ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДИНА“

На 22.03.2023 г. е подписан договор № РД-50-71 за предоставяне на финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година“. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие та селските райони. Стойността на помощта възлиза на 48 889,00 лева.

Основна цел на проекта е разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2023 – 2027 година, надграждане на постигнатите през периода 2014 – 2020 резултати и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Срокът за изпълнение на проекта е шест месеца и включва изпълнение на дейности за:

  • популяризиране на процеса на разработване на стратегия;
  • обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • проучвания и анализи на територията на МИГ и подготовка на стратегия за ВОМР.

С разработената по проекта на Стратегия за ВОМР, СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще кандидатства за финансиране за реализация ѝ през периода 2023 – 2027 г.

Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегията, която ще се предостави  допълнителни възможности за по-ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор, през новия програмен период.

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година“ по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене