Дружеството „Фемили – Филибев – с-ие“ ООД –София с одобрен проект за ПУП за застрояване на имоти в местността „Борова кория“ край гърменското село Крушево

Кмета на община Гърмен , Феим Иса  издаде заповед под № 468  с която е одобрен Подробен устройствен план за застрояване на имот от  Дружеството „Фемили – Филибев – с-ие“ ООД в местността „Борова кория“  край гърменското село Крушево .

Дружеството ще реализира строителство  на „ Съоръжение за минни отпадъци запад“ „ Насипище за земно –хумусни маси и съоръжение за минни отпадъци  изток.

Заповедта на кмета Феим  Иса е издадена на база постъпило заявление от „Фемили – Филибев – с-ие“ ООД за одобрение на проект на ПУП  на имоти с идентификатори 40138.5.89 и 40138.5.88, в местността „Борова кория“ в землището на село Крушево община Гърмен.

Проектът за ПУП-ПЗ  е разгледан от Експертен съвет по устройството на територията  и е одобрен с Решение № 88 / Протокол № 8 от07.07..2021 г.

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене