Хороскоп за 25 ноември! Кошмарен ден за две зодии

ОВЕН

Днес да­ми­те Овен са дос­та пред­паз­ли­ви и то­ва е доб­ре, не да­вай­те глас­ност за свои­те на­ме­ре­ния и пла­но­ве, за да си спес­ти­те про­ти­во­пос­тав­яне. Се­га ус­пеш­но мо­же­те да ели­ми­ни­ра­те фи­нан­со­ви проб­ле­ми, а раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци ще да­дат доб­ри ре­зул­та­ти в та­зи връз­ка. Ус­пе­шен ден за биз­нес­ме­ни­те.

ТЕЛЕЦ

Сил­но из­ра­зи­тел­на е из­ява­та на Тел­ци­те днес, а по­зи­ции­те ви сред об­щес­тво­то са не­пок­ла­ти­ми. От­шум­яват и при­тес­не­ния­та ви за па­ри. Раз­гър­не­те твор­чес­ки­те си въз­мож­нос­ти и ще се рад­ва­те на „пло­до­ве­“ . Спо­коен ден, лес­но ще се спра­ви­те със за­дъл­же­ния­та си, неа­дек­ва­тен от­клик  мо­же да пом­ра­чи нас­трое­ние­то ви.

БЛИЗНАЦИ

Прек­ра­сен е пе­тък за Близ­на­ци. Слън­че­во­то нас­трое­ние и доб­ро­то ви са­мо­чувс­твие ще до­не­сат прия­тни из­жив­ява­ния и емо­ции при сре­щи и кон­так­ти. Лек ще е и ра­бот­ният ви ден, ако не спо­ри­те с на­чал­ни­ци и влия­тел­ни ли­ца. Не си съз­да­вай­те вра­го­ве в биз­не­са – не­ра­венс­тво в по­зи­ции­те мо­же да разс­трои от­но­ше­ния­та ви с парт­ньо­ри.

РАК

Ху­ба­ви из­не­на­ди оча­кват днес Ра­ци­те, доб­ри съоб­ще­ния, по­да­ръ­ци или спе­циал­ни ус­лу­ги ще сти­му­ли­рат на­деж­да­та и вяра­та ви в хо­ра­та. Се­га и до­маш­ни­те ви взаи­моот­но­ше­ния са „слън­че­ви“. Доб­ре е оба­че да сте по-пред­паз­ли­ви и при­леж­ни в ра­бо­та­та си, бъ­де­те ус­луж­ли­ви и от­зив­чи­ви, но спаз­вай­те дис­тан­ция при кон­так­ти­те си с ше­фо­ве.

ЛЪВ

Пе­тък е прия­тен ден и за вас, но с ед­но наум за да­ми­те от зна­ка – мно­го е важ­но да се зае­ме­те съ­вес­тно с де­ла­та си, при то­ва от по­зи­ция­та на под­чи­не­ние. То­ва ще нап­ра­ви доб­ро впе­чат­ле­ние и ще ви за­рад­ват нео­чак­ва­ни сим­па­тии, под­кре­па и ус­пех. Ус­пе­шен ден за ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви въп­ро­си. Биз­нес­ме­ни­те в ни­ка­къв слу­чай да не рискуват.

ДЕВА

Да­ми­те от Де­ва имат пъ­лен карт­бланш за реа­ли­за­ция­та си днес. Всич­ки от зна­ка имат доб­ри въз­мож­нос­ти във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, на­рас­тва­не на ав­то­ри­те­та в об­щес­тво­то. Някои са неу­дов­лет­во­ре­ни в про­фе­сио­на­лен ас­пект – не се ого­рча­вай­те и не се от­да­вай­те на фа­та­ли­зъм, раз­чи­тай­те на бъ­де­ще­то. Денят е проб­ле­мен .

ВЕЗНИ

Кой знае за­що мно­зи­на от вас се дър­жат ка­то оби­де­ни. Някои се при­тесн­яват по про­фе­сио­нал­ни при­чи­ни, но са­мо от вас за­ви­си да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи. Бъ­де­те вед­ри и кон­так­тни, за­дей­ствай­те ча­ра си и ще по­лу­чи­те нуж­на­та ви под­кре­па. Биз­нес­ме­ни­те спо­кой­но мо­гат да се об­лег­нат на съд­руж­ни­ци­те си, осо­бе­но ако са же­ни.

СКОРПИОН

Днес трябва да проя­ви­те бла­го­родс­тво и тър­пи­мост във взаи­моот­но­ше­ния­та, спо­ро­ве­те са­мо ще ви нав­редят, осо­бе­но в служ­ба­та, къ­де­то про­ти­во­ре­чия с на­чал­ник мо­же да ви ком­про­ме­ти­рат. Тър­се­те съ­дей­ствие­то на пос­ред­ник, има­те со­лид­ни про­тек­ции, на кои­то се­га мо­же­те да раз­чи­та­те. Денят е мно­го под­ходящ за биз­нес, ще имате сигурни печалби.

СТРЕЛЕЦ

Ве­роя­тно мно­зи­на от вас са сил­но ого­рче­ни от се­мей­но-род­нин­ски неп­рия­тнос­ти. Се­га не мо­же­те да ги про­ме­ни­те. По­тър­се­те удо­влет­во­ре­ние в про­фе­сио­нал­ния ден, ос­вен реа­ли­за­ция на въз­мож­нос­ти­те си там ще на­ме­ри­те и спе­циал­ни­те сим­па­тии и вни­ма­ние на на­чал­ни­ци и ко­ле­ги. Кон­так­ти­те с прия­те­ли пък ще ви до­не­сат ра­дост и пъл­но­та.

КОЗИРОГ

Някои Ко­зи­ро­зи се въл­ну­ват от проб­ле­ми, ка­сае­щи па­рич­но нас­ледс­тво или ще­ти, на­не­се­ни от род­ни­ни. Всич­ки оба­че ще се рад­ва­те на до­бър фи­нал на ра­бот­на­та сед­ми­ца, осо­бе­но да­ми­те от зна­ка. Ще мо­же­те да се пох­ва­ли­те с из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та. Важ­но е да от­де­ли­те по­ве­че вре­ме за сре­щи и кон­так­ти с поз­на­ти, прия­те­ли, ко­ле­ги, които ще напрежението, натрупало се във вас.

ВОДОЛЕЙ

Ра­зо­ча­ро­ва­ни сте от раз­ви­тие­то на фи­нан­со­ви­те ви де­ла, дей­стви­тел­но са въз­мож­ни ще­ти, но бла­го­родс­тво­то ви и дис­тан­ци­ра­не­то ви от спо­ро­ве на та­зи те­ма ще да­дат до­бър ре­зул­тат. Бъ­де­те бди­тел­ни и вни­ма­тел­ни при сре­щи и кон­так­ти с оп­ре­де­ле­ни хо­ра. Де­ла­та в биз­не­са носят ус­пех, рад­ва­те се на ста­бил­на­та под­кре­па и коректни отношения на съд­руж­ни­ци и партньори.

РИБИ

Са­мо от ва­ше­то по­ве­де­ние ще за­ви­си денят ви. Мо­же да се рад­ва­те на ус­пех и ус­лу­ги от око­лни­те, мо­же и да пре­диз­ви­ка­те иг­но­ри­ра­не­то си, ако вле­зе­те в ос­тър спор. Пе­тък е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен за биз­нес и пло­до­нос­ни ре­зул­та­ти. Доб­ри ко­ле­гиал­ни взаи­моот­но­ше­ния в ра­бо­та­та ще заз­дравят прия­телс­тво или връз­ка с по-вис­шес­тоящ чо­век.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене