Хороскоп за 26 ноември

ОВЕН

Ако ваш ко­ле­га има проб­ле­ми, не поз­вол­явай­те то­ва да ви разс­трой­ва. Той ще ус­пее да се спра­ви. Ра­бо­ти­те ка­то ма­ши­на, из­пълн­явай­ки всякак­ви за­да­чи, и всич­ко ще е от­лич­но. Тру­до­лю­бие­то ви е всеиз­вес­тно, но все пак се нуж­дае­те от по­чив­ка и „рес­тар­ти­ра­не“ на съз­на­ние­то. Не­ща­та се на­реж­дат как­то трябва за вас.

ТЕЛЕЦ

Бла­го­да­ре­ние на вро­де­но­то ви хлад­нок­ръ­вие ще ус­пее­те да за­па­зи­те спо­кой­ствие да­же и в най-труд­ни­те си­туа­ции, кои­то ще ви до­не­се то­зи ден. По­ве­че мис­ли­те за собс­тве­ни­те си ин­те­ре­си, от­кол­ко­то за ко­лек­тив­ни­те, но в мо­мен­та ни­кой не го за­беля­зва. Не се оп­лак­вай­те от лип­са на вни­ма­ние, тъй ка­то сте об­кръ­же­ни с лю­би­ми хо­ра. През то­зи ден бук­вал­но ще се за­ра­зи­те с ид­еи за лю­бимия си чо­век, ще се ан­га­жи­ра­те с то­ва, кое­то го ин­те­ре­су­ва, и ис­кре­но ще за­поч­не­те да го счи­та­те за свое. То­ва ще ви по­мог­не още по­ве­че да се сбли­жи­те и да ста­не­те наис­ти­на еди­нно цяло с ед­ни и съ­щи ин­те­ре­си. Ще нау­чи­те но­ви­на, коя­то ще про­ме­ни гол­яма част от пла­но­ве­те ви за уи­кен­да.

БЛИЗНАЦИ

Денят е свър­зан с раз­глеж­да­не на прио­ри­те­ти в дъл­гос­ро­чен план. Ще за­поч­не­те да се за­мисл­яте да­ли сте нап­ра­ви­ли пра­вил­ния из­бор и да­ли сте ор­га­ни­зи­ра­ли пра­вил­но жи­во­та си. Те­ма­та за раз­миш­ле­ние не е ло­ша, но не бър­зай­те да поп­ра­ви­те то­ва, кое­то ви се стру­ва греш­но, са­мо вло­ша­ва­те си­туа­ция­та и се пос­тав­яте в още по-слож­но по­ло­же­ние.

РАК

През то­зи ден най-доб­рият съ­вет, кой­то ще по­лу­чи­те от­нос­но то­ва как­во да пра­ви­те със своя ли­чен жи­вот, ще бъ­де по­лу­чен слу­чай­но – ще го чуе­те в раз­го­вор с прия­те­ли. От­не­се­те се се­риоз­но към да­де­на­та ви пре­по­ръ­ка и си нап­ра­ве­те из­во­ди. От то­ва за­ви­си в как­ва по­со­ка ще про­дъл­жи жи­во­тът ви и да­ли ще ус­пее­те в на­чи­на­ния­та си.

ЛЪВ

Днес ва­шият ли­чен жи­вот ще ви рад­ва със свое­то раз­нооб­ра­зие. Пос­та­рай­те се да не на­ру­ша­ва­те рав­но­ве­сие­то на своя­та лич­на ни­ша – не­ка да се за­па­зи за дъл­го вре­ме. Нас­трое­ние­то ви е по­ро­де­но от реал­ни об­стоя­телс­тва, под чие­то влия­ние ще сте през цяла­та съ­бо­та. Не си зас­лу­жа­ва да раз­ру­ша­ва­те връз­ки за­ра­ди мо­мен­тно раз­драз­не­ние.

