вър­тък не е лек, из­пък­ват ядо­ве от лич­но ес­тес­тво. За някои Ри­би се свеж­дат до па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да не по­лу­чи­те зап­ла­та­та си или въз­наг­раж­де­ние­то да не от­го­во­ри на оча­ква­ния­та ви. Възможна е и загуба на пари, ако играете хазарт. Доб­ри пер­спек­ти­ви пред­ла­гат кон­так­ти­те. Ще ви зарад­ва съоб­ще­ние. На някои се на­ла­га да за­ми­нат.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене