Пиринско остава на дъното! В Благоевград отново най-бедни

Традиционно с най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 1822 лв., а с най-ниска е област Благоевград – 886 лева. Преди н​ас са  Враца – 1280 лв., София град – 1247 лв., Варна и Стара Загора съответно с 1218 и 1205 лв. В тази класация Габрово остава след Пловдив с 1128 лв. Това сочат последни данни на Национално статистическо бюро – Юг.

За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1337 лв. Т

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за април 2020 г. е 1117 лв., за май – 1153 лв. и за юни – 1177 лева. През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.8%, като достига 1149 лева.

От статистиката отчитат, че през второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 5.1% спрямо второто тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в „Образование“ – с 15.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 12.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 8.9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 2866 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2039 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1532 лева.

Заради пандемията с коронавируса най-ниско платени са били наетите лица в секторите: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 573 лв., „Други дейности“ – 735 лева и „Административни и спомагателни дейности“ – 736 лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене