Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 27 август 2021 година /петък/ от 9.30 часа в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 48 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия.

Общинските съветници ще заседават на 27 август 2021година /петък/ от 9.30 часа, като ще бъдат спазени изискванията на здравния министър д-р Стойчо Кацаров, посочени в Заповед РД-01-712/19.08.2021г.

Граждани и представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места при спазване на противоепидемичните мерки, съгласно Заповед РД-01-712/19.08.2021г. на здравния министър.

П О К А Н А

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 27 август 2021 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия, относно прекратяване пълномощията на Гергана Владимирова Муртова – общински съветник от листата на Местна коалиция ЕНП (ЕНП-СДС-БДО), поради подадена оставка и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на Местна коалиция ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) – Захарин Кирилов Хаджийски и полагане на клетва от избрания за общински съветник.
Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.
Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Изменение на Решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година.
Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Питане с вх. № В-00-492/16.08.2021 г., от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.
Докл. – Кирил Илиев – общински съветник

5. Предложение № 60-00-230/01.07.2021 г., относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

6. Предложение № 60-00-288/16.08.2021 г., относно изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година.
Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

7. Предложение № 60-00-290/17.08.2021 г., относно подготовка на проектно предложение по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, която се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

8. Предложение № 60-00-280/09.08.2021 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
Докл. – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ
– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

9. Предложение № 60-00-294/19.08.2021 г., относно изтичане срока на договора за възлагане управлението на „Медицински център I – Благоевград“ ЕООД.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

10. Предложение № 60-00-272/06.08.2021 г., относно покана с вх. № 69-00-1071/04.08.2021 г., за свикване на редовно годишно Общо събрание на „Бодрост“ АД, което ще се проведе на 18.09.2021 г. от 10:00 часа.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

11. Предложение № 60-00-281/12.08.2021 г., относно предоставяне на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на изградена газова инсталация.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

12. Предложение № 60-00-268/06.08.2021 г., относно писмо с наш вх. № 07-00-97/23.07.2021 г. от г-н Кирил Вълчев – Генерален директор на Българска телеграфна агенция за предоставяне безвъзмездно за управление общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.268.1.24 по КК на Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ № 7.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

13. Предложение № 60-00-278/09.08.2021 г., относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот публична общинска собственост.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

14. Предложение № 60-00-279/09.08.2021 г., относно продажба на 4 броя жилища, които се намират в сграда с идентификатор № 04279.613.371.4 по КК на Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев“ № 3.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

15. Предложение № 60-00-260/30.07.2021 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ ХII-71 в кв. 38 по плана на ж.к “Еленово-1“, Благоевград за изменение на вътрешната регулационна линия към УПИ II-за парк и образуване на нов УПИ ХII отреден за имот с идентификатор 04279.626.71 и имоти с проектни идентификатори 04279.626.330 и 04279.626.331 по КК на Благоевград, с предназначение за „обществено обслужване“.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

16. Предложение № 60-00-254/29.07.2021 г., относно даване на съгласие по реда на чл 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ VII-5804 в кв. 3 по плана на кв. Струмско, Благоевград, за изменение на вътрешните регулационни линии към УПИ VIII-8292 и УПИ ХV-8274 по имотните граници на имот с идентификатор 04279.628.3 по КК на Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-265/04.08.2021 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) от о.т.59 до о.т.58 за изменение на уличната регулационна линия на УПИ III-927.20 в кв. 20 по плана на вилна зона „Бодрост“ по границите на съществуваща законно изградена вилна сграда с идентификатор 04217.927.20.19 по КК на землище с. Бистрица, община Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

18. Предложение № 60-00-255/29.07.2021 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IV-407 и УПИ V-408 в кв. 27 по плана на III-ти микрорайон, Благоевград, за образуване на нов УПИ V-610.314 с предназначение за „жилищно строителство“ и нов УПИ ХV-610.366,610.367,610.368 с предназначение „за озеленяване“.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

19. Предложение № 60-00-289/16.08.2021 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП), на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.2 и т. 6 от ЗУТ:
Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ. и УПИ VI-общ., кв. 28 по плана на с. Логодаж, община Благоевград по имотни граници на имот с пл. № 208 и образуване на три нови УПИ III-208, УПИ IV-208,общ. и УПИ V-208,общ., с предназначение „за жилищно застрояване“.
План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ III-208, УПИ IV-208,общ. и УПИ V-208,общ., кв. 28, по плана на с. Логодаж, община Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване;
Устройствена зона- „Жм”;
Височина Н ≤ 10 м
Максимална стойност на Кинт.- ≤ 1.2;
Плътност на застрояване – ≤ 60%;
Плътност на озеленяване – ≥ 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-256/29.07.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе на уличен водопровод ф90 от съществуващ водопровод DN 110 до имот с идентификатор 04279.54.32 в местността „Шейница-Ш.24“ по КК на Благоевград, преминаващ и ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 04279.54.36 (полски път – общинска собственост) и 04279.54.45 (за друг вид водно течение – държавна собственост), землище Благоевград и имоти с идентификатори 00134.33.359 (пасище, мера – общинска собственост) и 00134.33.408 (полски път – общинска собственост), землище с. Изгрев, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-283/12.08.2021 г., относно:
I. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.117.19, местност „Пенков чифлик – Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Жм1”;
Височина на застрояване- до 8.00м;
Максимална стойност на Кинт.- 0.9;
Плътност на застрояване- максимум 40%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-284/12.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод ф110 и канал ф350 за захранване на поземлени имоти с идентификатори 04279.116.86, 04279.116.87, 04279.116.88, 04279.116.89, 04279.116.92, 04279.116.41, 04279.116.96, 04279.116.34, 04279.116.33, 04279.118.88, 04279.118.89, 04279.118.90, 04279.118.91, 04279.118.92, 04279.118.93, 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.34 и 04279.118.17, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.116.107 (полски път – общинска собственост) в местността „Проевски чифлик-Ш.39“ по КК на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-285/12.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от бъдещ трафопост в имот с идентификатор 04279.628.17 за захранване на поземлени имоти с идентификатори 04279.116.86, 04279.116.87, 04279.116.88, 04279.116.89, 04279.116.92, 04279.116.41, 04279.116.96, 04279.116.34, 04279.116.33, 04279.118.88, 04279.118.89, 04279.118.90, 04279.118.91, 04279.118.92, 04279.118.93, 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.34 и 04279.118.17, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 04279.116.107 (полски път – общинска собственост) и 04279.118.110 (полски път – общинска собственост) в местността „Проевски чифлик-Ш.39“ по КК на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-287/13.08.2021 г., относно Разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т. 13, о.т. 199, о.т. 200, о.т. 135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 27231.35.30 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-244/23.07.2021 г., относно:
I. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.134.15, местност „Баларбаши – Бл.12“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40 %; Плътност на озеленяване- минимум 40 %.
II. Даване съгласие за право на преминаване през имоти с идентификатори 04279.134.20 (нива) и 04279.135.3 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение) по кадастралната карта на Благоевград, собственост на Община Благоевград по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-263/04.08.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имоти с идентификатори 04279.91.12, 04279.91.13 и 04279.91.14, местност „Рибарниците“ по КК на Благоевград от „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-261/04.08.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабел НН за външно ел. захранване на имот с идентификатор 27231.21.67 в местността „Бачийщето“, землище с. Еленово, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 27231.21.61 (пасище, мера – общинска собственост) и 27231.21.11 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-247/26.07.2021 г., относно даване на съгласие на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ IX, кв. 24 по плана на ж.к. „Ален мак“ – Благоевград за изменение на улична регулационна линия по имотна граница на ПИ 04279.625.141 по КК на Благоевград, отреждане на УПИ IX за имот с идентификатор 04279.625.141 по КК на Благоевград и промяна предназначението от „трафопост“ в „за комплексно жилищно строителство“.
2. Изменение на плана за застрояване (ПЗ) за УПИ IX-625.141, кв. 24 по плана на ж.к. „Ален мак“ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.625.141 по КК на Благоевград – ново средно комплексно жилищно застрояване и привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград.
Устройствена зона – “Жк”;
Височина на застрояване- до 15.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-258/29.07.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.33.19, местност „Юрто“, по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-259/30.07.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 57159.59.5 и 57159.59.12, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-257/29.07.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.55.13, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели:Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-248/26.07.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал,1, т.1 от ЗУТ, и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.502.693, местност „Лаго“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона,със следните показатели: Устройствена зона Пп; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 2,5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-242/22.07.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара – Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Предложение № 60-00-266/06.08.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал,1, т.1 от ЗУТ, и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 57159.59.9 и 57159.60.4, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона,със следните показатели:
Устройствена зона Пп;
Височина на застрояване- до 10.00м;
Кинт.- 2,5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-251/27.07.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификатор 04279.158.77, местност „Средния път – Ш.09“ по КК на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп” със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м.; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-282/12.08.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.66.18, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-250/26.07.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.323.2619, местност „Река Бистрица“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона- „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 30%; Минимална озеленена площ- 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-249/26.07.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на проект за изменение на ОУП на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.9.23, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със следните понижени показатели: Устройствена зона Смф1; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 1,5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-291/18.08.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификатор 07377.95.13, местност „Полето“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп” със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00м;
Максимална стойност на Кинт- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-292/18.08.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 62699.30.9, местност „Над канала“ по кадастрална карта на с. Рилци, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00м;
Максимална стойност на Кинт- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-293/18.08.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 62699.30.8, местност „Над канала“ по кадастрална карта на с. Рилци, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10.00 м.
Максимална стойност на Кинт – 2.5
Плътност на застрояване – максимум 60 %
Плътност на озеленяване – минимум 20 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42. Предложение № 60-00-264/04.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.114.51, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” за „жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 4 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

43. Предложение № 60-00-274/06.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.26.23, местност „Стара гара- Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Смф1”;
Височина на застрояване- до 10.00м;
Кинт.- 1.5;
Плътност на застрояване- максимум 50%;
Плътност на озеленяване- минимум 30%;
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

44. Предложение № 60-00-273/06.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.24, местност „Кури дере- Ш.22“ по кадастрална карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „складова база, магазини и офиси“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Смф1”;
Височина на застрояване- до 10.00м;
Кинт.- 1.5;
Плътност на застрояване- максимум 50%;
Плътност на озеленяване- минимум 30%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

45. Предложение № 60-00-246/26.07.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 84.1983 по плана на новообразуваните имоти на местност „Под магазина“, землище на с. Дъбрава, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ов”; Височина на застрояване- до 7.00м; Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

46. Предложение № 60-00-262/04.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението и чл. 4, ал. 1 от от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 20540.25.8, местност „Дома“ по кадастрална карта на с. Делвино, община Благоевград без промяна на предназначението за изграждане на сграда за съхранение на растителна и животинска продукция, и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване при спазване на следните устройствени показатели: Кинт.- 0.4; Плътност на застрояване – максимум 20 %; Височина на застрояване – етажност не повече от два етажа.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

47. Предложение № 60-00-243/22.07.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.30.662, местност „Аджиката“ по кадастрална карта на с. Дъбрава, община Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ов”; Височина на застрояване- до 7.00м; Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

48. Предложение № 60-00-267/06.08.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.56.20, местност „Гладно поле“ по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” за „цех за производство на комбинирани фуражи и силози за съхранение на зърно”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

РАДОСЛАВ ТАСКОВ
Председател на Общински съвет Благоевград

20.08.2021 година
Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене