МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОР НА ПРОЕКТИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ –  ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.453 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Със Заповед № 03 – РД/2857 от 07.09.2021 г. Заместник – изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – г-жа Боряна Алексова одобри  процедура № BG06RDNP001-19.453 по  Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев –  Гърмен –  Хаджидимово.

Със заповедта са потвърдени одобрените от МИГ проектни предложения по процедурата, като в извадката за контрол е разгледано и одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.453-0003 за „Закупуване на специализирано оборудване за зъботехническа лаборатория“ на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория НМП Дентал Лаб“ ЕООД в гр. Гоце Делчев. Размерът на одобрените общи допустими разходи е 126 978,41 лв., от които 95 233,81 лв. е безвъзмездната финансова помощ, която ще се предостави на бенефициента, при интензитетът на помощта 75%. Предстои подписване на административен договор за финансиране на проекта.

След извършване на проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ на останалите одобрени от МИГ проектни предложения, ще се пристъпи към подписване на административни договори за финансирането им.

Проектните предложения по мярка  3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев –  Гърмен –  Хаджидимово се финансират  по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене