ХОРОСКОП ЗА 1 АВГУСТ

ОВЕН

Неделя е ху­бав ден за Ов­ни­те. По­ве­че­то от вас ще изя­вят сво­я­та ком­би­на­тив­ност от­нос­но фи­нан­си. Ха­рак­тер­ни са прес­мет­лийс­ки­те и съ­раз­мер­ни дейс­т­вия, ко­и­то но­сят при­до­бив­ки. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние де­нят е бла­гоп­ри­я­тен. Ва­ша­та ин­ту­и­ция ще ви под­с­ка­же за по­ве­де­ни­е­то в служ­ба­та.

ТЕЛЕЦ

Де­ла­та ви за­ви­сят от кон­так­ти­те днес. Мно­го прив­ле­ка­тел­на е но­ва­та слу­жеб­на ал­тер­на­ти­ва, ко­я­то има сво­е­то раз­ви­тие от днес и бе­ле­жи но­ви от­но­ше­ния, раз­рас­т­ва­не на лич­но­то ви вли­я­ние, про­фе­си­о­на­лен ав­то­ри­тет и раз­ши­ре­ние на про­фе­си­о­нал­на­та дей­ност чрез лич­ни въз­мож­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Неделя се раз­ви­ва нор­мал­но и по всич­ко ли­чи, че ня­ма да има­те неп­ри­я­т­нос­ти в служ­ба­та или из­вън нея. Там, къ­де­то ра­бо­ти­те, ще нап­ра­ви­те по оп­ре­де­лен по­вод тър­жес­т­ве­на сбир­ка. Ня­кои от вас ще срещ­нат свой при­я­тел и та­зи сре­ща ще бъ­де па­мет­на, за­що­то ще се свър­же­те с вли­я­тел­ни хо­ра.

РАК

Ра­ци­те за­поч­ват де­ня по­тис­на­ти и мрач­ни. То­ва е ва­ши­ят пръв до­сег с неделята, но ско­ро ще се раз­сее и всич­ко ще тръг­не в оби­чай­ния ред. Пол­за мо­же­те да очак­ва­те и от об­щес­т­ве­ни­те кон­так­ти в неделя. Очак­ват ви фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Слу­жеб­ни­ят ви ден се очер­та­ва с по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие.

ЛЪВ

Неделя е из­ця­ло по­ло­жи­те­лен ден за Лъ­во­ве­те и без­п­ре­пят­с­т­ве­но ще пос­тиг­не­те стре­ме­жа си. Из­к­лю­че­ние от то­ва пра­ви са­мо лю­бов­ни­ят ви жи­вот, къ­де­то ус­пе­хи­те са мно­го съм­ни­тел­ни. Мо­же да проб­ва­те, но тряб­ва да въз­дър­жа­те на­по­рис­та­та си при­ро­да. Нап­рег­на­та е об­с­та­нов­ка­та в до­ма ви.

ДЕВА

Ако сте ба­лан­си­ра­ни днес в дейс­т­вия и кон­так­ти, неделя ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас. В про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра то­ва твър­до ще бъ­де та­ка. Раз­чи­тай­те на доб­рия шанс и от­го­вор­ния под­ход към де­ла­та, кой­то при вас е пос­то­ян­на ве­ли­чи­на. При биз­нес­ме­ни­те е въз­мож­но да въз­ник­нат но­ви от­но­ше­ния.

ВЕЗНИ

Нер­в­ни и при­бър­за­ни сте, но ед­ва ли то­ва ще ви по­мог­не да осъ­щес­т­ви­те де­ня спо­ред на­ме­ре­ни­я­та си. Въз­мож­нос­ти има­те, и шанс не ви лип­с­ва. Са­мо тряб­ва да се убе­ди­те, че и пос­ле­до­ва­тел­ни­те дейс­т­вия во­дят до доб­ри ре­зул­та­ти. Ще се на­ло­жи да се ан­га­жи­ра­те с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

СКОРПИОН

Мно­го от вас ще имат фи­нан­со­ви спо­ро­ве днес и най-ве­ро­я­т­ни­ят из­ход е ус­пе­хът ви. Във все­ки слу­чай ос­та­ве­те дру­га­та стра­на да во­ди спо­ра и да из­ла­га ар­гу­мен­ти­те си, а вие за­щи­та­вай­те по­зи­ци­я­та си след то­ва. Неделя е мно­го до­бър за сре­щи или раз­го­во­ри с ко­ле­ги от бран­ша.

СТРЕЛЕЦ

Неделя е мно­го до­бър ден за Стрел­ци­те и вие ще бъ­де­те на­пъл­но удов­лет­во­ре­ни от раз­ви­ти­е­то на де­ла­та, кон­так­ти­те, фи­нан­со­вия жи­вот и дейс­т­ви­я­та си. Къс­ме­тът ви днес е мно­го го­лям и ще пос­тиг­не­те за­до­во­ля­ва­щи ре­зул­та­ти. В служ­ба­та си ще мо­же­те да поп­ра­ви­те по­ло­же­ни­е­то на не­рав­нос­той­ност.

КОЗИРОГ

Дейс­т­ви­я­та на Ко­зи­ро­зи­те в неделя са ре­ши­тел­ни и це­ле­на­со­че­ни. Но не са­мо то­ва ще бъ­де при­чи­на за ус­пе­хи­те ви. Се­га шан­сът при­със­т­ва яр­ко у вас, при­те­жа­ва­щи­те па­ри би­ха мог­ли днес из­год­но да ин­вес­ти­рат в сделки с нед­ви­жи­ми имо­ти. Днес ще ви вър­ви във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

Има­те от­го­вор­ни де­ла днес за осъ­щес­т­вя­ва­не и ко­е­то е по-важ­но – неделя е не­ве­ро­я­т­но ус­пе­шен ден. Се­га на­пъл­но мо­же­те да се ос­ла­ня­те на къс­ме­та си. В мно­го от­но­ше­ния то­зи ден е под­хо­дящ за вас и ни­що не мо­же да ви от­не­ме доб­рия шанс. По­и­с­кай­те уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та, ня­ма да ви бъ­де от­ка­за­но.

РИБИ

Въз­мож­нос­ти­те ви са мно­го доб­ри и лес­но мо­же­те да да­де­те ус­пеш­но нап­рав­ле­ние на де­ла­та си. Без­п­роб­лем­но ще склю­чи­те до­го­вор, ако та­къв ви ин­те­ре­су­ва. Тяс­но свър­за­ни с ус­пе­ха ви са и кон­так­ти­те днес, ко­и­то при ня­кои са свър­за­ни с но­ви пред­ло­же­ния. Из­бяг­вай­те ста­ра­тел­но при­бър­за­ност­та.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене