Connect with us

Новини

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград

Published

on

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 30 юли 2021 година /петък/ от 9.30 часа  в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 22 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

Редовното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 30 юли 2021 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.01.2021 година до 30.06.2021 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет

 

 1. 2. Предложение относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

 

 1. Предложение относно създаване на звено „Инспекторат“, към дирекция „Екология и чиста среда“ при Община Благоевград.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

 

 1. Предложение № 60-00-241/21.07.2021 г., относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград за издаване на Акт за възлагане на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) по изпълняван от Община Благоевград проект „Патронажна грижа + в Община Благоевград“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0163-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-238/19.07.2021 г., относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-240/21.07.2021 г., относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура BGCULTURE-1.001 – Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-245/26.07.2021 г., относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура BGGULTURE-2.002 – Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подробен достъп до изкуства и култура“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-239/20.07.2021 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

                   – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

 

 1. Предложение № 60-00-233/13.07.2021 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

           – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

 

 1. Предложение № 60-00-236/15.07.2021 г., относно отмяна на Решение № 77 по Протокол № 2/26.02.2021 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-237/15.07.2021 г., относно взимане на решение за прекратяване на Договор № 3021003/16.06.2021 г. за наем на общински недвижим имот за разполагане на преместваем обект с предназначение – за търговска дейност в общински поземлен имот с идентификатор 04279.626.4 по КК на Благоевград, разположен в УПИ XII, кв. 32 по плана на ж.к. „Еленово 1“ от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-219/18.06.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 26, вх. А, ет. 5, ап. 7, с идентификатор 04279.610.2.1.29 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две точка едно точка две девет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,63 кв.м (осемдесет цяло и шестдесет и три стотни кв.м), ведно с мазе № 7 (седем) с площ – 8,58 кв.м (осем цяло и петдесет и осем кв.м) и 2,4742% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

 Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

 

 1. Предложение № 60-00-220/18.06.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 26, вх. А, ет. 6, ап. 9, с идентификатор 04279.610.2.1.35 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две точка едно точка три пет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,63 кв.м (осемдесет цяло и шестдесет и три стотни кв.м), ведно с мазе № 9 (девет) с площ – 6,51 кв.м (шест цяло и петдесет и един кв.м) и 2,4562% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

 

 1. Предложение № 60-00-231/08.07.2021 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-672/15.06.2021 г. от г-н Росен Георгиев – председател на УС на „Асоциация за европейско развитие на българското село“ за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – офис № 9 на ет. 4 в сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 21, частна общинска собственост.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-222/18.06.2021 г., относно заявление с вх. № ОС-0207-10/04.06.2021 г. от Ани Борисова Миланова за закупуване на основание чл. 35, ал. 3, от Закона за общинската собственост на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот V – 109 (пет – едно нула девет), кв. 15 (едно пет) по плана на с. Церово, община Благоевград, КРЗП, одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ, одобрен със Заповед № 2333/ 17.11.2009 г., Допълване на КП одобрен със Заповед № 955/10.07.2020 г., целият с площ от 866 кв.м (осемстотин шестдесет и шест), при съседи: улица о.т. 148 – о.т. 147 – о.т. 146, УПИ VІ – 107, УПИ VІІ – 108, УПИ XІІ – 110, улица о.т. 147 – о.т. 152.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-227/28.06.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за нов въздушен ел. провод 20кV от съществуващ стълб 20кV в землището на с. Бучино до махала „Сиврийска“ землище с. Лисия, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-225/23.06.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 04279.139.87 по кадастралната карта на Благоевград, от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.139.77, местност “Под черквата” по кадастрална карта на Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОСС.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-234/13.07.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.114.205 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, общ. Благоевград за промяна предназначението от „земеделска” с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“ в „за предприятие за преработка на грозде чрез ферментация и дестилация – винарна” и запазване на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 24367.114.205.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, общ. Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване – минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-228/28.06.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.12, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „жилищно строителство“. Устройствена зона Жм1; Височина на застрояване – до 8.00м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40%; Плътност на озеленяване – минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-221/18.06.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.130.21, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „магазини, склад за промишлени стоки и жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50%; Плътност на озеленяване – минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-229/30.06.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.54.1, местност „Гладно поле“ по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване – минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-232/12.07.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 62699.30.12, местност „Над канала“ по кадастрална карта на с. Рилци, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване – минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

 

 

 

Advertisement
loading...

Анализи и Коментари

ВЕЧНА ПАМЕТ! Как Хайтов и съмишленици първи дадоха отпор на „бащата“ на Прокопиев?!

Published

on

Нека първом ви насочим вниманието към факта, че само половин година след преврата от 10-ти ноември с ПМС №76/20.07.1990 г. българската държава осигуряват немислими благинки за новоучредената соросова фондация – освобождава я от мита, данъци и такси, даренията към фондацията също се освобождават от данъци; предоставя помещения за фондацията в НДК и петстотин хиляди лева за първоначални разходи на фондацията(!?); дава съгласие фондацията да извършва спомагателни стопански дейности, както и към нея да се създадат издателство, печатница и информационно-документационен център като нейни звена, които могат да извършват услуги… Коментарът е излишен.

Гласовете на протестиращите интелектуалци в тези години на социално и политическо безумие са слаби и не се чуват и така нещата вървят до април 1995 г. когато проф.Чавдар Добрев, тогава депутат в парламента енергично и изцяло подкрепен от приятеля си Николай Хайтов внася предложение за промяна при обсъждане на бюджета на държавата – фондацията на Сорос да бъде лишена от целевата годишна субсидия в размер на 42,1 млн. лв, включена в параграф от същия бюджет. Бурният дебат се разгаря изцяло около това предложение. Хайтов развълнуван очаква резултатите от разискването. На финала министър-председателят Жан Виденов взема думата и заявява кратко и ясно: „приемам да отпадне от разходната част на бюджета сумата 42 милиона и 100 хиляди лева, предвидена за фондация “Отворено общество”. Проф. Добрев си спомня: „Вероятно заради това много по-късно той(Хайтов) спомена с добра дума моя парламентарен акт, а на Жан даде висока историческа оценка тогава, когато цялата ни политическа класа тренираше усилено как по-ефикасно и безскрупулно да сатанизира лидера на социалистическата партия.”

В този момент обаче никой от участниците в този акт и идея си няма какво ще му се случи на Виденов съвсем скоро заради отрязаните пари за „Отворено общество” и отказът му да се срещне с милиардера.

Да-да, правилно прочетохте – смъкването на Виденов от власт е дело именно на Джордж Сорос. Нещо повече, четох свидетелства в някои интернет-форуми, че Сорос е налял около 6 милиона лева, които заедно с черните каси, осигурени и от други чужди фондации(говори се за още 4 милиона) отиват за «насърчаване” на януарското „народно недоволство” на наетите за целта футболни хулигански агитки, които потрошиха парламента, както и за денонощното „патриотично” предаване на Дарик радио, чрез което методично се координира перфектно организирания пуч срещу законното правителство на България. Ето ви я истинската история на януари 1997-а! Предполагам, немалко парички са постъпили и в другите медии, вследствие на което от това десетилетно промиване на мозъци се получи работещото клише „Виденова зима”! Сякаш нямаше Костова зима, Попова зима(„За бога, не купувайте, братя!”) или пък сега не сме в Бойковата зима.
Как всичко се повтаря, или както казваше един герой на Николай Хайтов в «Капитан Петко Войвода» : „Бай Петко, ние живеем в държава, където всеки, от селски кмет нагоре, може да спре действието на закона“. Днесните наследници на враговете на Хайтов да партииите, медиите и бизнес лобитата на олигарха Иво Прокопивев. Той е човекът който усмоява парите на Джордж Сорос и прокарва интересите му в страната. Лошото е че не са малко хората, които не се вслушаха в думите на легендата на българското перо Николай Хайтов а се продадоха за по няколко долара на Прокориевите схеми.

Днес тези хора искат да управляват България. Ще им позволим ли? Ще оскверним ли паметта на писателя?

Continue Reading

Новини

Нови контейнери за битови и строителни отпадъци се поставят в община Петрич

Published

on

Поредна крачка на Община Петрич за овладяване на безразборното изхвърляне на битови и строителни отпадъци. Проблемни през годините остават няколко места в града и селата на общината. Първите заявени от Общината контейнери за битови и строителни отпадъци – 6 броя вече са получени. Всички те са с вместимост по 4 кубични метра. Три от тях бяха поставени на критични точки в двата ромски квартала на Петрич – един в бившия стопански двор и два под бетоновия център.

Тези контейнери ще бъдат само за битови отпадъци, а целта е да се намали изхвърлянето извън съдовете за смет на боклуци в тези райони. Три контейнера със същата вместимост – 4 куб. м., но предназначени за строителни отпадъци, ще бъдат поставени на места в селата, където се обособяват нерегламентирани сметища именно с такива отпадъци. Новите контейнери остават постоянно, а идеята на общинското ръководство в Петрич е, ако има положителен резултат това решение, да се закупят още такива контейнери – за битови и строителни отпадъци, които да бъдат и с по-голям обем.

Апелът е: изхвърляйте отпадъците на обозначените места! Нека заедно опазваме околната среда и пестим средства за почистването на нерегламентираните сметища! Зависи от всички ни!

Continue Reading

Новини

Над 130 деца от Благоевград ще се включат в иновативен урок по безопасност на движението по пътищата

Published

on

Над 130 първокласници от Трето основно училище „Димитър Талев“ и Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ в Благоевград ще се научат как да се движат безопасно на пътя тази есен. След успешното си първо издание през 2020 година, образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI” се завръща с разширен обхват.

В предстоящото издание освен ученици от София, Пловдив, Варна, Бургас, Ловеч и Велинград, за първи път ще се включат и деца от Русе, Стара Загора, Хасково и Благоевград.

За цялата страна училищата, които ще се присъединят към инициативата, се увеличават от 30 на 40. Предстои мечето TEDI отново да „посети“ класните стаи на деца от първи до трети клас, за да им покаже най-важните правила за движението по улиците.

Поради все още ограничения достъп на външни лица в училищата, обучението отново ще бъде виртуално и ще се проведе посредством атрактивни за децата мултимедийни уроци. Инициатор на кампанията е производителят на висококачествени плодови напитки и зърнени закуски Тимбарк България, част от Маспекс. Институционални партньори, за втора поредна година, са Министерство на образованието и науката и Министерство на вътрешните работи – Пътна полиция.

Интерактивният урок е структуриран в три части и представя, чрез нагледни демонстрации, какво трябва да бъде правилното поведение на децата на пътя в техните основни роли като участници в движението – на ПЕШЕХОДЦИ, ПЪТНИЦИ и ВОДАЧИ. Мултимедийните материали са разработени съвместно с експерти от МОН и с инспектори от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР. Чрез урока, учениците от първи, втори и трети клас ще усвоят как безопасно да пресичат улици, да пътуват в автомобил и да управляват велосипеди и тротинетки.

Идеята за създаването на виртуалния урок се заражда през миналата година, когато в периодите на изолация и дистанционно обучение движението на децата в динамичната градска среда беше ограничено и много от правилата за безопасност се оказаха в голяма степен забравени. Затова при завръщането след лятната ваканция, с настъпването на новата учебна година, е време децата да си припомнят как да се придвижват според правилата на пътя. Статистическите данни на МВР за 2021 г. спрямо същия период на предходната година, показват сериозен ръст на пътнотранспортните произшествия, както и нарастващ брой пострадали при тях деца, затова всяко усилие в посока грижа за безопасността е особено важно.

 

В качеството си на институционален партньор на проекта „Пресичам безопасно с TEDI”, Министерството на вътрешните работи изрази активната си подкрепа за инициативата. „Кратките образователни уроци оказаха ползотворно влияние върху обхванатите групи ученици при първото издание и със сигурност ще допринесат за опазването на живота и здравето на участниците в движението по пътищата във възрастовата група първи – трети клас. Нагледността чрез видео и конкретни ситуации е доказан метод за обучение и възпитание, а избраната форма в този проект може да бъде използвана продължително време и извън рамките на учебната година“, подчертават от МВР.

Тимбарк България има дългогодишни традиции в областта на корпоративно социалната отговорност, както и институционалните партньорства и осъществява успешно различни общественополезни кампании, свързани с грижата за децата, спорта и активния начин на живот. „TEDI ще влезе отново в българските училища и сме особено радостни, че имаме възможност да включим още четири града в кампанията тази година“, сподели Савина Паликарева, Маркетинг мениджър на Тимбарк България. „Постарали сме се да представим важна и сериозна информация по начин, който е достъпен и интересен за малките деца, което даде много добър резултат в първото издание на кампанията и провокира децата да бъдат активни, да споделят впечатления от урока и да се включат в ролеви игри, с които да затвърдят наученото“, допълни тя. След позитивния отзвук от миналогодишната кампания, очакванията за тази година са още повече деца да се почувстват подготвени и уверени на пътя с помощта на TEDI.

Continue Reading

Крими

На ГКПП – Кулата! Предотвратиха ДДС измама с над 20 тона месо

Published

on

Опит за извършване на фиктивна вътреобщностна доставка на над 20 тона месо предотвратиха от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП, със съдействието на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари.
Проверката е стартирала на 25 октомври, когато товарен автомобил се е явил за преминаване на ГКПП Кулата. Водачът  на транспортното средство е декларирал пред приходните инспектори, че превозва 32 палета с пилешко и свинско месо от българско търговско дружество, като стоката е предназначена за фирма в Гърция.

Служителите на фискалния пункт са извършили физически оглед на камиона, както и на документите, съпровождащи стоката. В товарния отсек са открити множество бутилки с минерална вода, като пред тях е имало само 2 реда кашони, съдържащи пилешко месо. При вътреобщностната доставка на фирмата не се начислява ДДС за стоката. Реално обаче не е извършена доставка на посоченото количество месо и по този начин се укриват приходи и ДДС от продажбата му в България.

Незабавно е уведомен Координационния център в ГДБОП, откъдето е осигурено присъствие на полицейски служители от Районно управление на МВР – Петрич. Образувано е досъдебно производство по чл. 316 във връзка с чл. 308 от НК. Стоката и превозното средство са иззети като веществени доказателства. НАП извършва ревизия на дружеството.

Continue Reading

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