Connect with us

Бизнес

“МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО” обявява процедура за прием на проектни предложения

Published

on

О Б Я В А

за прием на проектни предложения по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на

СНЦ “МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО“,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО”

обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.453 МИГ –

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

  
СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.453 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Основната цел на мярката е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

 

 • разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в сектори извън земеделието;
 • оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
 • осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

 


 1. Земеделски стопани или микропредприятия
  1, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията2;
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

По процедурата ще се финансират неземеделски дейности от всички сектори на икономиката с изключение на инвестиции за хазарт, финансови услуги, голф, сектори, както и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

По   настоящата    процедура   се    допуска   финансиране   на   разходи   за    материални и нематериални активи:

I.   РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

 1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

2 Кандидатите – земеделски стопани, както и кандидатите – микропредприятия следва да са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.1 При определяне на едно предприятие като микропредприятие се следва дефиницията на чл.3, ал.3 от  Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП).

 

 

 1. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

II.      РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

 1. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

III.     РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи следните видове разходи за:

 1. Общи разходи, свързани с разходите по т. 1, т. 2 и т. 3, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Начало на прием: 26.10.2020 г.    Край на прием: 07.12.2020 г., 17:00 часа.


255 469,98 лева.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

 

 РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

 

Вид на кандидатаМинимален размер на

общите допустими разходи за проект

Максимален размер на

общите допустими разходи за проект

За кандидати – земеделски стопани с размер на

стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО

9 779,00 лева

/5 000 евро/

78 232,00 лева

/40 000 евро/

За кандидати – микропредприятия, физически лица и земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и

над 8 000 евро измерен СПО

9 779,00 лева

/5 000 евро/

127 127,00 лева

/65 000 евро/

 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

 

Вид на кандидатаМинимален размер на безвъзмездната

финансова помощ

Максимален размер на безвъзмездната финансова

помощ

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО

 

Вид на кандидатаМинимален размер на безвъзмездната финансова помощМаксимален размер на безвъзмездната финансова

помощ

За кандидати – земеделски

стопани с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл.

измерен в СПО

8 312,15 лева (при интензитет на помощта – 85% и

инвестиции, различни от

66 497,20 лева

(при интензитет на помощта – 85% и инвестиции, различни от

туристически дейности3)туристически дейности)
488,95 лева3 911,60 лева
(при интензитет на(при интензитет на
помощта – 5%, в случайпомощта – 5%,
на инвестиции вв случай на инвестиции в
туристически дейности )туристически дейности)
За кандидати –7 334,25 лева95 345,25 лева
микропредприятия, физически(при интензитет на(при интензитет на
лица и земеделски стопани, спомощта – 75% ипомощта – 75% и
размер на стопанството 8 000 иинвестиции, различни отинвестиции, различни от
над 8 000 евро измерен в СПОтуристически дейности)туристически дейности)
488,95 лева6 356,35 лева
(при интензитет на(при интензитет на
помощта – 5%, в случайпомощта – 5%, в случай на
на инвестиции винвестиции в туристически
туристически дейности )дейности )

 

 

Финансовата помощ е в размер на:

 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – микропредприятия и физически лица – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • 85% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството от 2 0004 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • до 5% от общите допустими разходи за всички допустими кандидати – за инвестиции в туристически дейности.

 

3 При преценка на дейностите, които попадат в обхвата на „туристически дейности“ следва да се има предвид чл. 3, ал. 1 от Закона за туризма, както и да се прилагат стриктно чл. 3, ал. 2 и § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби, което е в съответствие и с терминологията, ползвана в ПРСР 2014-2020 г.

4 Съгласно СВОМР стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва за имат СПО над 2 000 евро.

 

 

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
КритерийМаксимален

брой точки

1.Проектът включва иновации15
2.Проектът включва дейности за развитие на социални или здравни

услуги

15
3.Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии и др.) и/или инвестиции в други производствени сектори:

Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т.

„Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии и др.) – 15 точки;

– Проектът включа инвестиции в други производствени сектори (извън посочените в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия) – 10 точки“.

15
4.Проектът създава нови работни места10
5.Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в

т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите

10
6.Проектът е насочен към развитие на селски, еко и културен туризъм10

5 Съгласно допълнително Споразумение към СВОМР № РД–50-197/26.08.2019 г., публикувано на интернет страницата на МИГ с адрес: http://mig-gotsedelchev.com/Docs/ SVOMR/%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9450-197-26.08.2019.pdf

 

 

 

КритерийМаксимален брой точки
и др. алтернативни форми на туризъм и/или развитие на занаяти (пряко или непряко промоцира и или използва местни продукти,

занаяти, културни събития), вкл. чрез партньорство.

7.Проекти на кандидати до 40 г.5
8.Проекти на кандидати жени3
9.Проекти на кандидати тютюнопроизводители2
10.Проекти,    подадени    от     кандидати,    притежаващи    опит    или

образование в сектора, за който кандидатстват

5
11.Стопанството на кандидата – земеделски стопанин е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО и/или има размер на използваната

земеделска площ до 10 ха

5
12.Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали

чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват

5
ОБЩ брой точки100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.
Оценката на проектните предложения се извършва съгласно методика, включена в раздел

22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ от Условията за кандидатстване, в която детайлно е описан начина на прилагане на критериите за избор на проекти и документите, с които се доказва съответствие с тях.

 

Тереза Вакареева – изпълнителен директор, тел. 0893 661 767.

 

 • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;
 • на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/;
 • в офиса на МИГ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1.

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в Условията за кандидатстване по процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

 

Advertisement
loading...

Бизнес

Десет фирми и обединения в надпревара за ремонт на 9 улици в Благоевград за близо 3 млн. лв.

Published

on

Десет строителни фирми и обединения се включиха в надпревара за ремонт на ВиК мрежата на 9 улици в централната зона на Благоевград. Общо прогнозната стойност на строително-монтажните дейности е 2 995 832,62 лв. без ДДС, а времето за извършване на ремонтните дейности е половин година. Обект на поръчката са улици в района на Джамията, Орлин махала и около митрополията, с много стара и компрометирана ВиК мрежа, която на места дори липсва и при обилни дъждове мазетата на жилищните сгради се пълнят. Това са ул. „Борис Сарафов“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Петър Стоянов“, ул. „Сава Михайлов“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Васил Априлов“, като на някои е заложен частичен ремонт, а на други – цялостен. Единствената фирма, която участва в конкурсите за всички 9 улици, е регистрираната в с. Бело поле „Грома холд“ ЕООД на Христо Савев с управител Виктор Велев. Освен нея в различните поръчки се включват благоевградските фирми „Растер юг“ ЕООД на Антон Муртов и Радослав Костов, „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, представлявана от Стефан Стоев и Костадин Костов, „Браво-Строй“ ЕООД на Димитър Янков, пернишката фирма „Хидрострой“ ООД с управител Таня Каменова, кюстендилската „Булплан инвест“ ООД на съдружниците Антон Стоянов, Николай Йосифов и Димитър Делийски, симитлийската „Георесурс“ ЕООД с управител Марио Павлов.

В надпреварата участват и 3 обединения – ДЗЗД „Енерго Билд Ги 2020“ на благоевградското дружество „ВИП Трейд енд Билд” ЕООД на Николай Динков-Нинджата, софийската фирма „Галчев инженеринг” ЕООД на съпругата и сина на бизнесмена Николай Галчев – Марияна и Любомир, и „Енергоинвестинженеринг“ ЕООД, също с регистрация в София, с управител Цветан Видолов и собственик „Топлофикация – Враца“ ЕАД, ДЗЗД „ВИП Трейд-Ги Благоевград“ с участието на „ВИП Трейд енд Билд” ЕООД и „Галчев инженеринг” ЕООД и ДЗЗД „Ай Би Си-ИВ, обединяващо благоевградското дружество „Ай Би Си-Консулт“ ЕООД на Милена Ризова и столичното „Ивкомплект“ ЕООД на Иван Попов.

Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка ще се отворят, след като комисията се произнесе по пълнотата на представената документация и дали тя отговаря на изискванията на възложителя.

Continue Reading

Бизнес

Продукти на „ВЕГАМЕЙЗ“ завладяха любителите на здравословното хранене

Published

on

„ВЕГАМЕЙЗ“ ООД е създадена през 2020 г. и поема специализираното производство и търговия с веган продукти на развойната и консултантска компания „ГАПС“ ЕООД. Предприятието, намиращо се в гр.Симитли, обл. Благоевград е регистрирано съгласно изискванията на Закона за храните, разработена и внедрена е Система за управление на безопасността и качеството на храните в съответствие с принципите на НАССР.

„ВЕГАМЕЙЗ“ ООД произвежда кулинарни веган заготовки, предназначени за консумация след допълнителна термична преработка.

Веган бургерите ни (vegan burger patties) са замразени продукти със срок на годност 6 или 12 месеца в зависимост от използваната опаковка. Предназначени са за изпичане на грил (гладка или оребрена грил-плоча) или тиган, като не се изисква предварително размразяване. При нагрята плоча, термичната обработка отнема 7-9 минути. Съдържат ограничен брой добавки и са без консерванти. Продуктите са 100% веган, keto-friendly. Използваните суровини не са произведени от генетично модифицирани култури.

Произвеждат се в две групи – на соева и на грахова основа, като видовете във всяка група са идентични: класик (аромат на опушено телешко с магданоз), рустик (аромат на бекон с кромид-лук), чили (подлютен с аромат на телешко), спайси (аромат на бекон с хрян) и чеди (с включен веган чедер). Така на практика производственото портфолиото към момента се състои от 10 продукта. Решението да се предлагат едновременно продукти на соева и грахова основа е взето на база потребителско търсене и собствено ноу-хау за производството им.

На българския пазар се предлагат веган заготовки с произход САЩ и ЕС. Самостоятелните тестове, които проведохме, демонстрират предпочитания на потенциалните клиенти (вегани и невегани) към нашите продукти (70% V-burger, 20% бургери от САЩ, 10% ЕС/друг български), без да се взема под внимание продажната цена на аналозите. При последвалите интервюта, дегустиращите изтъкват добре балансираните аромати, разнообразните вкусове, сочност и усещане за консумация на месо като основни предимства.  Определените продажни цени са значително по-ниски от тези на аналозите.

При годишен ръст на пазара на веган продукти с над 40%, сме убедени, че заготовките на „ВЕГАМЕЙЗ“ ООД ще се окажат предпочитан избор за голям дял от консуматорите.

Защо продуктите ни са замразени?

Много често, през последните два месеца, ни беше задаван този въпрос. При това не само от хора, потенциални клиенти или вече опитали от тях, но и от търговци от някои големи вериги и дистрибутори.

Има доста дискусии около трудностите/предимствата при търговията със замразени храни. Но от гледна точка на клиента не мислим, че те са интересни. Разбираме, обаче, че притесненията на консуматорите са по-скоро провокирани от редица медийни изяви на нутриционисти и именити готвачи. Ето защо предпочитаме да изясним нашата гледна точка, както и идеята, на базата на която сме взели това решение.

На първо място – веригата на доставка. Колкото и да се опитваме да я скъсим, съвременната търговия предполага наличието не само на междинни звена, но и на големи разстояния между производителя и потребителя. Това изисква използването на определени методи за удължаване на срока на годност на продукта или относителното му “консервиране” между етапите на производствена готовност и приготвяне за консумация. Един от най-древните методи е консервиране чрез студ. Заедно с консервирането чрез изсушаване, те са прилагани от стотици поколения достатъчно успешно и надеждно. Естествено със своите ограничения. Термичната консервация е неприложима за продуктите ни; консервирането чрез йонизиращи лъчения категорично е далече от концепцията ни… И остана възможността да консервираме чрез добавка на химически средства. В този момент си зададохме въпроса: искаме ли да произвеждаме поредния хранителен продукт с консерванти?

Отговорът ни е пред Вас. V-бургерите на VegAmaze не съдържат консерванти.

На второ място – кога замразяването променя значително характеристиките на дадена храна? Може би е удачно да разделим храните на относително “живи” и “преработени”. Или по скоро на такива, при които структурата на първичните суровини, от които са направени е запазена до известна степен и храни, които се произвеждат от значително преработени суровини. При първите, промените при замразяване са дискусионни по-скоро заради избраните методи за прилагане на студа. Все пак е добре да припомним, че криоконсервиране на клетки, тъкани и ембриони е утвърден и единствен метод за съхраняването им за продължителни периоди, без това да води до промяна на каквото и да е ниво. Ето защо при наличие на необходимото оборудване и спазване на ключови правила при замразяване, съхранение и размразяване – повечето бързо замразени храни не се отличават значително от свежите. При вторите (храни, произведени от преработени суровини), дори и по-бавното замразяване не води до съществени качествени промени, а що се касае за безопасността им – ниските температури я обезпечават категорично.

Но ние продължаваме още по-далеч – производствените методи и технологии, които разработихме, дават възможност за изключително лесно приготвяне на V-бургерите без да е необходимо предварително размразяване. Даже препоръчваме такова да не се прави. Всичко това дава възможност за бързото им приготвяне, като просто се извадят от фризера и поставят директно на леко намазнената и сгорещена повърхност на грила или тигана. Обърнете след 3-4 минути, продължете с изпичането още толкова. За детайли, свързани с разпределение и проникване на температурата, микробиологична безопасност, освобождаване на мазнина и аромати, сочност – ние вече сме помислили.

Удиви се на продуктите ни!

Търсете продукти на „ВЕГАМЕЙЗ“ ООД в супермаркет „СТОМИ“

www.facebook.com/SupermarketStomi

 

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2020
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНИ


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al