ДЕВА

Стре­ме­жът към но­вос­ти и ярки и ос­три усе­ща­ния мо­же да ви прес­лед­ва през цяла­та съ­бо­та. Ако ис­ка­те да про­дъл­жи­те за­поч­на­та­та ра­бо­та, по­ло­же­те уси­лия. През вто­ра­та по­ло­ви­на на деня ще се на­ло­жи да се при­дър­жа­те към по-гъв­ка­ва, по­тай­на и реа­лис­тич­на так­ти­ка. Ако се опи­тат да ви във­ле­кат в ин­три­га, ще се из­мък­не­те.

ВЕЗНИ

Ще се на­ло­жи да от­де­ли­те дос­та вре­ме за неп­рия­тни раз­го­во­ри и из­яснява­не на от­но­ше­ния­та днес. Ис­ка ви се да прик­лю­чи­те с то­ва по-ско­ро, но об­кръ­жа­ва­щи­те пред­по­чи­тат да про­дъл­жат с уп­ре­ци, пре­тен­ции, об­ясне­ния и из­ви­не­ния. Из­клю­чи­тел­но пло­дот­вор­на съ­бо­та за дей­ност, свър­за­на с из­кус­тво, тъй ка­то има­те мно­го ху­ба­ви ид­еи.

СКОРПИОН

Пре­ка­ле­но оби­ча­те про­ме­ни­те и не мо­же­те да тър­пи­те ску­ка. Ни­що не ви драз­ни та­ка, как­то оча­ква­не­то. За­то­ва днес, ко­га­то се слу­чи не­що, кое­то от­дав­на сте оча­ква­ли, ще бъ­де­те из­клю­чи­тел­но до­вол­ни. Ще пос­рещ­не­те ид­ва­щи­те про­ме­ни с ши­ро­ка ус­мив­ка. Ако ва­шият парт­ньор не из­пит­ва та­къв ен­ту­сиа­зъм, дай­те му вре­ме да свик­не и наложете вашето темпо на работа.

СТРЕЛЕЦ

Ко­зи­ро­зи­те мо­гат да из­пол­зват то­зи ден за уре­жда­не на някак­ви от­дав­наш­ни кон­флик­ти и раз­ног­ла­сия. Дип­ло­ма­ти­чес­кият ви та­лан­ти ще се проя­ви осо­бе­но ярко в раз­го­вор с ваш прия­тел, вие сте не­за­ме­ни­ми ми­рот­вор­ци. Са­мо че при те­зи раз­го­во­ри са въз­мож­ни емо­цио­нал­ни за­гу­би. Сво­бод­но­то вре­ме тряб­ва да упо­тре­би­те за спо­коен от­дих сред природа в последните хубави дни от месеца.

ВОДОЛЕЙ

Днес Во­до­леи­те да са вни­ма­тел­ни към дреб­ни­те за­дач­ки, те ще изи­скват вни­ма­ние, аку­рат­нос­т и със­ре­до­то­че­ност, тъй ка­то е въз­мож­но да до­пус­нат до­сад­ни греш­ки, кои­то по-къс­но ще им от­не­мат не мал­ко вре­ме да ги неут­ра­ли­зи­рат. Твор­чес­кият ви по­тен­циал е ви­сок и еже­днев­ни­те за­дъл­же­ния ще са ув­ле­ка­тел­ни. Очаквайте гости в дома си от далече, които ще посрещнете сърдечно.

РИБИ

В съ­бо­та Ри­би­те ги оча­кват ве­се­ли, ра­дос­тни и свет­ли мо­мен­ти. Пос­та­рай­те се да за­пом­ни­те то­ва усе­ща­не, да го за­дър­жи­те и ни­ко­га по­ве­че да не го гу­би­те. Хо­ра­та, с кои­то има­те ра­бо­та, мо­же да се ока­жат крас­но­ре­чи­ви ора­то­ри, но в съ­що­то вре­ме ава­нтю­рис­ти и не­на­деж­дни парт­ньо­ри. Па­зе­те се от све­де­ния от неп­ро­ве­ре­ни из­точ­ни­ци.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене