МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПЛАНИРА ПРИЕМ ПО МЯРКА 1-4.1

МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПЛАНИРА ПРИЕМ ПО МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Сдружение „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще обяви през 2022 година процедура за кандидатстване с проекти по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Цели на предоставяната  безвъзмездна финансова помощ по мярката са:

 • Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез: въвеждане на нови технологии в производството; модернизация на физическия капитал; повишаване на производителността на труда в земеделските стопанства; постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС в областта;
 • Опазване на околната среда, вкл. чрез въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, инвестиции за намаляване на замърсяването от селското стопанство и внедряване на инсталации за ВЕИ;
 • Предоставяне на подкрепа за развитие на биологичното земеделие;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез приноса на ПРСР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Земеделски стопани:

1.1. регистрирани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малко от левовата равностойност на 6 000 евро.

1.2. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ.  Не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, с инвестиции изцяло в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

 1. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.
 2. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.

Допустими за финансиране са дейности за:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансова помощ се предоставя на:

 1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба (Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);
 2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 276 015,26 лв.

Проектът на документи по процедурата е публикуван в ИСУН 2020 под № BG06RDNP001-19.414  МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion) и на интернет страницата на Сдружението (http://mig-gotsedelchev.com) на 16.12.2021 г.  Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 28.12.2021 г. (включително) на електронна поща: mig_gotsedelchev@abv.bg и чрез информационната система ИСУН 2020/Процедури за БФП/За обществено обсъждане.

Подробна информация за планирания прием по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ може да получите в офиса на МИГ на адрес: град Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, електронната страница на МИГ  –  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/ и информационната система ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/).

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене